Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych z SZPZOZ w Nowym Dworze Maz.03 października 2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze

Mazowieckim.

Numer ogłoszenia: 181390 - 2007; data zamieszczenia: 02.10.2007

Zamieszczanie ogłoszenia:

Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 7752466, fax 022

7752512.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj

i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Samodzielnego Zespołu Publicznych Zespołów Opieki

Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:

II.1.3) Okre

zamówienia jest: Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

z Samodzielnego Zespołu Publicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze

Mazowieckim. Szczegółowo przedmiot zamówienia podany jest poniSej - kody i rodzaje odpadów

są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu

odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 1206. 18 01 02*Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i

konserwanty słuSące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) - 2.200kgrok 18 01 03*Inne

odpady, które zawierają Sywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy

zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją

wiarygodne podstawy do sądzenia, Se wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane

pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 - 65.500 kg/rok 18 01 04

Inne odpady niz wymienione w 180103 - 2.750 kgrok 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki

chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne -275 kg/rok 18 01 07 Chemikalia, w tym

odczynniki chemiczneinne niz wymienione w 180106-220kg/rok 18 01 08*Leki cytotoksyczne i

cytostatyczne - 1,1 kgrok 18 01 09 Leki inne niz wymienione w 180108 - 1,1 kgrok 18 01

10*Odpady amalgamatu dentystycznego - 5,5 kgrok 180182* Pozostałości z Sywienia pacjentów

oddziałów zakaźnych- 5 kgrok 18 02 02*Inne odpady, które zawierają Sywe drobnoustroje

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o

których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, Se wywołują

choroby u ludzi i zwierząt - 1.000kgrok 18 02 05*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne,

zawierające substancje niebezpieczne (tylko unieszkodliwiane sposobem D10)- 15kgrok 18 02

07*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne - 1kgrok 2.W/w usługi naleSy wykonywać zgodnie z : -

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Z 2007 Nr 39 poz. 251 z późn. zmianami- w

szczególności z przepisami art. 9 ust. 2,3,4,5 art.11 ust.4, art. 42 ust. 1 a), - ustawą z dnia 27

kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 roku Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

-rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów

i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 8 poz.

104 z późn. zmianami), -rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w

sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn.

14.02.2006 w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2006 nr

30 poz. 213), ustawą z dnia 28 października 2002 r o przewozie drogowym towarów

niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz.1671 z póź. zm.) , 3.Przewidywana ilość odpadów

wynosi około 71 974 kgrok. 4.Wykonawca przyjmie do unieszkodliwienia odpady po wstępnej

segregacji dokonanej w miejscu ich powstawania u Zamawiającego 5.Wykonawca zobowiązany

jest do odbioru odpadów medycznych 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek, w godzinach

od 8.00 do 15.00 w siedzibie Zamawiającego oraz na kaSde pilne wezwanie przez Zamawiającego.

6.Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania kaSdorazowo Karty przekazania odpadów zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 r w sprawie wzorów dokumentów

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 7.Wykonawca zobowiązany jest posiadać własny

transport. Transport odpadów z wykorzystaniem specjalistycznych samochodów przez kierowców

posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami przewoSącymi odpady niebezpieczne.

8.Wykonawca zobowiązany jest posiadać własny zakład Termicznej Utylizacji Odpadów

Medycznych lub posiadać podpisaną aktualną umowę z innym Zakładem Termicznej Utylizacji

Odpadów Medycznych posiadającym równieS stosowne pozwolenia na prowadzenie działalności

objętym przedmiotem zamówienia. 9.Wykonawca zobowiązany jest wyposaSyć nieodpłatnie

Zamawiającego na okres obowiązywania umowy w pojemniki na odpady medyczne miesięcznie w

ilościach jak niSej: 1. 6 pojemników 50-60 l, 2. 2 pojemniki 30 l, 3. 10 pojemników 5 l 4. 7

pojemników 2 l Zamawiający zastrzega sobie zmiany ilości pojemników w zaleSności od potrzeb.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie

II.1.5) Czy dopuszcza si

II.1.6) Czy dopuszcza si

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·

spełniania tych warunków:

którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania

działalności i czynności określonych, w niniejszej specyfikacji, jeSeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo

zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców

zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 1. Zamawiający na podstawie

złoSonych wraz z oferta dokumentów lub oświadczeń będzie badał czy dokumenty lub

oświadczenia potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku.

2. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach lub

Oświadczeniach złoSonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony. 3. W

przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach lub

oświadczeniach złoSonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony.

Nie spełnienie chociaSby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania..

·

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post

wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego z art. 22 ust. 1Pkt 1-

4, oraz Se nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy P.z.p. ( wg

załącznika nr 3 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez wykonawców

występujących wspólnie ww. dokument musi być złoSony przez kaSdego wykonawcę

oddzielnie. 2).Aktualną Decyzje zezwalająca na odbiór, transport oraz utylizację odpadów

będących przedmiotem zamówienia. Dokument będzie stanowił załącznik do oferty.

Decyzja musi być waSna na dzień otwarcia ofert. Wykonawca zobowiązuje się do

nadesłania bez wezwania decyzji w przypadku gdyby jej waSność kończyła się w czasie

trwania umowy. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie

ww. dokument musi być złoSony przez kaSdego wykonawcę oddzielnie. 3).aktualnych

zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzających

odpowiednio, Se Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Se uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłoSone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niS 3 miesiące przed

upływem terminu skradania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo skradania ofert. W przypadku składania oferty przez

wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złoSony przez kaSdego

wykonawcę oddzielnie. 4). Dokument świadczący o posiadaniu Zakładu Termicznej

Utylizacji Odpadów Medycznych lub przedłoSenie aktualnej zawartej umowy z innym

Zakładem Termicznej Utylizacji Odpadów Medycznych. 5) Aktualny odpis z właściwego

rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem

zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania

firmy, wystawiony nie wcześniej niS 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W

przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument

musi być złoSony przez kaSdego wykonawcę oddzielnie. 6) Wykazu wykonanych, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieS wykonywanych, dostaw lub usług w

okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a

jeSeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim

rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia -

zamawiający wymaga minimum trzy z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Se te dostawy lub usługi zostały

wykonane naleSycie (wg załącznika nr 4 do SIWZ). 7). Wykaz niezbędnych do wykonania

zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca (załącznik nr 5 do SIWZ)

tzn. A. wykaz sprawnych na dzień składania ofert urządzeń do unieszkodliwiania odpadów

niebezpiecznych - spalarni z podaniem typu, producenta, rok produkcji, jakimi dysponuje

Wykonawca lub podmiot z którym Wykonawca ma podpisaną aktualną umowę. B. wykaz

sprawnych na dzień składania ofert samochodów specjalistycznych(zamawiający wymaga

minimum 2 samochody) przeznaczonych do realizacji zamówienia jakimi dysponuje

wykonawca z potwierdzeniem, Se pojazdy spełniają wymogi do przewoSenia odpadów

niebezpiecznych 8). Wykazu osób - pracowników, którzy będą odbierać od Zamawiającego

odpady - (zamawiający wymaga minimum 2 kierowców) wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych przez nich czynności- wg załącznika nr 6

do SIWZ. Jeśli Wykonawca będzie posługiwał się podwykonawcami dołącza wykaz

podwykonawców, którzy będą brali udział w realizacji zamówienia (nazwa i adres

podwykonawcy oraz zakres powierzonej do wykonania części zamówienia lub

oświadczenie, Se zamówienie będzie realizowane bez udziału podwykonawców - wg 7 do

SIWZ- oświadczenie nr 2). 9). Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku świadczeń okresowych lub

ciągłych równieS innego dokumentu potwierdzającego, Se Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Wykorzystana b

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost

zamówienia:

Specyfikacj

Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post

ępowaniu lub ofert:

16.10.2007 godzina 11:00, miejsce: w sekretariacie SZPZOZ w Nowym Dwór Mazowieckim, ul.

Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki..

IV. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ogłoszenie

zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02 października 2007 r. pod nr 181390 - 2007.

Ogłoszenie

Nowym Dworze Mazowieckim a tak

przeznaczone do publikacji na stronie internetowej - www.pow.nowodworski.bip.iap.pl- BIP Starostwa Powiatowego wSe na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

……………………………………….

(Kierownik Zamawiaj

acego)

Sporz

ądziła: Anna Bieńkowska tel. 022 775 30 81 wewn 290; dn. 02.10.2007 rę istotnych warunków zamówienia moSna uzyskać pod adresem: SZPZOZ wępna jest specyfikacja istotnych warunkówwww.pow.nowodworski.bip.iap.plędzie aukcja elektroniczna: Nie.najniSsza cena.przetarg nieograniczony.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celuępowaniu: 1).OświadczeniaOpis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocenyO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,ĄCE ZAMÓWIENIAokres w miesiącach:ę złoSenie oferty wariantowej: Nie.ę złoSenie oferty częściowej: Nie.ń (CPV): 90.12.22.00-0, 90.12.22.40-2, 90.12.22.20-6.ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotemusługi.ącego: Usługa w zakresie odbioru, transportuĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul.zamówienia publicznego.obowiązkowe.
  • data wytworzenia: 2007.10.02
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-10-03 08:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-03 08:48
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-01-29 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5782
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-02-01 11:18

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571812
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 12:33

Stopka strony