Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla SZPZOZ w Nowym Dworze Maz.03 października 2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIER

Numer ogłoszenia: 181440 - 2007; data zamieszczenia: 02.10.2007

Zamieszczanie ogłoszenia:

Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 7752466, fax 022

7752512.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj

MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERśAWĄ BUTLI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:

II.1.3) Okre

zamówienia jest dostawa gazów medycznych wraz z dzierSawą butli przeznaczonych do ich

przechowywania (szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia określony jest w formularzu

asortymentowo - cenowym w załączniku nr 2 do SIWZ.). 1 Tlen medyczny W butlach o poj. 401

6,40m3 m3 15360 2 Tlen medyczny w butlach 10 l kg 397 3 Tlen medyczny w butlach o poj.21 m3

24,3 4 Dwutlenek węgla w butlach o poj 40l rurka duSa S 26kg kg 2496 5 Powietrze spręSone w

butlach 40l m3 38,4 6 Podtlenek azotu o poj 10l kg 133 7 DzierSawa butli tlenowych 40l, 10l, 2l szt

65520 8 Transport i dostawa gazów szt 2849 2.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert

częściowych. Oferta musi obejmować wszystkie pozycje określone w danym pakiecie. 3.Dostawa

przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz placówki podległej SZPZOZ -

Przychodni Specjalistycznej ul. Paderewskiego 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.- dot. dostawy

dwutlenku węgla. 4.Wykonawca ponosi koszt dostaw i ubezpieczenia oraz odpowiedzialność za

przedmiot zamówienia do SZPZOZ. 5.Dostawy odbywać się będą wg potrzeb Zamawiającego w

ilościach i częstotliwości uzgodnionej zamówieniem, wysłanym faksem lub uzgodnionym

telefonicznie z osobą upowaSnioną. 6.Wykonawca przyjmie do realizacji kaSde złoSone przez

Zamawiającego zamówienie w terminie realizacji do 24 godzin, tj. w dzień następny od dnia

przyjęcia zamówienia. 7.Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00

do 12.00. 8.Wykonawca zapewni dostawę gazów medycznych w butlach, które spełniają określone

normy i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Butle muszą posiadać

widoczne oznaczenia dot. nazwy produktu ( etykiety ) oraz opakowanie przeznaczone do tego celu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie

24.11.13.20-4, 24.11.12.20-3.

II.1.5) Czy dopuszcza si

II.1.6) Czy dopuszcza si

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

spełniania tych warunków:

którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania

działalności i czynności określonych, w niniejszej specyfikacji, jeSeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo

zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców

zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 1. Zamawiający na podstawie

złoSonych wraz z oferta dokumentów lub oświadczeń będzie badał czy dokumenty lub

oświadczenia potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku.

2. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach lub

Oświadczeniach złoSonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony. 3. W

przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach lub

oświadczeniach złoSonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony.

Nie spełnienie chociaSby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania..

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post

wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego z art. 22 ust. 1Pkt 1-

4, oraz Se nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy P.z.p. ( wg

załącznika nr 3 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez wykonawców

występujących wspólnie ww. dokument musi być złoSony przez kaSdego wykonawcę

oddzielnie. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w

zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób)

uprawnionych do reprezentowania firmy, wystawiony nie wcześniej niS 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców

występujących wspólnie ww. dokument musi być złoSony przez kaSdego wykonawcę

oddzielnie. 3).Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Se

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności . 4) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

równieS wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeSeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (zamawiający wymaga minimum trzy), z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia

dokumentów potwierdzających, Se te dostawy lub usługi zostały wykonane naleSycie (wg

załącznika nr 4 do SIWZ). 5).Wykazu podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Jeśli Wykonawca będzie posługiwał się podwykonawcami dołącza wykaz podwykonawców,

którzy będą brali udział w realizacji zamówienia (nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres

powierzonej do wykonania części zamówienia lub oświadczenie, Se zamówienie będzie

realizowane bez udziału podwykonawców - wg załącznika nr 5 do SIWZ). 6). W celu

potwierdzenia, Se oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty: a). dołączony dokument

dotyczący tlenu medycznego oraz podtlenku azotu o spełnianiu wymagań ustawy z dnia 6

września 2001 r. (Dz. U. Nr 126 poz. 1381) Prawo farmaceutyczne oraz zezwolenie na jego

wytwarzanie i dystrybucje, b). oświadczenie Wykonawcy, Se dwutlenek węgla moSe być

stosowany w zakładach opieki zdrowotnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Wykorzystana b

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost

zamówienia:

Specyfikacj

Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post

ępowaniu lub ofert:

17.10.2007 godzina 11:00, miejsce: w sekretariacie SZPZOZ w Nowym Dwór Mazowieckim, ul.

Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki..

IV. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

głoszenie

zamieszczono w Biuletynie Zamówien Publicznych w dniu 02 października 2007r. pod nr 181440 - 2007.

Ogłoszenie

Nowym Dworze Mazowieckim a tak

przeznaczone do publikacji na stronie internetowej - www.pow.nowodworski.bip.iap.pl- BIP Starostwa Powiatowego wSe na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

……………………………………….

(Kierownik Zamawiaj

acego)

Sporz

ądziła: Anna Bieńkowska tel. 022 775 30 81 wewn 290; dn. 02.10.2007 rę istotnych warunków zamówienia moSna uzyskać pod adresem: SZPZOZ wępna jest specyfikacja istotnych warunkówwww.pow.nowodworski.bip.iap.plędzie aukcja elektroniczna: Nie.najniSsza cena.przetarg nieograniczony.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celuępowaniu: 1).OświadczeniaOpis warunków udziału w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocenyO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,ęĄCE ZAMÓWIENIAokres w miesiącach:ę złoSenie oferty wariantowej: Nie.ę złoSenie oferty częściowej: Nie.ń (CPV): 24.11.11.40-8, 24.11.11.70-7, 24.11.12.10-0,ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotemdostawy.ącego: DOSTAWA GAZÓWĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul.zamówienia publicznego.śAWĄ BUTLIobowiązkowe
  • data wytworzenia: 2007.10.02
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-10-03 08:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-10 15:07
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-01-29 15:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5793
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-02-01 11:18

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1573909
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 14:57

Stopka strony