Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

 • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

AB.6740.403.2017                                                                           Nowy Dwór Maz. 27.07.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY NOWODWORSKIEGO

 

                Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.)  oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 tj.)

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Nasielska (złożony 25.07.2017r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Kędzierzawice – Pniewo na odcinku od km 2+270,40 do km 7+851,55.                    

Wykaz działek ewidencyjnych objętych planowaną inwestycją

 • Obręb 18 Kędzierzawice:
 • Dz. Nr ewid.: 83/5*(83/8, 83/9), 85/1*(85/3, 85/4, 85/5), 85/2*(85/6, 85/7), 83/7*(83/10, 83/11), 84*(84/1, 84/2), 93*(93/1, 93/2), 87*(87/1, 87/2), 92*(92/1, 92/2), 94*(94/1, 94/2), 96/2*(96/6, 96/7), 96/3*(96/8, 96/9), 96/5*(96/10, 96/11), 95, 86;

 

 • Obręb 45 Pianowo Daczki:
 • Dz. Nr ewid.: 171*(171/1, 171/2), 175*(175/1, 175/2), 177*(177/1, 177/2), 178*(178/1, 178/2), 228*(228/1, 228/2), 232*(232/1, 232/2), 179*(179/1, 179/2), 180*(180/1, 180/2), 199*(199/1, 199/2), 181/2*(181/3, 181/4), 186*(186/1, 186/2), 187*(187/1, 187/2), 188*(188/1, 188/2), 198/1*(198/5, 198/6), 198/3*(198/7, 198/8), 198/4*(198/9, 198/10, 198/11), 200*(200/1, 200/2), 201*(201/1, 201/2); 202*(202/1, 202/2), 204*(204/1, 204/2), 220*(220/1, 220/2), 232*(232/1, 232/2) 242/1*(242/5, 242/6), 242/2*(242/3, 242/4), 176, 208;

 

 • Obręb 13 Głodowo Wielkie:
 • Dz. Nr ewid.: 1*(1/1, 1/2), 10*(10/1, 10/2), 15/1*(15/3, 15/4), 11*(11/1, 11/2), 12*(12/1, 12/2), 13*(13/1, 13/2), 19*(19/1, 19/2), 20*(20/1, 20/2), 15/2*(15/5, 15/6), 16*(16/1, 16/2), 17*(17/1, 17/2), 21*(21/1, 21/2), 41*(41/1, 41/2), 42*(42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6), 45*(45/1, 45/2), 46*(46/1, 46/2), 47*(47/1, 42/2), 200*(200/1, 200/2), 48*(48/1, 48/2), 50*(50/1, 50/2), 52/1*(52/3, 52/4), 53*(53/1, 53/2), 54*(54/1, 54/2), 55*(55/1, 55/2), 56*(56/1, 56/2), 57*(57/1, 57/2), 201*(201/1, 201/2), 202*(202/1, 202/2), 213*(213/1, 213/2), 203*(203/1, 203/2), 212*(212/1, 212/2), 204*(204/1, 204/2), 205*(205/1, 205/2), 206*(206/1, 206/2), 209*(209/1, 209/2), 235/5*(235/7, 235/8), 44, 36, 215, 120;

 

 • Obręb 1 Nasielsk:
 • Dz. Nr ewid.: 177/1*(177/3, 177/4), 177/2*(177/5, 177/6), 178*(178/1, 178/2), 191*(191/1, 191/2), 192*(192/1, 192/2), 194*(194/1, 194/2), 196*(196/1, 196/2), 199*(199/1, 199/2), 180/3*(180/9, 180/10), 180/6*(180/11, 180/12), 183*(183/1, 183/2), 184/12*(184/44, 184/45), 184/13*(184/46, 184/47), 184/31*(184/54, 184/55), 184/26*(184/48, 184/49), 184/27*(184/50, 184/51), 184/28*(184/52, 184/53), 184/43*(184/56, 184/57), 188*(188/1, 188/1), 190*(190/1, 190/2), 189*(189/1, 189/2), 200/2*(200/13, 200/14), 200/4*(200/15, 200/16), 200/5*(200/17, 200/18), 200/6*(200/19, 200/20), 200/7*(200/21, 200/22), 200/10*(200/23, 200/24), 200/11*(200/25, 200/26), 200/12*(200/27, 200/28), 202/1*(202/5, 202/6), 202/2*(202/7, 202/8), 202/3*(202/9, 202/10), 202/4*(202/11, 202/12, 202/13), 201, 185/2;

 

 • Obręb 46 Pniewo:
 • Dz. Nr ewid.: 4*(4/1, 4/2), 6/1*(6/3, 6/4), 5;

 

*Działka podlegająca podziałowi - pogrubioną czcionką oznaczono działkę przeznaczoną pod planowaną inwestycję

Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. 

Odszkodowanie za nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

Zawiadamia się również, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Zgodnie z art. 11 d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.)  z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

                Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 tj.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, na stronie internetowej gminy oraz w prasie lokalnej.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu zgodnie z art. 41 § 1k.p.a., a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 k.p.a. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne (art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj./).              

Zgodnie z art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 tj.) - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w trakcie prowadzonego postępowania (do dnia wydania decyzji – przewidywany termin wydania decyzji nie wcześniej niż po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, Wydział Architektury  i Budownictwa , ul. Paderewskiego 1B, pok. 114 w godzinach pracy urzędu poniedziałek 9:00 – 17:00, oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

 

                                                                                                                            

 

                      Z up. STAROSTY

                       WICESTAROSTA

                                                                                                                /-/ Paweł Calak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Calak - Wicestarosta
 • opublikował: Emilia Biernacka Wydział Architektury i Budownictwa
  data publikacji: 2017-07-28 11:36
 • zmodyfikował: Emilia Biernacka Wydział Architektury i Budownictwa
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-28 11:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 173399
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-12 14:57

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1573924
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 14:57

Stopka strony