Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do epuap

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Powiat Nowodworski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Nowodworskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-02.

Strona internetowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wskazana częściowa zgodność wynika z poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki wytwarzane są z wykorzystaniem programów, które samodzielnie tworzą schemat dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródła zewnętrznego.

Redaktorzy będą dostosowywać zawartość strony w taki sposób, aby treści w niej zamieszczane były dostępne zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Menich, j.menich@nowodworski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 765 32 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedzib Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

W budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B swoją siedzibę mają:

 • Starosta i Wicestarosta Nowodworski
 • Skarbnik Powiatu;
 • Sekretarz Powiatu;
 • Biuro Rady;
 • Wydział Administracyjno – Organizacyjny;
 • Wydział Budżetu i Finansów;
 • Samodzielne Stanowisko ds. Kadr;
 • Wydział Architektury i Budownictwa;
 • Wydział Ochrony Środowiska;
 • Wydział Obsługi Szkół i Edukacji;
 • Samodzielne Stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych;
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych;
 • Wydział Komunikacji i Transportu;
 • Zespół ds. Zamówień Publicznych;
 • Zespół ds. Audytu i Kontroli;
 • Zespół Promocji i Spraw Społecznych;
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów;
 • Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Kancelarii Niejawnej;

SPOSÓB DOJAZDU

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Ignacego Paderewskiego i Harcerskiej. Obok budynku Starostwa znajduje się Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura Rejonowa, Nowodworski Ośrodek Kultury, Przychodnia Lekarska, Hotel Mazovia oraz ciąg sklepów. Przed budynkiem znajduje się parking.

Wejście główne do budynku od strony parkingu, przed wejściem występuje stopień oraz pochylnia z obustronną poręczą.

Po lewej stronie wejścia na fasadzie budynku znajduje się tablica instytucji oraz tablice z Godłem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Herb Powiatu. Tablice mogą być słabo widoczne dla osób niedowidzących.

Wejście boczne do budynku usytuowane jest od strony ul. Ignacego Paderewskiego w pobliżu budynku Przychodni Lekarskiej. Przed wejściem bocznym występują dwa stopnie oraz pochylnia z obustronną poręczą.

Po lewej stronie, przed wejściem bocznym do Starostwa znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Usytuowane są one na chodniku w odległości kliku metrów od wejścia.

W odległości około 360 m od budynku Starostwa i około 90 m od ronda im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na ul. Ignacego Paderewskiego, znajdują się dwa przystanki autobusowe, po przeciwległych stronach ulicy. Przy rondzie znajduje się przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

W odległości około 460 m od budynku Starostwa przy ul. Sportowej znajduje się dworzec kolejowy dwu peronowy. Perony łączy podziemne przejście ze schodami. Na schodach znajdują się najazdy metalowe. Dodatkowo na każdy z peronów można dostać się przy pomocy windy dedykowanej osobom ze szczególnymi potrzebami, osobom starszym oraz matkom z dziećmi.

Najbliższy postój taksówek znajduje się na ul. Daszyńskiego w odległości około 1100 m od budynku Starostwa.

UWAGA: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulegać zmianie, zaleca się sprawdzać aktualne informacje na stronach poświęconych wybranym środkom transportu.

WEJŚCIE DO BUDYNKU I STREFA OBSŁUGI KLIENTA

Wejście główne do budynku wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone z progiem. Przy wejściu głównym znajduje się dźwig osobowy (winda). Ciągi piesze przed budynkiem wyłożone są kostką brukową z nieznacznymi nachyleniami terenu. Punkt Podawczy usytuowany jest na parterze, obsługa osób odbywa się na parterze. Ciągi pieszo - komunikacyjne oddzielone są przeszklonymi drzwiami jednoskrzydłowymi. Drzwi wyposażone są w samozamykacze.

Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępna jest na parterze budynku. W toalecie znajduje się przewijak dla dziecka.  W budynku brak jest pomieszczenia dla matki z dzieckiem.

WEJŚCIE

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Na parterze znajduje się biletomat oraz tablice elektroniczne z wyświetlaczem informujące o kolejności osób oczekujących do Wydziału Komunikacji i Transportu.

W budynku znajduje się Punkt kasowy Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach oddział Czosnów, w punkcie kasowym nie ma możliwości dokonania płatności kartą płatniczą.

Płatności kartą płatniczą można dokonać bezpośrednio w: Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim zapewnia możliwość wstępu osobą ze szczególnymi potrzebami z psem asystującym do wszystkich pomieszczań, piktogram umieszczony przy wejściu głównym.

Budynek Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Chemików 6 jest siedzibą dla:

 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
 • Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności;
 • Powiatowego Urzędu Pracy – Dział ewidencji świadczeń i informacji;
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna;
 • Związku Nauczycielstwa Polskiego – oddział Powiatowy Okręgu Mazowieckiego;
 • Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej;
 • Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim; -przyjazny pokój przesłuchań - „Niebieski Pokój”

SPOSÓB DOJAZDU

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Chemików i Górskiej. W pobliżu znajdują się: Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego, Szkoła Podstawowa nr 5, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Najbliższe przejście znajduje się w odległości około 300 m od budynku, przy ul. Chemików.

Budynek ma trzy wejścia:

 1. Wejście główne – znajdujące się po środku elewacji od strony ul. Chemików, przed wejściem występują dwa stopnie, brak pochylni;
 2. Wejście boczne – znajdujące się na szczycie budynku od strony ul. Chemików, przed wejściem występują dwa stopnie oraz pochylnia z obustronną poręczą;
 3. Wejście tylne/ ewakuacyjne – znajduje się od strony ulicy Marii Skłodowskiej – Curie, przed wejściem znajdują się 4 – stopniowe schody.

Przed budynkiem znajdują się 4 miejsca parkingowe z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek 4-kondygnacyjny. Na każde piętro można dotrzeć za pomocą dźwigu osobowego (windy), która znajduje się przy wejściu bocznym. Winda wyposażona jest w przyciski z napisami w języku Braille'a.

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe, klatka główna po lewej stronie od wejścia głównego i klatka boczna (ewakuacyjna) po stronie prawej od wejścia głównego.

Szerokość wejścia do budynku, korytarzy, klatki schodowej są zgodne z wytycznymi ustawowymi. Powierzchnia przed pierwszym i ostatnim stopniem w biegu schodów na klatce schodowej głównej wyklejona jest taśmą antypoślizgową koloru żółtego o szerokości 50 mm.

W budynku na I piętrze w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się przenośny system pętli indukcyjnej do zastosowań indywidualnych.

Dodatkowo na 1 piętrze budynku znajduje się schodołaz, który wykorzystywany jest podczas przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Na pierwszym piętrze znajdują się tabliczki brajlowskie nadklamkowe.

Na pierwszym piętrze szklane drzwi wyklejone są taśmą kontrastową. Nawierzchnia posiada fakturowe oznaczenie.

W odległości około 850 m od budynku użyteczności publicznej znajduje się dworzec kolejowy dwu peronowy. Perony połączone są podziemnym przejściem ze schodami. Na schodach znajdują się najazdy metalowe. Dodatkowo na każdy z peronów można dostać się przy pomocy windy dedykowanej osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym oraz matkom z dziećmi.

Przystanki autobusowe znajdują się przy ulicy Bohaterów Modlina, w odległości około 600 m.

Najbliższy postój taksówek znajduje się na ul. Daszyńskiego w odległości około 1600 m od budynku użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6.

UWAGA: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulegać zmianie, zaleca się sprawdzać aktualne informacje na stronach poświęconych wybranym środkom transportu.

WEJŚCIE DO BUDYNKU I STREFA OBSŁUGI KLIENTA

Wejście główne do budynku wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone z progiem. Ciągi piesze przed budynkiem wyłożone są kostką brukową z nieznacznymi nachyleniami terenu.

W budynku brak ogólnego punktu podawczego. Na każdym piętrze znajdują się jednostki, które posiadają swój punkt podawczy bądź sekretariat. Obsługa osób odbywa się na każdym piętrze. Przejścia pomiędzy poszczególnymi ciągami pieszo – komunikacyjnymi przez przeszklone drzwi jednoskrzydłowe. Drzwi wyposażone są w samozamykacze.

Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępna jest na parterze budynku. Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta z oznaczeniami brajlowskimi.

Wejście boczne przez przeszklone jednoskrzydłowe drzwi z progiem. W budynku brak jest pomieszczenia dla matki z dzieckiem.

W budynku brak kasy oraz możliwości dokonywania płatności kartą.

Dostęp do wszystkich pomieszczeń z psem przewodnikiem, oznaczony piktogramem.

Dostępność architektoniczna siedziby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności mieści się w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Gospodarczej 1.

Teren ogrodzony, wejście przez furtkę i bramę wjazdową od ulicy Okunin. Wokół budynku teren utwardzony jest kostką, bez różnicy poziomów i przeszkód. Budynek parterowy znajduje się na tyłach budynku głównego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Przejście chodnikiem. Wejście główne poprzez drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, bez progu. Najbliższe przejście dla pieszych znajduje się w odległości około 200 m od budynku, przy ulicy Okunin. Korytarz wewnątrz budynku bez doświetlenia światła dziennego.

W budynku toaleta bez dostosowań dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak oznaczeń brajlowskich. Brak pętli indukcyjnej.

Dostęp do wszystkich pomieszczeń z psem przewodnikiem, oznaczone piktogramem.

W odległości około 500 m od budynku idąc w stronę centrum miasta znajdują się dwa przystanki autobusowe, po przeciwległych stronach ulicy Okunin.

W odległości około 1700 m od budynku przy ul. Sportowej znajduje się dworzec kolejowy dwu peronowy. Perony łączy podziemne przejście ze schodami. Na schodach znajdują się najazdy metalowe. Dodatkowo na każdy z peronów można dostać się przy pomocy windy dedykowanej osobom z ze szczególnymi potrzebami, osobom starszym oraz matkom z dziećmi.

Najbliższy postój taksówek znajduje się na ul. Daszyńskiego w odległości około 2200 m od budynku.

W budynku brak kasy oraz możliwości dokonywania płatności kartą.

UWAGA: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulegać zmianie, zaleca się sprawdzać aktualne informacje na stronach poświęconych wybranym środkom transportu.

W budynku Urzędu Miasta Nasielska przy ulicy Elektronowej 3 swoją siedzibę ma Filia Starostwa Powiatowego. W budynku mieszczą się:

 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
 • Wydział Komunikacji i Transportu;
 • Wydział Architektury i Budownictwa.

Wydziały Starostwa znajdują się na parterze budynku. Wejście główne do budynku wyposażone jest w dwie pary drzwi jednoskrzydłowych, przeszklonych, bez progów. Przed wejściem głównym znajduje się pochylnia dla wózków oraz do budynku prowadzą dwustopniowe schody z naklejonymi żółtymi pasami o szerokości około 10 cm.

Od wejścia w odległości około 10 m w linii prostej znajduje się Wydział Komunikacji i Transportu. Obsługa klientów odbywa się przy dwóch okienkach.

Po prawej stronie od wejścia, w odległości około 9 m mieszczą się Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. To tych wydziałów prowadzą przeszkolone, jednoskrzydłowe drzwi, bez progu. W tej części Wydział Architektury i Budownictwa znajduje się po lewej stronie, a Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami po prawej.

Na drzwiach nie ma piktogramów, ani oznaczeń brajlowskich.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

Na parterze, w lewym skrzydle budynku znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku brak pokoju dla matki z dzieckiem.

Przed budynkiem urzędu znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na parterze znajduje się punkt kasowy. Płatności za pomocą karty płatniczej można dokonać w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się na ul. Młynarskiej i oddalony jest od budynku około 1000 m. Z przystanku można dojechać komunikacją do Warszawy, Płońska oraz na dworzec stacji PKP.

Postój taksówek znajduje się na ulicy Młynarskiej w odległości około 950 m od budynku rzędu.

Teren wokół budynku wyłożony jest kostką brukową. Przed wejściem znajduje się chodnik.

Dostęp do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim z psem przewodnikiem.

UWAGA: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulegać zmianie, zaleca się sprawdzać aktualne informacje na stronach poświęconych wybranym środkom transportu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Menich - Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckiem
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-07-01 14:26
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-03 14:31

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2958
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-03 14:31:00