Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektorniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

Postanowienie Komisarza Wyborczego w WArszawie III w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Nowodworskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Oliwa Komisarz Wyborczy w Warszawie III
   data wytworzenia: 2018-12-07
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-12-10 15:21

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie III w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Oliwa Komisarz Wyborczy w Warszawie III
   data wytworzenia: 2018-11-23
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-12-10 10:33

Informacja dotycząca liczby radnych wybieranych do rad powiatów

Zgodnie z przepisami art. 373 Kodeksu Wyborczego liczbę radnych wybieranych do rad powiatów ustala, odrębnie dla każdej rady, wojewoda, po porozumieniu z komisarzem wyborczym. Ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone.

Zarządzenie Wojewody Nr 91  z dnia 28 lutego 2018 r., w sprawie ustalenia liczby radnych
w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy wskazuje, że w powiecie nowodworskim wybieranych będzie 19 radnych.

Podział na okręgi wyborcze jest stały (art. 419 i 421 Kodeksu wyborczego) jednakże, mając na uwadze zmianę liczby mieszkańców w okręgach, należy dokonać ponownego przeliczenia norm przedstawicielstwa w poszczególnych okręgach wyborczych i ustalić,
czy jest on zgodny z obowiązującymi przepisami.

Liczba mieszkańców powiatu nowodworskiego wynosi 77 388 osób;  natomiast jednolita norma przedstawicielstwa: (77 388:19)  4073,05.

 • Numer okręgu: 1

Granica okręgu: Nowy Dwór Mazowiecki; liczba radnych: 7; liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 r.: 27 183; współczynnik normy przedstawicielstwa: 6,67; liczba mandatów: 7.

 • Numer okręgu: 2

Granica okręgu: Nasielsk; liczba radnych: 5; liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 r.: 19 571; współczynnik normy przedstawicielstwa: 4,80; liczba mandatów: 5.

 • Numer okręgu: 3

Granica okręgu: Gmina Pomiechówek i Gmina Zakroczym; liczba radnych: 3; liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 r.: 15 120; współczynnik normy przedstawicielstwa: 3,71; liczba mandatów: 4.

 • Numenr okręgu: 4

Granica okręgu: Gmina Czosnów i Gmina Leoncin; liczba radnych: 4; liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 r.: 15 514; współczynnik normy przedstawicielstwa: 3,81; liczba mandatów: 4.

Razem liczba radnych: 19

Razem liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 r.: 77 388

Razem liczba mandatów: 20

Z przedstawionych powyżej wyliczeń współczynnika normy przedstawicielstwa w poszczególnych okręgach wyborczych wynika, że liczba mandatów powinna wynosić 20 co oznacza, że wystąpił mandat nadwyżkowy, bowiem liczba radnych w powiecie wynosi 19. Ponieważ nie zwiększyła się liczba mieszkańców powiatu na tyle, by można było zwiększyć liczbę mandatów, a uległa zmianie jedynie liczba mieszkańców w poszczególnych okręgach wyborczych, konieczne jest podjęcie innych działań – przyjmując, że łączna liczba mandatów dla powiatu nowodworskiego wynosi 19. Państwowa Komisja Wyborcza w Uchwale z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze określiła, iż dokonanie podziału na okręgi wyborcze i ustalenie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.

Następnie liczbę mieszkańców w okręgu dzieli się przez jednolitą normę przedstawicielstwa z zastosowaniem zaokrągleń w górę do całkowitej liczby mandatów, jeżeli ułamek liczby mandatów w okręgu jest równy lub większy niż ½ mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego niż ½.  W przypadku gdy w wyniku zaokrągleń łączna liczba mandatów w okręgach będzie większa od liczby wybieranych radnych, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza.

 • Numer okręgu: 1

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 r.: 27 183; współczynnik normy przedstawicielstwa: 6,67; norma przedstawicielstwa w okręgu: 3883, liczba mandatów: 7.

 • Numer okręgu: 2

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 r.: 19 571; współczynnik normy przedstawicielstwa: 4,80; norma przedstawicielstwa w okręgu: 3914, liczba mandatów: 5.

 • Numer okręgu: 3

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 r.: 15 120; współczynnik normy przedstawicielstwa: 3,71; norma przedstawicielstwa w okręgu: 3780, liczba mandatów: 3.

 • Numer okręgu: 4

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 r.: 15 514; współczynnik normy przedstawicielstwa: 3,81; norma przedstawicielstwa w okręgu: 3878, liczba mandatów: 4.

Razem: liczba mieszkańców stan na dzień 31.12.2017 r.: 77 388, liczba mandatów: 19.

W okręgu nr 3 nastąpił wzrost liczby mieszkańców. ale w związku z tym, że norma przedstawicielstwa w tym okręgu jest najniższa, odjęty zostaje mandat nadwyżkowy i liczba mandatów w tym okręgu nie ulega zmianie.

Tak więc, podział mandatów w powiecie nowodworskim pozostaje bez zmian.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Menich pełnomocnik do spraw wyborów – urzędnik wyborczy powiatu nowodworskiego
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-08-21 08:47
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-01 12:39

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych tj. wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 6 września 2018 r. (czwartek) w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 parter wejście B pokój 42 w godzinach urzędowania 8:15 – 16: 15 od poniedziałku  do piątku.
 • Uprawnieni do zgłaszania kandydatów do składu komisji są pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.

Komitet może zgłaszać kandydatów na członków komisji na obszarze działania danego komitetu.

 • Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca bierne prawo wyborcze do Sejmu, tj. osoba, która:
 1. jest obywatelem polskim;
 2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 21 lat;
 3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 6. nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. wobec której nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730, 1000 i 1349).
 • Kandydat do składu komisji musi być wpisany do stałego rejestru wyborców.
 • Kandydatem do składu komisji nie może być:
 1. kandydat w wyborach;
 2. komisarz wyborczy;
 3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
 4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 5. urzędnik wyborczy;
 6. mąż zaufania;
 7. obserwator społeczny.
 • Szczegółowo zasady zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych regulują przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Treść uchwały dostępna na stronie pkw.gov.pl oraz warszawa.kbw.gov.pl.
 • Wzory dokumentów dot. zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych są dostępne na stronie pkw.gov.pl oraz warszawa.kbw.gov.pl.
 • Terytorialne komisje wyborcze zostaną powołane przez właściwych Komisarzy Wyborczych w Warszawie I, II i III zgodnie z kalendarzem wyborczym najpóźniej do dnia 11 września 2018 r. i niezwłocznie podejmą określone przepisami czynności.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Anna Lubaczewska
  data wytworzenia: 2018-08-28
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2018-08-28 10:43
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-04 14:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8664
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-04 14:25:57