Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektorniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w czasie obowiązywania stanu epidemii

Porady prawne w punkcie NPP w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, będą odbywały się za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu:

 • poniedziałek 8.00-12.00, tel. 602 118 612;
 • wtorek 8.00-12.00, tel. 602 369 425;
 • środa 8.00-12.00, tel. 602 118 612;
 • czwartek 8.00-12.00, tel. 602 369 425;
 • piątek 12.00-16.00, tel. 608 474 645;
 • e-mail: npp@nowodworski.pl

Porady prawne w punkcie NPP w Urzędzie Gminy Czosnów, będą odbywały się za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. telefon oraz e-mail, w poniedziałek 9.00-13.00; wtorek-piątek 8.00-12.00:

Porady prawne w punkcie NPP w Urzędzie Miasta Nasielsk, będą odbywały się za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. telefon oraz e-mail, w poniedziałek 13.00-17.00; wtorek-czwartek 12.00-16.00; piątek 11.00-15.00:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Lubowiecka WAO
  data wytworzenia: 2020-03-23
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-03-24 12:23
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-12 08:43
 • NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w czasie epidemii

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie nowodworskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Fundacja Experto Pro Bono
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-07-24 13:59

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania w 2020 r.

Informuję, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia  5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294), stosownie do:

Art. 3
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
- nieodpłatną mediację, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Art. 3a
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Art. 4
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Art. 4a
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
-  przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
-  przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
-  przeprowadzenie mediacji;
-  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
 - nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 - sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
-  zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) o mediacji.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Art. 8 ust. 4
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 664193746 lub 22 765 32 37 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

Art. 8 ust. 8
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Lubowiecka WAO
  data wytworzenia: 2020-01-07
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2019-01-08 10:43
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-28 14:11

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NOWODWORSKIEGO w 2020 roku

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11788
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-12 08:43