Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do epuap

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o przedłużeniu załatwienia sprawy - powolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego na dz. ewid. nr 260/2 obręb Nuna i usługę wodną

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem - Michał Kawka - Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
  data wytworzenia: 2021-07-09
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2021-07-21 16:08
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-21 16:11

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w całości decyzji Starosty Nowodworskiego nr 720/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 9 i 10 §1 i 61 w związku z art. 157 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Wojewoda Mazowiecki zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Jana Różyckiego postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności w całości decyzji Starosty Nowodworskiego Nr 720/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej DG 240124W - ul. Gruszkowej w Czosnowie, gm. Czosnów, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Mazowieckiego Aleksandra Krzoska Dyrektor Wydziału Infrastruktury
  data wytworzenia: 2021-06-07
 • opublikował: Parycja Łempicka
  data publikacji: 2021-07-16 12:50

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Dębowy Park V Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Na prośbę Dyrektora Zlewni w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie publikuje się obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Dębowy Park V Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny na działce nr ew. 81/4 obręb 0039 9-02, gm. Nowy Dwór Mazowiecki oraz na pobór wód podziemnych ww. ujęciem w celu potrzeb socjalno-bytowych budynków oraz do napełniania zbiornika retencyjnego stanowiącego zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rudlicka Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2021-07-09
 • opublikował: Parycja Łempicka
  data publikacji: 2021-07-16 11:36

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim

Na prośbę Dyrektora Zlewni w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie publikuje się obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

 • usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, z dwóch studni oznaczonych nr 1 i nr 2,
 • wykonanie urządzeń wodnych - ujęcia wód podziemnych w postaci dwóch studni wierconych wraz z obudową dla: otworu studziennego nr 1, o głębokości 97,0 m, zlokalizowanego na działce nr 41/6 z obrębu 0039 9-02 Nowy Dwór Mazowiecki oraz otworu studziennego nr 2, o głębokości 92 m, zlokalizowanego na działce nr 41/8 z obrębu 0039 9-02 Nowy Dwór Mazowiecki, w rejonie ulicy Leśnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rudlicka Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • opublikował: Parycja Łempicka
  data publikacji: 2021-07-14 09:10

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1363 ze zm.), w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 113/SPEC/2020 z dnia 19.10.2020 r. znak: WI-I.7821.27.1.2020.AT, po ponownym przeprowadzeniu postępowania zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Nasielska ul. Elektronowa 3,  05-190 Nasielsk w dniu 30.06.2021 r. została wydana decyzja nr 403/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku na działkach ewidencyjnych lub ich częściach.

Starosta Nowodworski
/-/ Krzysztof Kapusta

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, AB
  data wytworzenia: 2021-07-05
 • opublikował: Parycja Łempicka
  data publikacji: 2021-07-12 10:24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wólka Kikolska gmina Pomiechówek

Ekosystemy leśne, premie dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw - ostatnie dni na ubieganie się o pomoc!!!

Niewiele czasu pozostało, by starać się o wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na inwestycję w ekosystemy leśne, rozpoczęcie działalności rolniczej i restrukturyzację małych gospodarstw- w ramach dofinansowania z budżetu PROW 2014-2020.

Jeszcze tylko do 28 czerwca można składać wnioski na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska!

Natomiast 30 czerwca to ostatni dzień, w którym o premie dla młodych rolników mogą ubiegać się osoby, mające w dniu złożenia wniosku  nie więcej niż 40 lat, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub deklarujące ich uzupełnienie w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Ostatni dzień czerwca to również koniec naboru wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw. O wsparcie w ramach tego  poddziałania może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje w ekosystemy leśne należy składać do biur powiatowych ARiMR. Zaś w przypadku premii dla młodych rolników oraz restrukturyzacji małych gospodarstw o pomoc należy się ubiegać w oddziałach regionalnych Agencji. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie- za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji na temat dofinansowań, premii dla młodych rolników oraz restrukturyzacji można znaleźć na stronie:

www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/ekosystemy-lesne-premie-dla-mlodych-rolnikow-restrukturyzacja-malych-gospodarstw-ostatnie-dn.html

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro prasowe ARMIR
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2021-06-24 14:50

Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie!

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach.

Obszar A- Rozwój produkcji prosiąt

Obszar B- Rozwój produkcji mleka krowiego

Obszar C- Rozwój produkcji bydła mięsnego

Obszar D- Inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r.

Wysokość i poziom pomocy

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynoszą:

 • Obszar A- 900 tys. zł;
 • Obszar B- 500 tys. zł;
 • Obszar C- 500 tys. zł;
 • Obszar D- 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi -200 tys. zł;
 • Nawadnianie gospodarstwa- 100 tys. zł;

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie- za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.arimr.gov.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro prasowe ARMIR
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2021-06-24 14:43

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2022 r. Zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego

Na podstawie art. 190 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), art. 11 ust.1 i 2 i art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.), Uchwały Nr XXII/2148/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, Zarząd Powiatu Nowodworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2022 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2022 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z 3 miejscami interwencyjnymi

Na podstawie art. 190 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), art. 11 ust.1 i 2 i art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.), Uchwały Nr XXII/2148/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, Zarząd Powiatu Nowodworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2022 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z 3 miejscami interwencyjnymi.

Ostatnie dni na ubieganie się o dopłaty bezpośrednie za 2021 r. – biura powiatowe będą czynne dłużej

17 czerwca mija podstawowy termin na składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych PROW za 2021. W związku z tym od 14 do 17 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych.

Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyłała i nie przyjmuje wniosków w formie papierowej. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019”, w tym roku muszą złożyć wnioski w formie elektronicznej korzystając z aplikacji eWniosekPlus.

Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia technicznego udzielają pracownicy biur powiatowych Agencji, które w dniach od 14 do 17 czerwca br. będą pracować do godziny 18:00.

Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 zalecamy, aby planujący odwiedzić nasze placówki, umówili się telefonicznie na konkretny termin (numery telefonów do poszczególnych biur powiatowych można znaleźć na podstronie https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html). To pozwoli uniknąć kolejek i zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Na stronie internetowej Agencji oprócz samej aplikacji eWniosekPlus dostępna jest instrukcja wypełniania wniosku, filmy instruktażowe oraz zakładka z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Wszelkie wątpliwości można także konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00).

Kto nie zdąży złożyć wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2021 rok do 17 czerwca br., będzie miał obniżone należne mu płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ostateczny termin na złożenie wniosków upływa 12 lipca br. do 11 czerwca 2021 roku do Agencji wpłynęło blisko 1,04 mln wniosków o przyznanie dopłat.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Prasowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  data wytworzenia: 2021-06-14
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2021-06-14 15:20

PESEL dla cudzoziemca

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.

Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a dotychczas posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Jak zmiany wpłyną na sprawy podatkowe

Podatnicy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym: będą mogli użyć PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl. Oznacza to dla nich również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.

Dla płatników zmiany ustawowe pozwalają na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego jego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl.

Rusza pomoc dla pszczelarzy

Rusza pomoc dla pszczelarzy

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.

Zainteresowanych takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi. Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kumulacji wizyt w tym samym czasie oraz zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Tegoroczny limit pomocy wynosi 35,5 mln zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Wnioski o taką pomoc będzie można składać co roku.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ARMIR
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2021-06-01 15:42

Informacja z ARMiR o wnioskach PROW

Uwaga!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje:

14 lipca upływa ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014-2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z COVID-19.

ARMiR prosi o niezwłoczne skompletowanie wymaganych dokumentów, tak, aby uzupełnić wszystkie braki we wniosku we wskazanym terminie.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej ARMiR www.arimr.gov.pl/ostateczny termin na uzupelnienie wnioskow PROW

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ARMIR
  data wytworzenia: 2021-05-21
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2021-05-28 09:22

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o akcji szczepienia dostnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2021-05-10 13:24
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-10 13:25

Uwaga na znaki graniczne pasa drogowego.

Z uwagi na to, że część mieszkańców może nie wiedzieć o konsekwencjach niszczenia znaków granicznych, GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płońsku prosi o publikację niżej wymienionej informacji.

Granica pasa drogowego

W związku ze zbliżającym się okresem prac polowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Płońsku przypomina o obowiązku ochrony znaków granicznych pasa drogowego.

Wzdłuż granic pasa drogowego dróg krajowych ustawione są betonowe słupki, w kolorze żółtym, z napisem „Pas drogowy”. Słupki te stabilizowane są na gruntach będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA. Wyznaczają one granice pasa drogowego, a właścicielom nieruchomości sąsiednich wskazują granice użytkowania swojej nieruchomości.

Uwaga kary za zniszczenie

W związku z powyższym przypominamy:

 1. Umieszczone na gruncie znaki graniczne i urządzenia zabezpieczające te znaki, podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.).
 2. Słupek betonowy z napisem „Pas drogowy” podlega ochronie własności na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) Kodeks Cywilny.
 3. Zaoranie lub zwężenie w inny sposób pasa drogowego stanowi wykroczenie zgodne z art. 100 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238) i zagrożone jest karą grzywny do 1000 zł lub karą nagany.
 4. W przypadku, gdy droga lub pobocze zostaną trwale zniszczone lub uszkodzone, wg art. 288 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238) sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
 5. Apelujemy o zaprzestanie zajmowania pasa drogowego w sposób nieuprawniony. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (np. pracami rolnymi), zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 698 ze zm.) wymaga każdorazowego wystąpienia do GDDKiA Oddziały w Warszawie o odpowiednie zezwolenie wydane w trybie decyzji administracyjnej lub zawarcie umowy. Za zajęcie pasa drogowego może być pobierana opłata. Zgodnie z treścią art. 40 ust. 12 w/w ustawy: „za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c, zarządca drogi jest zobowiązany do wszczęcia postępowania i wymierzenia kary. Podstawą ustalenia kary jest dziesięciokrotność opłat za zajęcia pasa drogowego.”

Wobec powyższego, GDDKiA zastrzega sobie możliwość dochodzenia konsekwencji prawnych od osób, które zniszczą, przesuną lub uczynią niewidocznymi w/w znaki graniczne oraz zajmują pas drogowy bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Śpiewak Kierownik Rejonu
  data wytworzenia: 2021-04-06
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2021-04-27 14:26

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Popowo Borowe, gmina Nasielsk, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działki nr 72, 97 i 239 o pow. 1,44 ha

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust. 2 i 3 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. (Dz. U.2016, poz. 703) zawiadamia o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Popowo Borowe, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy.

Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej.

Termin składania wniosków upływa 1 lutego 2022r.

Starosta Nowodworski informuje, że poszukuje lekarzy – członków składu orzekającego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 115 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrtześnia 2020r.

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2021-02-25 14:23
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 14:24

Platforma żywnościowa

Cele platformy.

Głównym celem Platformy Żywnościowej jako giełdy towarów rolno-spożywczych jest umożliwienie uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT. W dalszej perspektywie także kontraktów terminowych. Celem jest również zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów sektora rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Koncepcja utworzenia Platformy Żywnościowej jest odpowiedzią na sytuację panującą na rynku rolnym, a także postulaty zgłaszane przez przedstawicieli branży rolno - spożywczej. Uruchomienie zorganizowanej elektronicznej platformy obrotu umożliwi koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych, jednorodnych partii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w oparciu o wystandaryzowane produkty i określone warunki transakcji, ograniczone zostanie ryzyko handlowe.

Szkolenia i spotkania informacyjne

Najbliższe spotkania informacyjne dotyczące funkcjonowania Platformy Żywnościowej rozpoczną się od 16 czerwca 2020 r. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.platformazywnosciowa.com.pl, na której zamieszczono także opracowania i bieżące informacje.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Wysocki Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-06-01 13:37
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-01 13:36

Od 25 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznawia obsługę beneficjentów w pełnym zakresie

W biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania - 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco. – zapewnia Tomasz Nowakowski, prezes ARiMR.

Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez Internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnię na dokumenty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • opublikował: Maciej Bocian
  data publikacji: 2020-05-25 10:09

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Komunikat do obwieszczenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego -załącznika do uchwały nr 30/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020r.

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2020-03-30 12:58

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2020-03-30 12:55

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 18.03.2020 r. w sprawie odpadów powstających w miejscach kwarantanny

Ministerstwo Klimatu informuje, że odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, traktowane są jako odpady komunalne.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, osoby przebywające w miejscu zamieszkania chorują na różnego rodzaju choroby zakaźne (np. grypę) i z tego powodu wytworzone przez nie odpady komunalne nie są zaliczane do odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Analogicznie należy traktować odpady wytworzone przez osoby objęte kwarantanną.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu: https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-z-kwarantanny

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Nowakowska Rzecznik prasowy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-03-19
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-03-19 10:00

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13marca 2020 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki
   data wytworzenia: 2020-03-13
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2020-03-17 14:36

ZARZĄDZENIE NR 97 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki
   data wytworzenia: 2020-03-16
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2020-03-17 14:26

Aplikacja mobilna Alarm112

11 lutego obchodzony był Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. W ubiegłym roku w 17 Centrach Powiadamiania Ratunkowego pracujących na terenie całego kraju odebrano 22 mln zgłoszeń! Na Mazowszu CPR w Warszawie i Radomiu odebrały ponad 3,2 mln zgłoszeń.

W tym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

Alarm112 możliwe jest  poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. 

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych. 

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji. 

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.


Pobierz aplikację mobilną Alarm112

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Szymański Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-02-12 10:01

Druga edycja projektu "Aktywny Absolwent"

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych kontynuuje nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.
Projekt jest skierowany do osób z całej Polski, które spełniają łącznie poniższe warunki:

posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2020 roku

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje za pośrednictwem ankieterów statystycznych, na terenie województwa mazowieckiego, badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.

Każdy ankieter posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do prowadzenia badań. Tożsamość ankietera można dodatkowo potwierdzić w naszym urzędzie dzwoniąc pod numer 22 464 22 39 (w godz. 7:30-15:30) — Marcin Piątek lub pod numer 22 464 23 25 (w godz. 7:30-15:30) - Elżbieta Lipińska. Szczegóły na stronie internetowej http://warszawa.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/.

Więcej informacji o badaniach ankietowych pod adresem: https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/

Komunikat Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska - zmiany w BDO

Informacja o zmianach w BDO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmuje m.in.:

 • odpady takie jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne;
 • część wytwórców odpadów opakowaniowych, w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych;
 • część grup odpadów niebezpiecznych, np. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone; 
 • odpady powstałe w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. 

Ponadto przepisy nowego rozporządzenia zmieniają ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. Pełny tekst dostępny jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2531/1

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2020-01-20 17:13

Informacja o obowiązku rejestracji w BDO

Od 1. stycznia 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Uruchomiony zostanie kolejny moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), tj. ewidencji odpadów, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Umożliwią one kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, a także zapewnią podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych i ewidencyjnych.

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Podmioty, które do końca 2019 r. nie uzyskają wpisu do Rejestru-BDO mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności, gdyż od 1. stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta w Bazie BDO.

Szczegółowe informacje na temat BDO oraz film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów dostępne są na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-12-11 11:34
 • zmodyfikował: Maciej Bocian
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 08:49

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości - dz. nr ewid. 2,3,6,7/1,7/2,8/1,8/2,4/2,4/4,4/8,5/4,9,10 obręb 02-04 gm. Zakroczym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie - Z-ca Dyrektora Aleksandra Dębska
  data wytworzenia: 2021-07-14
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2021-07-21 15:12
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-21 15:16

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 220750
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-21 16:14:36