Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektorniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej działka nr 49/2 i 50/2, obręb Teofile, gmina Leoncin

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – na realizację zadania publicznego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów pn. „Wyjazd poznawczo-rekreacyjny – Białystok 22” pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. wyjazd turystyczno-krajoznawczy „Wyjazd poznawczo-rekreacyjny – Białystok 22” przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Mając na względzie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 2. na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: nowodworski.pl,
 3. w siedzibie jednostki samorządu, adres siedziby: ul. Paderewskiego 1B, 05‑100 Nowy Dwór Mazowiecki,

oraz dodatkowo

 1. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, adres strony: pcpr.nowodworski.pl.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Zgłoszenie powinno nastąpić na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Wypełnione formularze można składać:

 • drogą elektroniczną na mail: sekretariat@pcprndm.pl,
 • osobiście w siedzibie PCPR przy ul. Chemików 6, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w pokoju 103,
 • listownie na adres PCPR ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, PCPR
  data wytworzenia: 2022-09-23
 • opublikował: Parycja Łempicka
  data publikacji: 2022-09-23 12:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim
  data wytworzenia: 2022-08-29
 • opublikował: Parycja Łempicka
  data publikacji: 2022-09-23 12:55

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego zawiadamiające, że na wniosek Wójta Gminy Czosnów ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów w dniu 14.09.2022r. została wydana decyzja Nr 478/2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 240169W (ul. Brzozowa) i nr 240175W (ul. Dworska) oraz budowie planowanych dróg gminnych KDD3 i KDD5 w gminie Czosnów obejmującej niżej wymienione działki ewidencyjne lub ich części

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej działką nr 1489, poł. w obrębie 0001 Miasto Nasielsk, gm. Nasielsk

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki BMW 520i o nr rej. WCI 38514 stanowiący mienie Powiatu Nowodworskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, KT
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-09-12 11:57

Obwieszczenie o oględzinach nieruchomości w celu sporządzenia operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką ewidencyjną nr 612/1, położonej w obrębie 0004 – Borzęcin Duży, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Nowodworski zawiadamia, iż w związku z prowadzonym postępowaniem odszkodowawczym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką ewidencyjną nr 612/1 o powierzchni 0,0007 ha, położonej w obrębie 0004 – Borzęcin Duży, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni, przejętej z mocy prawa przez Powiat Warszawski Zachodni na podstawie Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 151/2020 z dnia 06.05.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4124W – ul. Spacerowej w miejscowości Borzecin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, długości ok. 1100 mb, w gminie Stare Babice, w dniu 29.09.2022 r. od godziny 12.00 odbędą się oględziny przedmiotowej nieruchomości gruntowej. 

Obwieszczenie o oględzinach nieruchomości w celu sporządzenia operatów szacunkowych ustalających wartość tych nieruchomości gruntowych, oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 485/2, nr 286/1, nr 256/1, nr 450/4, nr 318/1, nr 230/1 oraz nr 648/3, położonych w obrębie 0004 – Borzęcin Duży, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Nowodworski zawiadamia, iż w związku z prowadzonymi postępowaniami odszkodowawczymi w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 485/2 o powierzchni 0,0017 ha, nr 286/1 o powierzchni 0,0017 ha, nr 256/1 o powierzchni 0,0039 ha, nr 450/4 o powierzchni 0,0033 ha, nr 318/1 o powierzchni 0,0040 ha, nr 230/1 o powierzchni 0,0040 ha oraz nr 648/3 o powierzchni 0,0025 ha, położonych w obrębie 0004 – Borzęcin Duży, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni, przejętych z mocy prawa przez Powiat Warszawski Zachodni na podstawie Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 51/2019 z dnia 07.02.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4123W (ul. Kosmowska) w miejscowościach Borzecin Mały i Borzecin Duży, w dniu 29.09.2022 r. od godziny 10.00 odbędą się oględziny przedmiotowych nieruchomości gruntowych.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 240629W ul. Odpadki w Zakroczymiu na odcinku od drogi powiatowej 3001W do działki 4/6 obręb 02-04 Zakroczym

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2022-08-23 15:56
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-30 15:41

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dębina, gmina Czosnów, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działki numer 152, 197/2, 265

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust. 2 i 3 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. (Dz. U. 2022, poz. 140 ze zm.) zawiadamia o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dębina, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. 

Termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2023 r.

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 30/w/2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zmiana godzin pracy Starostwa

Od 4 lipca 2022 roku (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B będzie czynne w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługiwał będzie w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, WAO
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-06-21 15:25

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o wszczęciu postępowania - wykonanie urządzeń wodnych na działkach w Zakroczymiu oraz na usługę wodną .

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2022-06-17 16:02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - likwidacja rowu na działkach 2.8 2.9 obręb Izabelin-Dziekanówek.

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2022-06-01 16:09

Zmiana przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może okazać się zabójcze, ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów.

Aby poprawić jakość powietrza wprowadzono uchwałę antysmogową i wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień od 11 listopada 2017 r. Smog stale nie daje za wygraną. Od 2018 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał ponad 270 powiadomień o wystąpieniu dni smogowych oraz ryzyku ich wystąpienia. Dlatego uchwała antysmogowa została znowelizowana². Nowe przepisy weszły w życie 14 maja 2022 r.

Jakie zmiany nas czekają?

Już za nieco ponad rok, od 1 października 2023 r. nie będzie można palić węglem w urządzeniach grzewczych na terenie m.st. Warszawy. W dalszej kolejności zakaz palenia węglem zacznie obowiązywać mieszkańców gmin z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego, czyli z obszaru NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Kotły na paliwa stałe spełniające wymogi ekoprojektu uruchomione do 1 czerwca 2022 r. mogą być używane do końca ich żywotności na terenie m. st. Warszawy oraz gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego. Jeżeli uruchomisz kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu po 1 czerwca 2022 r. nie będziesz mógł palić w nim węglem od 1 października 2023 r. w Warszawie, a od 1 stycznia 2028 r. w gminach z terenu powiatów z NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Co równie istotne na terenie całego województwa mazowieckiego nowobudowane budynki, jeżeli będą w zasięgu sieci ciepłowniczej i będzie możliwe ich podłączenie do niej, nie będą mogły być ogrzewane paliwami stałymi (np. węglem, drewnem czy pelletem). Przepis będzie dotyczył tylko nowych budynków, dla których wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie nastąpi po 1 stycznia 2023 r.

Pomoc finansowa

Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku można otrzymać dofinansowanie z krajowego programu Czyste Powietrze lub z gminnego programu dotacyjnego (jeżeli istnieje). Dotacje gminne i z programu Czyste Powietrze można łączyć. Można także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do 69 000 zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy oraz wybranego źródła ciepła i wynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel, pellet i drewno na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi).

W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie wzrosły, inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenie, zużywające mniej paliwa, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji, płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!

Warto wiedzieć

Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej będzie kontrolowane. Użytkowanie niedozwolonych urządzeń grzewczych i niedozwolonego opału może zostać ukarane mandatem do 500 zł, a w przypadku dalszego łamania przepisów sprawa może zostać skierowana do sądu. Możliwa grzywna to nawet 5 000 zł!

 

 1. Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 1. Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  data wytworzenia: 2022-05-26
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-06-17 13:56

Nowelizacja uchwały antysmogowej - ważne informacje

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2022-05-30 12:39

Informacja dla właścicieli lasów położonych na terenie działania Nadleśnictwa Jabłonna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Szymański - Nadleśniczy
  data wytworzenia: 2022-04-29
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2022-05-18 11:04
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-18 11:09

Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Potrwa on do 31 maja 2022 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O dofinansowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, mogą ubiegać się pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ARMIR
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-04-25 10:22

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Do 11 kwietnia przesłało je blisko 160 tys. rolników. Przypominamy, że dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Zachęcamy, by nie odkładać tego na później.

Rolnicy mają czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe do 16 maja 2022 r. Kto nie zdąży zrobić tego w tym terminie będzie mógł to zrobić jeszcze do 10 czerwca 2022 r., ale wówczas należne płatności zostaną pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany do wniosków złożonych w terminie – czyli do 16 maja – można składać bez żadnych sankcji do 31 maja. Rolnicy, którzy złożą korekty później, ale w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca, będą mieli pomniejszone płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Warto pamiętać, że w tym roku ponownie można się ubiegać o uzupełniającą płatność podstawową do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, a także do wybranych upraw – ich wykaz obejmuje 13 kategorii, a pełna lista znajduje się na stronie Agencji – https://www.gov.pl/web/arimr/uzupelniajaca-platnosc-podstawowa-upp-2022 Zwiększona też została liczba pakietów w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Rolnicy zainteresowani tym rodzajem wsparcia mogą starać się o dofinansowanie na Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk (Pakiet 8) oraz Retencjonowanie wody (Pakiet 9).

Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW można przesyłać wyłącznie elektronicznie. Jednak w tegorocznej kampanii trzeba to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), udostępnionej na portalu ARiMR, a nie jak wcześniej bezpośrednio przez aplikację eWniosekPlus. Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku przez internet, mogą liczyć na pomoc techniczną pracowników Agencji. Zachęcamy, by nie zwlekać ze składaniem dokumentów.

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników. Do 30 czerwca 2022 r. będzie trwać realizacja płatności końcowych za 2021 rok. Dotychczas ARiMR wypłaciła blisko 15,3 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ok. 3,07 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Prasowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  data wytworzenia: 2022-04-14
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-04-15 08:57

Informacja dotycząca XV edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2022-03-29 13:17
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-29 13:20

Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w systemie BDO oraz wnoszenia opłat produktowych i opłat za korzystanie ze środowiska.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wioletta Grajda - Dyrektor Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  data wytworzenia: 2022-03-04
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2022-03-07 11:30
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-07 11:34

Wypełnij ankietę na temat zagrożonego chomika europejskiego

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie realizuje badania dotyczące krytycznie zagrożonego gatunku, jakim jest chomik europejski.

Badania realizowane są przez Katedrę Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt. Pełna informacja o projekcie znajduje się na stronie Uniwersytetu Rolniczego (https://urk.edu.pl/wiadomosci/9892).

Celem badań jest:
a) zaktualizowanie informacji na temat zasięgu występowania chomika europejskiego w Polsce,
b) rozpoznanie wiedzy na temat występowania gatunku w Polsce, szczególnie w miejscach zamieszkania respondentów,
c) zebranie opinii rolników odnośnie konfliktów wynikających z występowania chomików na terenach rolniczych (ta część skierowana jest głównie do osób zajmujących się uprawą roli, działkowiczów).
Idea badań zakłada, że respondenci udzielają odpowiedzi dla miejscowości, w której mieszkają i w oparciu o własne doświadczenia.
Zachęcamy do wypełnienia formularza: https://forms.gle/Q85Z9Ri9xmvM7x237
Krótki opis formularza:
Formularz składa się z pięciu części:
I. Część przeznaczona dla Osób, które rozpoznały chomika europejskiego na zdjęciu,
II. Część przeznaczona dla Osób, które stwierdziły, że chomik występuje lub występował w ich miejscowości,
III. Opinia na temat rodzajów uszkodzeń wyrządzanych przez chomika europejskiego w uprawach,
IV. Przeznaczona dla osób, które ponoszą straty w uprawach z powodu chomika europejskiego,
V. Część, w której respondent może zostawić swoje dane kontaktowe jeśli uzna, że chciałby wziąć udział w bardziej szczegółowych badaniach.
Poszczególne części respondenci wypełniają w zależności od zaznaczonych wcześniej odpowiedzi. Minimalna liczba pytań wynosi więc 1 maksymalna 22. Wypełnienie ankiety zajmuje od 1 do 10 minut. Uzyskane dane o występowaniu chomika, po zweryfikowaniu ich w terenie, zostaną umieszczone w Atlasie Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Część dotycząca uszkodzeń powodowanych przez chomiki w uprawach, umożliwi rozpoczęcie badań nad realną oceną oddziaływania gatunku, co będzie wstępem do wypracowania systemu ograniczania strat lub/i systemu rekompensat i promowania rolników.
Wyniki takich badań mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności działań ochronnych dla tego gatunku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  data wytworzenia: 2022-02-16
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-03-02 13:08

Pismo Starosty Staszowskiego o prowadzonym przez powiat staszowski naborze na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu

Niższe pensje w styczniu zostaną wyrównane – komunikat Urzędu Skarbowego

 • Pracodawcy są zobowiązani do jak najszybszego wyrównania wynagrodzenia pracownikowi.
 • Wszystkie informacje związane z reformą, w tym poradniki, baza Q&A znajdziesz na portalach podatki.gov.pl i więcejwportfelach.gov.pl.
 • O zmiany możesz też zapytać naszych ekspertów z mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Od 8 stycznia 2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r. Na jego mocy wysokość zaliczek, u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r.

Jeżeli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, powinien skontaktować się ze swoim pracodawcą. Informacji w zakresie nowych rozwiązań podatkowych udziela także Krajowa Administracja Skarbowa.

W województwie mazowieckim trwa akcja informacyjna nt. reformy Polski Ład. Pracodawcy mogą uzyskać informacje na temat zasad naliczania zaliczek w urzędach skarbowych, oddziałach ZUS oraz w regionalnych mediach, z którymi współpracują.

Na wizytę w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład można się umówić, korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl.

Dodatkowo pracownicy urzędów są dostępni również w ramach dyżurów pod telefonem po zamknięciu urzędów do godz. 19:00:

 • Nr tel.: 734 114 696
 • Nr tel.: 734 114 697
 • Nr tel.: 734 114 698
 • Nr tel.: 734 114 710
 • Nr tel.: 734 114 711

Można również zadać pytanie poprzez formularz on-line na stronie wiecejwportfelach.gov.pl

Aktualne informacje znajdują się na stronach www.mazowieckie.kas.gov.pl i na www.twitter.com/KAS_Warszawa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Krasowska-Godlewska, oskarżyciel skarbowy, Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych, Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim
  data wytworzenia: 2022-01-28
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-02-03 12:02

Tablice rejestracyjne - zmiana przepisów

Ostatnio wiele dzieje się w prawie drogowym. Kolejna zmiana przepisów dotyczy tablic rejestracyjnych. Od 31 stycznia 2022 roku będą one przypisane do konkretnego auta, czyli nie trzeba będzie ich wymieniać po zakupie pojazdu.

Stałe tablice rejestracyjne

Zmiana przepisów dotyczy stałych tablic rejestracyjnych. To duże udogodnienie dla kupujących samochód. Na wniosek właściciela można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny nabytego pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba jednak pamiętać o przerejestrowaniu samochodu, aby w dokumentach widniał nowy właściciel.

Czy każdy może zostawić tablice rejestracyjne?

Tablice rejestracyjne będą mogły być zachowane tylko wtedy, kiedy są czytelne, niepogniecione i nieuszkodzone. Nie można też zachować takich „blach”, które są niezgodne z obowiązującym wzorem, czyli np. na czarnym tle oraz „białych z flagą PL”.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

31 stycznia 2022 r. w życie obowiązuje również przepis, który pozwoli na czasowe wycofanie z ruchu pojazdów osobowych. Z takiej możliwości będą mogli jednak skorzystać tylko ci, których samochód wymaga generalnego remontu w związku z uszkodzeniem elementów nośnych konstrukcji.

Pojazd może być wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu jednak nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Obecnie czasowo można było wycofać z ruchu tylko samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Tomaszewska Wydział Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2022-02-02
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-02-03 11:40

Lista kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości na rok 2022

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Krzyczki Żabiczki, gmina Nasielsk, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działki numer 46/1 i 46/2

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust. 2 i 3 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. (Dz. U. 2016, poz. 703 ze zm.) zawiadamia o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Krzyczki Żabiczki, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. Wskazana grupa osób uprawnionych do udziału we wspólnocie może składać stosowne wnioski wraz z dokumentami, które zgodnie z art. 8c ust 6 pkt. 2, świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Termin składania wniosków upływa 3 lutego 2023 r.

Starosta Nowodworski informuje, że poszukuje lekarzy – członków składu orzekającego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Mazowiecka Służba Celno-Skarbowa czeka na Ciebie

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie.

 • Liczba etatów wynosi 66
 • Kandydaci mogą składać dokumenty do 5 lutego 2022 roku.
Służba Celno-Skarbowa w mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to nie tylko stabilne zatrudnienie, ale również możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowym (MUCS) pełnią służbę na lotniskach Chopina i w Modlinie, biorą także udział m.in. w zwalczaniu zorganizowanych grup przestępczych specjalizujących się w wyłudzaniu VAT, nielegalnym hazardzie, przemycie towarów akcyzowych, praniu brudnych pieniędzy.
Osoby, które rozpoczną Służbę Celno-Skarbową mają do dyspozycji szereg szkoleń, które umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.
Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Oferty pracy i służby w KAS (link do ogłoszenia).
Oferty mogą być składane w formie pisemnej w siedzibie Izby, za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej, bądź drogą elektroniczną pod warunkiem opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisanych Profilem zaufanym ePUAP.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Krasowska-Godlewska, oskarżyciel skarbowy, Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych, Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim
  data wytworzenia: 2022-01-14
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-01-14 12:08

Utrzymanie chodnika w zimie - kto jest za to odpowiedzialny?

Szanowni Państwo.

Zarządca dróg powiatowych, mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrażonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Wicestarosta Nowodworski

/-/ Paweł Calak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Calak Wicestarosta Nowodworski, IDP
  data wytworzenia: 2022-01-04
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-01-04 12:33

Likwidacja punktów kasowych w urzędach skarbowych woj. mazowieckiego

Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że z dniem 1 stycznia 2022r. w związku z wygaśnięciem umowy z firmą Monetia Sp. z o.o. zostaną zlikwidowane punkty kasowe.

Wpłat z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych można dokonać bezgotówkowo za pośrednictwem rachunku bankowego, albo w formie gotówkowej w placówkach bankowych, pocztowych i innych instytucjach płatniczych.

Równocześnie przypominamy, że podatnicy i płatnicy od 1 stycznia 2020 r. posiadają indywidualne mikrorachunki, na które należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu podatku PIT, CIT i VAT.

Rozliczając się elektronicznie za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy  można również skorzystać z automatycznego przekierowania do swojego banku i szybkich płatności on-line.

Numery rachunków bankowych do wpłat z tytułu innych podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim - Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim (kas.gov.pl).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Krasowska-Godlewska Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2021-12-28 15:15

Ogłoszenie o wyniku przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

Zmiany w taryfie przewozowej

Szanowni Państwo, na prośbę Dariusza Grajdy Członka Zarządu Kolei Mazowieckich Dyrektora Handlowego publikujemy informację dotyczącą wprowadzenia podwyżki cen biletów średnio o 5%. Zapraszamy do zapoznania się z treścią.

Zastrzeż swój dokument

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

 1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE- w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków- kliknij w link) https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/
 • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku ,dane natomiast zostaną automatycznie przekazane do pozostałych uczestników Systemu DZ.
 • Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numer +48 828 828 828 ( tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
 • Można skorzystać z konta na stronie blik.pl ( pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
 1. Powiadomienie Policji- pod warunkiem, że dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
 2. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu
 • Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają ( lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Centrum Prawa Bankowego i Informacji
  data wytworzenia: 2021-11-03
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2021-11-26 15:30

Zmiana siedziby Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, iż z dniem 02.11.2021 r. nastąpi zmiana lokalizacji - przeniesienie - Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier z ul. Utraty 4 do głównej siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa - Praga na ul. Jagiellońska 15 w Warszawie.

W okresie od 18.10. do 29.10.2021 r. będą sukcesywnie dokonywane relokacje poszczególnych stanowisk pracy Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier.

Od dnia 02.11.2021 r. zmianie ulegną również numery telefonów do Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier:

22 509-18-28 Kierownik Działu

22 509-18-24 czynności sprawdzające, zaświadczenia

22 509-19-10 banderole

00 509-19-07 czynności sprawdzające, mienie przesiedlenia, zabytki

00 509-18-29 deklaracje, rejestracja pieców

22 509-18-59 zabezpieczenia

22 509-18-67 obsługa elektronek/rejestracji

Powyższe numery telefonów zostaną zamieszczone w dniu 02.11.2021 r. w zakładce "kontakt" na stronie internetowej www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-warszawa-praga.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Praga

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Praga
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2021-10-27 14:59

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w 2022 r."

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nowodworskiego w 2022 roku

UCHWAŁA NR 353/2021 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2022 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego

PESEL dla cudzoziemca

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.

Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a dotychczas posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Jak zmiany wpłyną na sprawy podatkowe

Podatnicy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym: będą mogli użyć PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl. Oznacza to dla nich również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.

Dla płatników zmiany ustawowe pozwalają na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego jego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl.

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Popowo Borowe, gmina Nasielsk, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działki nr 72, 97 i 239 o pow. 1,44 ha

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust. 2 i 3 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. (Dz. U.2016, poz. 703) zawiadamia o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Popowo Borowe, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy.

Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej.

Termin składania wniosków upływa 1 lutego 2022r.

Starosta Nowodworski informuje, że poszukuje lekarzy – członków składu orzekającego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Aplikacja mobilna Alarm112

11 lutego obchodzony był Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. W ubiegłym roku w 17 Centrach Powiadamiania Ratunkowego pracujących na terenie całego kraju odebrano 22 mln zgłoszeń! Na Mazowszu CPR w Warszawie i Radomiu odebrały ponad 3,2 mln zgłoszeń.

W tym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

Alarm112 możliwe jest  poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. 

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych. 

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji. 

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.


Pobierz aplikację mobilną Alarm112

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Szymański Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-02-12 10:01

Komunikat Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska - zmiany w BDO

Informacja o zmianach w BDO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmuje m.in.:

 • odpady takie jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne;
 • część wytwórców odpadów opakowaniowych, w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych;
 • część grup odpadów niebezpiecznych, np. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone; 
 • odpady powstałe w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. 

Ponadto przepisy nowego rozporządzenia zmieniają ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. Pełny tekst dostępny jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2531/1

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2020-01-20 17:13

Informacja o obowiązku rejestracji w BDO

Od 1. stycznia 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Uruchomiony zostanie kolejny moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), tj. ewidencji odpadów, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Umożliwią one kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, a także zapewnią podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych i ewidencyjnych.

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Podmioty, które do końca 2019 r. nie uzyskają wpisu do Rejestru-BDO mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności, gdyż od 1. stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta w Bazie BDO.

Szczegółowe informacje na temat BDO oraz film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów dostępne są na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-12-11 11:34
 • zmodyfikował: Maciej Bocian
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 08:49

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 260637
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-23 13:53:50