Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

 • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. „Pokazy pierwszej pomocy”.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail p.lempicka@nowodworski.pl, składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w punkcie podawczym lub przesłać listownie na adres jw.

STAROSTA NOWODWORSKI

/-/ Krzysztof Kapusta

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim
   data wytworzenia: 2019-10-28
  • opublikował: Parycja Piekarzewska
   data publikacji: 2019-11-08 15:37

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Stowarzyszenia Amatorska Grupa Teatralna Goławice na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Przedstawienie świąteczne JASEŁKA 2019”.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail p.lempicka@nowodworski.pl, składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w punkcie podawczym lub przesłać listownie na adres jw.

STAROSTA NOWODWORSKI

/-/ Krzysztof Kapusta

Zaproszenie do udziału w projekcie

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy publikujemy zaproszenie do udziału w projekcie "Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty tworzące i prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach bezpłatnych szkoleń. Każdy z uczestników szkoleń może dodatkowo wziąć udział w wyjeździe studyjnym, podczas którego pozna różne rozwiązania organizacyjne zwiedzając kilka placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Szczegóły w załączonych materiałach. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Pazyna Sekretariat Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2019-11-06 15:24
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Pazyna Sekretariat Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
   data wytworzenia: 2019-11-06
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-11-06 15:28
 • Plakat promujący projekt
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Pazyna Sekretariat Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
   data wytworzenia: 2019-11-06
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-11-06 15:33
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2019-11-06 15:37

OBWIESZCZENIE Starosty Nowodworskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Czosnów ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów z dnia 03.10.2019 r., w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej (DG 240124W) - ul. Gruszkowej w Czosnowie na działkach ewidencyjnych lub ich częściach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej numerem działki 1425 o powierzchni 0,4616 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Łęgowski Geodeta Powiatowy
   data wytworzenia: 2019-11-06
  • opublikował: Agata Piekut
   data publikacji: 2019-11-06 13:07
  • zmodyfikował: Agata Piekut
   ostatnia modyfikacja: 2019-11-06 13:11

Informacja

Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi JASKÓŁOWO, gm. Nasielsk: działki nr nr 98, 114, 202, 268/1 o powierzchni 22,45ha.

Termin składania wniosków upływa 1 GRUDNIA 2019r.

Wnioski złożone po w/w terminie nie zostaną uwzględnione.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w 2020r.”

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przyjęciu Uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem ....

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Ludwik Rakowski
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-10-25 14:39
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-25 14:49

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z dnia 16.10.2019

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-10-23 16:05
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-24 10:01

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2022 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekle psychicznie chorych.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 2096 o pow. 0,12 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek

Obwieszczenie Dyrektora Krajowego Zarządu Zlewni o możliwości zapoznania się z decyzją

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor - Maciej Martyna
  data wytworzenia: 2019-10-08
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-10-11 14:28
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-11 16:19

PRZEWODNIK PO WYBORACH PARLAMENTARNYCH 2019

Każde wybory są, a przynajmniej powinny być, świętem demokracji – świętem świadomych swej roli i swych praw wyborców. Funkcjonowanie zgodnych ze standardami demokratycznego państwa prawnego mechanizmów wyborczych do różnych organów różnych szczebli jest dowodem i miarą demokratycznego charakteru państwa.

Kierując się potrzebą upowszechniania rzetelnej wiedzy o Polsce, jej państwie i ustroju, Partnerzy projektu „Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej” podjęli inicjatywę wprowadzania do przestrzeni publicznej kompetentnie opracowanych i w sposób przystępny udostępnianych informacji, w tym pojęć. Jej celem jest możliwie obiektywna, wszechstronna prezentacja zasobu informacji, który ułatwi obywatelom czynne i rozumne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym naszego Kraju.

PRZEWODNIK PO WYBORACH PARLAMENTARNYCH 2019 składający się z dziesięciu rozdziałów „Przewodnik” prezentuje całość wiedzy niezbędnej do świadomego uczestnictwa w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Omówione w nim zagadnienia pomocne będą nie tylko wyborcom, ale też osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie wyborów: pracownikom powiatów, członkom komisji wyborczych, mężom zaufania i obserwatorom społecznym.

Zapraszamy do lektury.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Płonka Prezes Zarządu ZPP
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2019-10-11 12:45
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-11 12:49

Aktywny Absolwent

Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON i realizowanym w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
 • są studentami ostatniego roku (liczy się każdy rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie) lub absolwentami uczelni wyższych, którzy ukończyli studia nie dalej niż 5 lat temu,
 • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Termin realizacji projektu: 1 października 2018 r. – 30 września 2020 r.

Uczestnikom oferujemy:

 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • naukę języków obcych,
 • płatne staże zawodowe,
 • doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny zapoznać się z regulaminem uczestnictwa i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz znajduje się do pobrania na stronie projektu w sekcji Pliki do pobrania

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie pod nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255.

Powszechnie wiadomo, że osoby niewidome i słabowidzące mają bardzo duże trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Dlatego zależy nam na dotarciu
z naszą pomocą do osób, które chcą pracować, lecz z uwagi na swoją niepełnosprawność, miejsce zamieszkania lub inne bariery wymagają profesjonalnego wsparcia.
Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie „Aktywny Absolwent” przyniesie wymierne korzyści jego uczestnikom.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Pacholec Dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2019-10-11 15:17
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-11 15:20

VII edycja akcji Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny

 • plakat akcji Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza m.in. przedsiębiorców działających w branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych do udziału w siódmej edycji ogólnopolskiej akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Celem akcji jest wydłużenie sezonu turystycznego w Polsce. Co ważne, w tej edycji po raz pierwszy POT zaprosi do udziału w akcji turystów z Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Norwegii i Szwecji. Poprzez zaoferowanie usług w cenach obniżonych o 50 proc. chcemy zachęcić Polaków oraz mieszkańców krajów ościennych do zwiedzania naszego kraju poza wakacjami i feriami zimowymi. Jest to działalność wychodząca naprzeciw oczekiwaniom branży turystycznej.

Polska Organizacja Turystyczna ułatwiła proces rejestracji dla partnerów siódmej edycji. Stworzono panel administracyjny, do którego, dzięki funkcji rejestracji i logowania, zarejestrowane podmioty będą miały stały dostęp – również na poczet przyszłych edycji akcji. Zgłoszenia można wysyłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.polskazobaczwiecej.pl. Dołączenie do akcji zajmuje jedynie kilka minut. Tam też znajdują się szczegółowe informacje na temat akcji, regulamin oraz instrukcja zgłaszania ofert.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Naperty - Nasiłowska Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wydział Marketingu Terytorialnego
  data wytworzenia: 2019-10-01
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2019-10-10 15:31
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-10 15:49

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Bieg Obrońców Modlina”.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail p.lempicka@nowodworski.pl, składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w punkcie podawczym lub przesłać listownie na adres jw.

STAROSTA NOWODWORSKI

/-/ Krzysztof Kapusta

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej numerem działki 1425 o pow. 0,4616 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gmina Pomiechówek

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 19 września 2019r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Karpińska - Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-09-25 12:40

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zaborze, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działki nr nr 177 i 179 o łącznej powierzchni 5,57ha

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963r. (Dz.U.2016, poz. 703) zawiadamia o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zaborze, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. 

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2020r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Siembida Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
  data wytworzenia: 2019-09-12
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-09-19 15:38
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-19 15:42

Decyzja Starosty Nowodworskiego Nr 105/2019 dot. wspólnoty gruntowej wsi Smoły, gmina Zakroczym

Na podstawie art. 8e w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2096 z późn. zm.) orzekam o nieustaleniu, na dzień  1 stycznia 2016r., wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Smoły, gmina Zakroczym, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 32 o powierzchni 0,33ha.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 9 września 2019r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Karpińska - Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
  data wytworzenia: 2019-09-09
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-09-13 13:17
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-13 13:23

ZAPROSZENIE do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nowodworskiego w 2020 roku.

Na podstawie art.15 ust. 2a i ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2019r. poz. 688), Starosta Nowodworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu nowodworskiego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego w 2020 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

 1. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać
  w terminie do dnia 03.10.2019r., na adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim,
ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki
,
składać osobiście w pok. nr 106  (Sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@nowodworski.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej”.

Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia dostępny na stronie www.nowodworski.pl w zakładce „NGO organizacje pozarządowe” lub w wersji papierowej w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, pok. nr 106, I piętro.

Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 1. muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
 2. nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
 3. nie mogą podlegać wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności,
 4. posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej,
 5. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,
 6. akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
 7. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1000)
 1. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej:
 1. niekompletne,
 2. złożone w innej formie niż wskazana w pkt. 1,
 3. złożone po terminie określonym w pkt. 1.
 1.  Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 2.  Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3.  Lista kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej zostanie przedłożona do zatwierdzenia Staroście Nowodworskiemu.
 4.  Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Nowodworskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.
 5.  Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:
 1. ocena merytoryczna i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu
  o otwartym konkursie ofert,
 2. sporządzenie zestawienia dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego z propozycją wybranych ofert oraz projektu Uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji wybranym oferentom bądź unieważnieniu konkursu w przypadku niespełnienia wymogów przez żadną ze złożonych ofert,
 3. opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.
 1.  Dodatkowe informacje są udzielane w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym, pok. 8 lub pok.211 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy
  ul. Ignacego Paderewskiego 1B, bądź telefonicznie pod nr: 22 765 32 37 lub 22 765 32 08.

 

Starosta Nowodworski

 /-/Krzysztof Kapusta

Tydzień przedsiębiorcy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Zapraszamy w imieniu organizatorów w dniach 23 - 27 września br. do placówek ZUS na „Tydzień Przedsiębiorcy”. Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem „Zatrudniam legalnie - pracuję legalnie”.

Podczas Tygodnia Przedsiębiorcy będą promowane legalne formy zatrudniania pracowników oraz korzyści z tym związane.

Zapraszamy do skorzystania z:

 1. Bezpłatnych seminariów tematycznych:
 • Zatrudniam legalnie – współpraca ZUS przy ustalaniu i wypłacaniu świadczeń krótkoterminowych,
 • Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne,
 • Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: mam z tego tytułu świadczenia.
 1. Konsultacji dotyczących usług oferowanych przez ZUS takich jak:
 • doradcy ds. ulg i umorzeń,
 • doradcy płatnika.
 1. Porad ekspertów:
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • instytucji współpracujących m.in. Państwowej Inspekscji Pracy, urządów skarbowych, urzędów miasta, urzędów gminy, PFRON.

Szczegółowe informacje oraz terminy seminariów i dyżurów ekspertów zaproszonych Instytucji dostępne są w placówkach oraz w zakładkach „Seminaria” i „Harmonogramy” https://www.zus.pl/firmy/pozostale/tydzien-przedsiebiorcy

Serdecznie zapraszamy!

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Lewandowska Kierownik Wydziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji
  data wytworzenia: 2019-09-03
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2019-09-09 13:17
 • Plakat Tydzień przedsiębiorcy

Informacja

Informacja o zbliżającym się  terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi: PSUCIN, gm. Nasielsk: działki nr 170/1, 496, 556 o łącznej powierzchni 5,97ha.

Termin składania wniosków upływa 1 PAŹDZIERNIKA 2019r. 

Wnioski złożone po w/w terminie nie zostaną uwzględnione.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 29 sierpnia 2019r.

Decyzja Starosty Nowodworskiego Nr 97/2019 dot. wspólnoty gruntowej wsi Zaręby, gmina Zakroczym

Na podstawie art. 8e w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2096 z późn. zm.) orzekam o nieustaleniu, na dzień 1 stycznia 2016r., wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zaręby, gmina Zakroczym, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 35/1 o powierzchni 0,30ha.

Wprowadzenie stopnia alarmowego „ALFA”

Szanowni Państwo,

informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz I stopień ALFA-CRP na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 28 sierpnia 2019 r od godz. 00.01 do dnia 3 września 2019 r. do godz. 23.59. W związku z powyższym, proszę o zachowanie zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, a także dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego. Proszę informować na bieżąco o incydentach.

Zaproszenie na szkolenie z e-recept, e-skierowań i Internetowego Konta Pacjenta

Szanowni Państwo,

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) zaprasza na BEZPŁATNE szkolenia w zakresie e-recepty, e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27.09.2019 r. w godzinach 10:00-12:00 w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w sali konferencyjnej (pokój 118).

Na szkolenie serdecznie zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, położne, personel medyczny, a także przedstawicieli placówek medycznych.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na szkolenie za pośrednictwem formularza udostępnionego pod linkiem: 

https://szkolenia-ezdrowie.csioz.gov.pl

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie e-mailowe udziału w szkoleniu najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  data wytworzenia: 2019-08-27
 • opublikował: Parycja Piekarzewska
  data publikacji: 2019-08-27 13:18
 • zmodyfikował: Parycja Piekarzewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-27 13:50

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – na realizację zadania publicznego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe w Nowym Dworze Mazowieckim pt. wyjazd turystyczno – integracyjny na Ogólnopolską Pielgrzymkę Niewidomych do Sanktuarium Św. Jadwigi w Trzebnicy – organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach, rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych określona w § 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 9 sierpnia 2019r.

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-08-20 08:34

Decyzja Starosty Nowodworskiego Nr 90/2019 dot. wspólnoty gruntowej wsi Zaborze, gmina Nasielsk

Na podstawie art. 8a ust.7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.) orzekam o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zaborze, gmina Nasielsk, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 177,179 o łącznej  powierzchni 5,57ha.

Decyzja Starosty Nowodworskiego Nr 93/2019 dot. wspólnoty gruntowej wsi Siennica, gmina Nasielsk

Na podstawie art. 8e w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 z późn. zm.) orzekam o nieustaleniu, na dzień 1 stycznia 2016 r.,  wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Siennica, gmina Nasielsk, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 26, 28 i 75 o łącznej  powierzchni 0,4276 ha.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Fundacji Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - LEGION na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. Honorowe Dawstwo Krwi w Powiecie Nowodworskim – akcja, promocja oraz wyróżnienie krwiodawców i wolontariuszy..

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 24a ust. 8,9,11 i 12  ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) informuje, że projekt opisowo-kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujący obręby ewidencyjne gminy Zakroczym powiat nowodworski, wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dniach 13.08.2018 do 03.09.2018 roku stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, Geodeta Powiatowy Wojciech Łęgowski
   data wytworzenia: 2019-01-21
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-08-12 14:12

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 24a ust. 8,9,11 i 12  ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) informuje, że projekt opisowo-kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujący obręby ewidencyjne miasto Zakroczym powiat nowodworski, wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dniach 13.08.2018 do 03.09.2018 roku stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, Geodeta Powiatowy Wojciech Łęgowski
   data wytworzenia: 2019-01-21
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-08-12 14:10

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 24a ust. 8, 9, 11 i 12  ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) informuje, że projekt opisowo-kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujący obręby ewidencyjne gminy Pomiechówek, powiat nowodworski, wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dniach 16.07.2018 do 03.08.2018 roku stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, Geodeta Powiatowy Wojciech Łęgowski
   data wytworzenia: 2019-01-21
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-08-12 14:08

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 24a ust. 8,9,11 i 12 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ) informuje, że projekt opisowo-kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujący obręby ewidencyjne: Borkowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Chlebiotki, Chrcynno, Czajki, Dąbrowa, Dębinki, Głodowo Wielkie, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Jaskółowo, Kątne, Konary, Kosewo, Krogule, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki Żabiczki, Lorcin, Lubomin, Malczyn, Mazewo Dworskie A, Mazewo Dworskie B, Mazewo Włościańskie, Miękoszyn, Miękoszynek, Młodzianowo, Mogowo,  Mokrzyce Dworskie, Mokrzyce Włościańskie, Morgi, Pieścirogi Nowe, Nuna, Paulinowo, Pianowo Bargły, Pianowo Daczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Psucin, Ruszkowo, Siennica, Słustowo, Pieścirogi Stare, Studzianki, Toruń Dworski, Toruń Włościański, Wągrodno, Winniki, Zaborze , Żabiczyn położonych na terenie gminy Nasielsk powiat nowodworski, wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku w dniach 16.07.2018 do 03.08.2018 roku stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, Geodeta Powiatowy Wojciech Łęgowski
   data wytworzenia: 2019-01-21
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-08-12 14:05

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 24a ust. 8, 9, 11 i 12 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) informuje, że projekt opisowo-kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujący obręb ewidencyjny Nasielsk położonego na terenie gminy Nasielsk powiat nowodworski, wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku w dniach 16.07.2018 do 03.08.2018 roku stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, Geodeta Powiatowy Wojciech Łęgowski
   data wytworzenia: 2019-01-21
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-08-12 14:02

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 24a ust. 8, 9, 11 i 12 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) informuje, że projekt opisowo-kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujący obręby ewidencyjne gminy Leoncin powiat nowodworski, wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dniach 13.08.2018 do 03.09.2018 roku stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, Geodeta Powiatowy Wojciech Łęgowski
   data wytworzenia: 2019-01-21
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-08-12 14:00

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 24a ust. 8, 9, 11 i 12 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) informuje, że projekt opisowo-kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujący obręby ewidencyjne gminy Czosnów powiat nowodworski, wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dniach 13.08.2018 do 03.09.2018 roku stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, Geodeta Powiatowy Wojciech Łęgowski
   data wytworzenia: 2019-01-21
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-08-12 13:57

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 24a ust. 8,9,11 i 12 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) informuje, że projekt opisowo - kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujący obręby ewidencyjne gminy Nowy Dwór Mazowiecki powiat nowodworski, wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dniach 16.07.2018 do 03.08.2018 roku stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, Geodeta Powiatowy Wojciech Łęgowski
   data wytworzenia: 2019-01-21
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-08-12 13:24

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2019r.

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-08-09 12:55

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 24 lipca 2019r.

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-08-09 12:59

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia pt. „Piąteczka dla każdego”.

e-recepta – kolejny krok w cyfryzacji ochrony zdrowia

Szanowni Państwo, w załączeniu publikujemy informację z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Wydział Wdrożeń Systemu P1.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Wydział Wdrożeń Systemu P1
   data wytworzenia: 2019-07-18
  • opublikował: Parycja Piekarzewska
   data publikacji: 2019-07-22 13:57

Informacja o projekcie GraduatON

Szanowni Państwo, na prośbę Międzynarodowej Fundacji „Reaxum”, która stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych publikujemy informację nt. organizowanego przez Fundację projektu.

Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

W załączniku znajduje się szczegółowy opis projektu oraz jego założenia.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Żarkowska Specjalista ds. Rekrutacji Międzynarodowa Fundacja Reaxum
   data wytworzenia: 2019-07-17
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-07-22 12:52

21 tez samorządowych - konsultacje

Szanowni Państwo, w załączeniu publikujemy list od prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach 21 tez samorządowych!


#WypowiedzSię
www.SamorzadyDlaPolski.pl
https://www.facebook.com/SamorzadyDlaPolski/

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Dulkiewicz, Jacek Karnowski
   data wytworzenia: 2019-07-16
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-07-19 14:56

PracoDawca Zdrowia konkurs Ministerstwa Zdrowia

​​​​​​​Szczepienia profilaktyczne, badania pod kątem wykrywania chorób nowotworowych, warsztaty żywieniowe z dietetykiem czy konsultacje z fizjoterapeutą - to przykłady działań służące budowaniu postaw prozdrowotnych, które swoim pracownikom zaoferowali laureaci I edycji konkursu "PracoDawca zdrowia". Ministerstwo Zdrowia zaprasza do II edycji programu.

Konkurs „PracoDawca Zdrowia” został stworzony z myślą nie tylko o pracodawcach, ale przede wszystkim o pracownikach. Główną misją projektu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zwiększenie zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów).

Szczegóły konkursu, regulamin oraz zgłoszenie znajdują się po kliknięciu w obrazek.

 • Konkurs PracoDawca Zdrowia
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
  data wytworzenia: 2019-06-14
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2019-07-18 12:19
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-18 15:42

Łatwiejszy dostęp do szybkiego Internetu coraz bliżej – megaustawa przyjęta

Lepszy zasięg w telefonie, szybki Internet – także tam, gdzie dzisiaj go nie ma - to efekty, które odczujemy dzięki przyjętej w czwartek przez Sejm megaustawie. Nazywamy ją megaustawą, aby było łatwiej. Jednak jej pełna nazwa brzmi Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Internet dla każdego. Polacy chcą mieć łatwy i szybki dostęp do Internetu. To dla nich narzędzie codziennego użytku, które ułatwia im życie. Obecnie blisko 5 milionów gospodarstw domowych nie ma dostępu do szerokopasmowej sieci.

- Przyjęcie megaustawy to ważny krok, by z szybkiego Internetu mogli korzystać wszyscy Polacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. To także korzyści dla polskiej gospodarki, która dzięki tym zmianom stanie się bardziej konkurencyjna i jeszcze nowocześniejsza – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Dzięki nowym przepisom Internet wreszcie dotrze tam, gdzie dziś często go nie ma – na wieś, tereny trudno dostępne i mniej zaludnione – dodaje szef MC.

Jak tego dokonamy? Dzięki nowym przepisom proces inwestycyjno-budowlany związany z m.in. budową sieci szerokopasmowych będzie krótszy i prostszy. Spadną koszty takich inwestycji (poprzez m.in. obniżenie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego aż o 90%!). Ponadto, operatorzy – a to oni budują w Polsce sieci telekomunikacyjne i wprowadzają technologię - będą też mogli w większym stopniu niż obecnie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę techniczną. Mniej za to zapłacą.

- Dzięki przyjętym przez Sejm zmianom, operatorom będzie się opłacało podłączać do szerokopasmowego Internetu także te gospodarstwa domowe, które - właśnie z uwagi na zbyt wysokie koszty doprowadzenia do nich szybkiej sieci - w tej chwili są wykluczone – mówi wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Pole pod kontrolą. Projektując nowe przepisy pomyśleliśmy też o bezpieczeństwie. Megaustawa nakłada na operatorów telekomunikacyjnych nowe obowiązki w zakresie raportowania danych o poziomach pól elektromagnetycznych w środowisku. - Już za rok zostanie wdrożony system SI2PEM, który każdemu pozwoli sprawdzić, czy poziom pól w dowolnym miejscu w kraju jest zgodny z przepisami – mówi wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Nowe przepisy to także przyznanie dodatkowych środków finansowych na wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za pomiary pól. W ten sposób spełniamy zalecenia Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie. Ustawa przewiduje też wprowadzenie sankcji za przekroczenie dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku. Wszystko po to, by Ci obywatele, którzy obawiają się telefonów komórkowych, mieli pewność, że użytkowane przez operatorów stacje bazowe telefonii komórkowej dotrzymują wszelkich wymaganych prawem standardów. W ustawie zaproponowano także powołanie Funduszu Szerokopasmowego. Jego roczny budżet to ok. 140 mln. zł. Ze środków Funduszu możliwe będzie np. dofinansowanie budowy i rozwoju sieci telekomunikacyjnych.

Obecne przepisy regulujące proces inwestycji telekomunikacyjnych mają przeszło dziesięć lat. Nie odpowiadają na potrzeby Polaków i polskiej gospodarki.

Megaustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli senatorowie podzielą zdanie posłów i przyjmą przygotowane przepisy – kolejnym krokiem będzie przesłanie jej do podpisu Prezydenta.

Informacja

Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi: SMOŁY, gm. Zakroczym: działka nr 32 o powierzchni 0,33ha.

Termin składania wniosków upływa 31 SIERPNIA 2019r.
Wnioski złożone po w/w terminie nie zostaną uwzględnione.

Informacja

Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi BŁOGOSŁAWIE, gm. Zakroczym: działka nr 83 o powierzchni 0,31ha.

Termin składania wniosków upływa 31 SIERPNIA 2019r.
Wnioski złożone po w/w terminie nie zostaną uwzględnione.

Decyzja Starosty Nowodworskiego Nr 68/2019 dot. wspólnoty gruntowej wsi Popowo Borowe, gm. Nasielsk

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 8a ust. 4, 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016r., poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2096 z późn. zm.), ustalam: że nieruchomość położona w obrębie 0047-Popowo Borowe, gm. Nasielsk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 72, 97, 239 o łącznej powierzchni 1,44ha, stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Popowo Borowe, gm. Nasielsk.

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 124 ust.1 oraz art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje  do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie  prawnym, oznaczonej numerem działki 2096 o powierzchni 0,12 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek poprzez udzielenie spółce PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo oraz założenie i przeprowadzenie na części w/w nieruchomości jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo.

Zawiadomienie o czynnościach związanych z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 2421 W (07746) Nasielsk – Gąsocin

W myśl przepisów art. 73 ust. 1  ustawy z dnia 13 października  1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały podjęte czynności mające na celu uregulowanie prawa własności części nw. nieruchomości, poł. w obrębie 0001 – m. Nasielsk, ozn. nr nr dz. 58/1, 458/2, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 312, 313, 314, 315, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 477/2, 476/2, 475/2, 474/2, 473/4, 472, 471, 470, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 451, 450/2, 449/2, 448/2, 447/2, 446/2, 444/3, 443/2, 442/2, 441/2, 440/2, 402/2, 397/2, 396/2, 395/2, 394/2, 393/2, 392/3, 392/4, 391/2, 390/2, 389/2, zajętych pod drogę powiatową Nr 2421 W.

Informacja z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo, w związku z wysokimi temperaturami powietrza na terenie kraju, w załączeniu publikujemy rekomendacje działań opracowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

 

Decyzja Starosty Nowodworskiego Nr 51/2019 dot. wspólnoty gruntowej wsi Lubomin, gm. Nasielsk.

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 8a ust. 4, 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016r., poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.), o d m a w i a m stwierdzenia, że nieruchomość położona w obrębie 0027-Lubomin, gm. Nasielsk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 177 o powierzchni 0,71ha, stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Lubomin, gm. Nasielsk.

Informacja

Informacja o zbliżającym się  terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi: ZARĘBY, gm. Zakroczym: działka nr 35/1 o powierzchni 0,30ha.

Termin składania wniosków upływa 31 LIPCA 2019r.
Wnioski złożone po w/w terminie nie zostaną uwzględnione.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 1429 o powierzchni 0,0635 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 82/3 o powierzchni 4,70 ha, poł. w obrębie 0012 Kikoły, gm. Pomiechówek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 16/1 o powierzchni 0,93 ha, poł. w obrębie 0012 Kikoły, gm. Pomiechówek

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 8a ust. 4, 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016r. poz. 703) zawiadamiam że został zebrany materiał dowodowy w sprawie z wniosku o wydanie decyzji ustalającej czy nieruchomość położona w obrębie 0027-Lubomin, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 177 o powierzchni 0,71ha, stanowi Wspólnotę gruntową wsi Lubomin.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 14 maja 2019r.

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-05-23 15:48

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego PROW 2014 - 2020 w 2019 roku.

Pomoc na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego PROW 2014 - 2020 w 2019 roku.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 7 ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wydanego na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 627,
z późn. zm.) informuje, iż w dniach od 2 maja do 12 czerwca 2019 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/pomoc-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska.html

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-05-21 13:42

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z dnia 13 maja 2019r.

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-05-21 08:35

Informacja

Informacja o zbliżającym się  terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi:

 • MIĘKOSZYN: działka nr 53 o powierzchni 12,27ha
 • SIENNICA: działki nr nr 26, 28, 75 o powierzchni 0,4276ha.

Termin składania wniosków upływa 30 CZERWCA 2019r.

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej nr działki 1425 o pow. 0,4616 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gmina Pomiechówek

Decyzja Starosty Nowodworskiego Nr 42/2019 dot. wspólnoty gruntowej wsi Zaborze, gm. Nasielsk

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 8a ust. 4, 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016r., poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.), ustalam, że nieruchomość położona w obrębie 0060-Zaborze, gm. Nasielsk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 177, 179 o łącznej powierzchni 5,57ha, stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Zaborze, gm. Nasielsk.

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 23 października 2018 roku

Zmiany w kursowaniu pociągów KM

Od 6 maja br. obowiązują ważne zmiany w kursowaniu pociągów KM związane z pracami prowadzonymi przez PKP PLK na liniach nr: R1 Warszawa - Skierniewice, R2 Warszawa – Łuków, i R6 Warszawa – Małkinia, R9 Warszawa – Działdowo oraz R31 Sierpc – Kutno. Ponadto przypominamy, że tego samego dnia zmieni się organizacja ruchu na linii nr 7 Warszawa – Dęblin.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Łukasik Biuro Rzecznika Prasowego „Koleje Mazowieckie - KM”
   data wytworzenia: 2019-04-29
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-05-07 12:57

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Katarzyna Karpińska Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
   data wytworzenia: 2019-04-29
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-05-07 11:45

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 24 kwietnia 2019r.

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-04-30 15:25

INFORMACJA o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zlokalizowanych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu powiatu nowodworskiego dla spółek wodnych w 2019 roku

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-04-26 14:32

Postanowienie o uzupełnieniu decyzji Starosty Nowodworskiego Nr 35/2019 z dnia 04.04.2019r. o ograniczeniu w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 1475 o pow. 0,0781 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek oraz numerem działki 1476 o pow. 0,0124 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-04-17 13:02

Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-04-12 16:07

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 2188 o powierzchni 0,1757 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek oraz numerem działki 2209 o powierzchni 0,0283 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 2057 o powierzchni 0,16 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 1475 o powierzchni 0,0781 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek oraz numerem działki 1476 o powierzchni 0,0124 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 293 o powierzchni 0,94 ha, poł. w obrębie 0008 Czarnowo, gm. Pomiechówek

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Chrcynno, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działki nr nr 97, 122/1, 173/1 o łącznej powierzchni 31,17ha

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963r. (Dz.U.2016, poz. 703) zawiadamia o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Chrcynno, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy.

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1474 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w dniu 01.04.2019r. została wydana Decyzja Nr 165/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ul. Jarzębinowa na odcinku od ul. Kalinowej do ul. Wojska Polskiego) w Nowym Dworze Mazowieckim na działkach ewidencyjnych lub ich częściach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 2072 o powierzchni 0,0849 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 1407 o powierzchni 0,0604 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 72 o powierzchni 1,40 ha, poł. w obrębie 0012 Kikoły, gm. Pomiechówek

Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 6 pkt 9 i art. 113 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wywłaszczenia na rzecz Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim na północ od Lasu Dębinka, obręb 0041 10-02 oznaczonej jako udział wynoszący łącznie 1/9 części w działkach nr ewid. 18 o pow. 0,0541 ha, 70/8 o pow. 0,0020 ha oraz 70/11 o pow. 0,0156 ha.

Utrudnienia w ruchu

Szanowni Państwo, ze względu na odbywające się w dniach 18-19 marca br. badania USG pn. „Nie nowotworom u dzieci”, na terenie parkingu przed Starostwem Powiatowym zostanie wydzielona strefa, w której będzie stał specjalistyczny ambulans. Z tego powodu od niedzieli (17 marca) ruch i parkowanie przed Starostwem będzie ograniczone. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 1425 o powierzchni 0,4616 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ul. Jarzębinowa na odcinku od ul. Kalinowej do ul. Wojska Polskiego) w Nowym Dworze Mazowieckim na działkach ewidencyjnych lub ich częściach

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, AB
   data wytworzenia: 2019-03-04
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-03-05 12:49

Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie

Drodzy mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego!

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy Was zaprosić do skorzystania z usług Mazowieckiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie! Nowoczesny obiekt szkoleniowy oddany do użytku pod koniec zeszłego roku posiada niezwykle atrakcyjną ofertę z zakresu edukacji ruchu drogowego i nauki jazdy.

Wykwalifikowana kadra szkoleniowa oraz wysokiej jakości sprzęt pomogą Wam w bezpieczny sposób podnieść poziom wiedzy o przepisach drogowych zarówno z perspektywy kierującego pojazdem jak i pieszego.

Oferta Mazowieckiego Centrum BRD jest skierowana zarówno do młodszych jak  i starszych uczestników ruchu drogowego. We współpracy z WORD w Warszawie, mogą być przeprowadzane bezpłatne szkolenia dla uczniów oraz egzaminy na kartę rowerową. Natomiast dla osób powyżej 60 roku życia mogą zostać zorganizowane darmowe spotkania edukacyjno-profilaktyczne.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej mcbrd@word.waw.pl lub skontaktowania się telefonicznie pod numer: (22) 59-76-765.

Serdecznie zapraszamy!

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WORD Warszawa Sławomir Bakalarski
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2019-03-01 14:57

Krótko o definicjach ekonomii społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej” (KPRES)1, to „sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.”

Zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej”, podmioty ekonomii społecznej należą do czterech głównych grup:

 • przedsiębiorstw społecznych;
 • podmiotów reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej;
 • podmiotów działających w sferze pożytku publicznego - organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku;
 • podmiotów sfery gospodarczej, które tworzone były w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę można podzielić na cztery podgrupy:
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
  • zakłady aktywności zawodowej;
  • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie;
  • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.

Zgodnie z powyższą definicją prowadzone są rejestry centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego.


1 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Warszawa 2014, źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego Link: http://pozytek.gov.pl/Krajowy,Program,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,3495.html, Data dostępu: 14.02.2017 r.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: http://es.mcps-efs.pl/krotko-o-es
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-10-31 12:50
 • Logotyp Mazowieckiej Ekonomii Społecznej
  Podmioty ekonomii społecznej w podziale na powiaty

Konsultacje społeczne projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”.  
 Konsultacje będą trwały od 27 lutego 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.

Decyzja Nr 14/2019 o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Chrcynno, gmina Nasielsk

Na podstawie art. 8a ust.7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.) orzekam o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Chrcynno, gmina Nasielsk, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 97, 122/1, 173/1 o łącznej  powierzchni 31,17ha.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Fundacji Zdrowia
i Honorowego Krwiodawstwa - LEGION na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. Promocja Honorowego Krwiodawstwa w szkołach dla których powiat nowodworski jest organem prowadzącym oraz rozwijanie systemu SYRENA LEGIONU – System REagowania Na Apele o Krew.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Decyzja Starosty Nowodworskiego Nr 13/2019 dot. mienia gromadzkiego we wsi Ruszkowo, gm. Nasielsk

Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2096 z późn. zm.) orzekam, że nieruchomość oznaczona numerem działki nr 180, o łącznej powierzchni 0,65ha, położona we wsi Ruszkowo, gm. Nasielsk, stanowi mienie gromadzkie.

Twój e-pit czeka na Ciebie

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajową Administracja Skarbową kampanią informacyjną w zakresie wprowadzenia usługi Twój e-PIT, informujemy, że od 15 lutego br. w serwisie www.podatki.gov.pl znajdziesz przygotowane przez urząd skarbowy rozliczenie PIT. Szczegóły na plakatach i ulotkach oraz w/w serwisie.

Decyzja Starosty Nowodowrskiego Nr 6/2019 dot. wspólnoty gruntowej wsi Studzianki, gm. Nasielsk

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 8a ust. 4, 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w drodze postępowania wszczętego z urzędu ustalam: że nieruchomość położona w obrębie 0054-Studzianki, gm. Nasielsk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 152 o powierzchni 1,10ha, stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Studzianki, gm. Nasielsk.

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam, iż w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 2188 o pow. 0,1757 ha (powierzchnia ograniczenia – 181,38 m2), poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gmina Pomiechówek oraz numerem działki 2209 o pow. 0,0283 ha (powierzchnia ograniczenia 149,05 m2) poprzez udzielenie spółce PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo oraz założenie i przeprowadzenie na wskazanej we wniosku części nieruchomości jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo, został zebrany materiał dowodowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowy Dwór Mazowiecki 17.01.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem

powierzchni użytkowej w budynku Starostwa Powiatowego

w Nowym Dworze Mazowieckim.

                Komisja powołana Uchwałą Nr 19/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 31 grudnia 2018r. informuję, że w wyniku wyboru ofert na najem powierzchni użytkowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 11.12.2018r. złożono 2 oferty.

Oferty złożyli:

- Firma Handlowo-Usługowa „SM”

  Pan Michał Sempławski 

  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

  ul. Zakroczymska 6

 

 

- MULTILINK s.c.

  A. Gerasik, A. Jachimczuk

              05-119 Wieliszew

              ul. Modlińska 50/5

  Oferta została odrzucona przez Komisję, nie spełniała wymogów formalnych 

  zgodnie z regulaminem pracy komisji.

 

Komisja proponuje wybór oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

                      - Firma Handlowo-Usługowa „SM”

                     Pan Michał Sempławski

                     ul. Zakroczymska 6

                     05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

                                                                                                                Starosta Nowodworski

                                                                                                                 /-/Krzysztof Kapusta

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, WAO
  data wytworzenia: 2019-01-17
 • opublikował: Sylwia Olszewska WAO
  data publikacji: 2019-01-17 14:54
 • zmodyfikował: Sylwia Olszewska WAO
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-17 14:57

KALENDARIUM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA 2019

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją zaplanowanych na 2019 r. badań ankietowych, publikujemy przygotowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie „Kalendarium statystycznych badań ankietowych”. W informacji znajduje się wykaz priorytetowych badań ankietowych, które są niezbędne do realizacji najważniejszych założeń i planów, jak też sporządzenia analiz i opracowań naukowych na potrzeby najważniejszych instytucji w naszym kraju, w tym kluczowych instytucji badawczych oraz pozostałych odbiorców. Bardzo zależy nam, aby informacja o badaniach statystycznych, wpisanych do Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na 2019 r. trafiła do wszystkich adresatów.  

W załączeniu pismo Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie, jak również „Kalendarium statystycznych badań ankietowych na 2019 r.”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Drozd Statystyk Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych
  data wytworzenia: 2019-01-15
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2019-01-16 13:44
 • Kalendarium
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Drozd Statystyk Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych
   data wytworzenia: 2019-01-15
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-01-16 13:48

Informacja Szefa Obrony Cywilnej Kraju dot. zagrożeń spowodowanych intensywnymi opadami śniegu

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Szanowni Państwo, dbając o zaspokojenie  potrzeb informacyjnych związanych z realizacją zarówno zadań bieżących, jak i długofalowych, Urząd Statystyczny w Warszawie przekazuje Statystyczne Vademecum Samorządowca (SVS). Jest to opracowanie statystyki publicznej, zawierające obszerny zestaw informacji statystycznych dotyczących poszczególnych jednostek samorządowych (województwa, powiatu, miasta na prawach powiatu, gminy) oraz obszaru metropolitalnego i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Raporty SVS są corocznie aktualizowane i udostępniane w formie elektronicznej na portalu informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego. Zapraszamy do lektury Statystyczne Vademecum Samorządowca. Szczegóły na załączonych ulotkach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Urząd Statystyczny w Warszawie
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2019-01-04 14:20
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-04 14:21

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO

 

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU

WYBORU OFERT

na wynajem powierzchni użytkowej 5,7m² na prowadzenie działalności gospodarczej – ubezpieczeniowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

             Starosta Powiatu Nowodworskiego, podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z Uchwałą Nr 19/2018 z dnia 31.12.2018r., że ogłasza wynajem powierzchni  użytkowej na prowadzenie działalności gospodarczej - ubezpieczeniowej.

Informacje o najmie w/w powierzchni użytkowej zostają umieszczone na okres 5 dni tj.

Od 04.01.2019r. do 10.01.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, na stronie internetowej www.nowodworski.pl

Starosta Powiatu Nowodworskiego zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni  użytkowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, o powierzchni użytkowej 5,7m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – ubezpieczeniowej.

 1. Warunkiem przystąpienia jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis "Wynajem powierzchni użytkowej ….„ do oferty należy dołączyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami wynajmowanej powierzchni i zapoznaniu się z projektem umowy najmu.
 2.  Ofertę można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego 1B do dnia 10.01.2019r. w pok. 106 (sekretariat) lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres w/w, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 10.01.2019r. godz. 16.00.
 4. W celu zapoznania się z powierzchnią wynajmu należy zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego 1B pok. 211 / II p /.
 5. Oferty niespełniające wymogów, bądź złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 6. Wzór umowy najmu, druk oświadczenia oraz druk ofertowy są dostępne w pok. 211 Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w poniedziałki od godz. 9.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 8.00 – 16.00.
 7. Umowa zostanie podpisana na okres 24 miesięcy z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia, licząc od końca miesiąca kalendarzowego.
 8. Minimalna stawka czynszu za wynajem za 1m²  wynosi 14,00zł za 1 m² (netto).
 9. Warunki dopuszczenia oferty do wyboru są zawarte w „Regulaminie pracy komisji”, który znajduje się na stronie internetowej www.nowodworski.pl
 10. Przystępujący do wyboru zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: formularz ofertowy, oświadczenie ofertowe.
 11. Otwarcie ofert przez Komisję odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B w dniu 11.01.2019r. pok.104 o godz.10.00.
 12. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (22) 765-32-08.

 

 

                                                                                               

                                                                                               Starosta Nowodworski

                                                                                              /-/ Krzysztof Kapusta

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, WAO
 • opublikował: Sylwia Olszewska WAO
  data publikacji: 2019-01-04 13:20
 • zmodyfikował: Sylwia Olszewska WAO
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-04 13:19

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Katarzyna Karpińska Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
   data wytworzenia: 2018-12-10
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-12-17 14:02

Komunikat w sprawie upadłości Energetycznego Centrum S.A.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Dworze Mazowieckim informuje:

W dniu 3 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Energetycznego Centrum S.A.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Mikołajczyk - Tyszka Powiatowy Rzecznik Konsumenta
   data wytworzenia: 2018-12-17
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-12-17 13:02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej nr działki 2188 o pow. 0,1757 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek oraz nr działki 2209 o pow. 0,0283 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek .

WYKAZ Nr 1/SP/2018 nieruchomości – powierzchnia użytkowa przeznaczona do oddania w najem

Starosta Nowodworski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2018r. poz. 2204)

podaje do publicznej wiadomości powierzchnię użytkową przeznaczoną do oddania w najem – z zasobu nieruchomości Starostwa Powiatowego.

 • Przedmiotem najmu jest powierzchnia użytkowa pod działalność gospodarczą w części komunikacyjnej na parterze znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B o ogólnej powierzchni 5,7m² stanowiąca własność Powiatu Nowodworskiego.
 • Termin zagospodarowania powierzchni najmu – od 07.01.2019 do 31.12.2020r.
 • Stawka minimalna 14,00zł za 1m² powierzchni użytkowej – miesięcznie.
 • Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Najemca zobowiązany jest ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z korzystaniem z lokalu.
 • Termin wnoszenia opłat – miesięcznie z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu www.bip.nowodworski.pl. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana po publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – „TYGODNIK NOWODWORSKI”.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, pok. 211 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. Od 9.00 do 15.00, tel. (0 -22) 765-32-08.

 

 

                                                                                                                                                  Starosta Nowodworski

                                                                                                                                                   /-/Krzysztof Kapusta

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, WAO
  data wytworzenia: 2018-12-10
 • opublikował: Sylwia Olszewska WAO
  data publikacji: 2018-12-10 15:04
 • zmodyfikował: Sylwia Olszewska WAO
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-10 15:05

Decyzja Starosty Nowodworskiego Nr 163/2018 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 20/7, 20/11 i 20/12 położonej w obrębie 0060 Zaborze, gm. Nasielsk w celu wykonania na ww. nieruchomości czynności związanych z budową urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 124 ust.1 oraz art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 1429 o powierzchni 0,0635 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek poprzez udzielenie spółce PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo oraz założenie i przeprowadzenie na części w/w nieruchomości jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo.

Zgodnie z posiadanymi informacjami właściciele działki Pan Teofil Jakubiak i Pani Halina Jakubiak nie żyją i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów na podstawie których można ustalić osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe  - co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

S T A R O S T A

/-/ mgr Krzysztof Kapusta

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta - starosta nowodworski
 • opublikował: Agata Piekut
  data publikacji: 2018-11-27 15:20

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 124 ust.1 oraz art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 82/3 o powierzchni 4,70 ha, poł. w obrębie 0012 Kikoły, gm. Pomiechówek poprzez udzielenie spółce PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo oraz założenie i przeprowadzenie na części w/w nieruchomości jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo.

Zgodnie z posiadanymi informacjami właściciel działki Pan Alfred Kiliś nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe - co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

 

S T A R O S T A

 /-/ mgr Krzysztof Kapusta

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta - starosta nowodworski
 • opublikował: Agata Piekut
  data publikacji: 2018-11-27 15:09

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 124 ust.1 oraz art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) podaje  do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 1425 o powierzchni 0,4616 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek poprzez udzielenie spółce PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo oraz założenie i przeprowadzenie na części w/w nieruchomości jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo.

Zgodnie z posiadanymi informacjami współwłaściciel działki Pan Stanisław Strefnel nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe - co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

                                                                                             S T A R O S T A

            /-/ mgr Krzysztof Kapusta

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta - starosta nowodworski
 • opublikował: Agata Piekut
  data publikacji: 2018-11-27 15:04

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 124 ust.1 oraz art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) podaje  do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie  prawnym, oznaczonej numerem działki 16/1 o powierzchni 0,93 ha, poł. w obrębie 0012 Kikoły, gm. Pomiechówek poprzez udzielenie spółce PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo oraz założenie i przeprowadzenie na części w/w nieruchomości jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo.

Zgodnie z posiadanymi informacjami współwłaścicielka działki Pani Helena Raszkiewicz nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów na podstawie których można ustalić osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe  - co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

                                                                                              S T A R O S T A

                                                                                        /-/ mgr Krzysztof Kapusta

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta - starosta nowodworski
 • opublikował: Agata Piekut
  data publikacji: 2018-11-27 14:53

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w m. Borkowo gm. Nasielsk

Ogłoszenie o konkursie

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza konkurs na wynajem powierzchni użytkowej 5,7m² na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka Starosta Nowodworski, WAO
  data wytworzenia: 2018-11-15
 • opublikował: Sylwia Olszewska WAO
  data publikacji: 2018-11-15 14:10
 • zmodyfikował: Sylwia Olszewska WAO
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 14:11

Uwaga! Czasowe zamknięcie drogi powiatowej

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi robotami drogowymi związanymi z układaniem nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 1802W od drogi nr 61 - Zegrze - Dębe - Orzechowo - do drogi nr 62, informujemy, że w dniach od 15.11.2018 r. do dnia 17.11.2018 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 droga będzie zamykana etapowo. Prosimy o korzystanie z dostępnych lokalnych objazdów. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Dziedzic-Zuj Kierownik Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-11-14 08:54

Decyzja Nr 159/2018 dot. wspólnoty gruntowej wsi Chrcynno, gm. Nasielsk

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 8a ust. 4, 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016r., poz.703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1257 z późn. zm.), ustalam, że nieruchomość  położona w obrębie 0007-Chrcynno, gm. Nasielsk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr  97, 122/1, 173/1 o łącznej powierzchni 31,17ha, stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Chrcynno, gm. Nasielsk.

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.  poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam, iż w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 20/7, 20/11 i 20/12 położonej w obrębie 0060 Zaborze, gm. Nasielsk w celu wykonania na ww. nieruchomości czynności związanych z budową urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej, w postaci sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV o długości 360 m został zebrany materiał dowodowy.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w 2019r.”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 20/7, 20/11 i 20/12 położonej w obrębie 0060 Zaborze, gm. Nasielsk w celu wykonania na ww. nieruchomości czynności związanych z budową urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO o wydaniu decyzji Nr 525/2018 Starosty Nowodworskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 240522W (ul. Wczasowa) w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i poszerzenia jezdni istniejącej w miejscowościach Pomiechówek i Czarnowo gm. Pomiechówek

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 240170W (ul. Kręta) w miejscowościach Jesionka i Małocice gm. Czosnów

ZAPROSZENIE do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie nowodworskim w 2019 roku

Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Starosta Nowodworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert składanych w otwartym konkursie ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu nowodworskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu nowodworskiego w 2019 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać w terminie do dnia 31.10.2018 r., na adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim,
ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki
,
składać osobiście w pok. nr 106  (Sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@nowodworski.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej”.

Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia dostępny na stronie www.nowodworski.pl w zakładce „NGO organizacje pozarządowe” lub w wersji papierowej w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, pok. nr 106, I piętro.

Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 1. muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
 2. nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
 3. nie mogą podlegać wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności,
 4. posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej,
 5. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,
 6. akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
 7. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1000).

Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej:

 1. niekompletne,
 2. złożone w innej formie niż wskazana w pkt. 1,
 3. złożone po terminie określonym w pkt. 1.
 4.  Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 5.  Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 6.  Lista kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej zostanie przedłożona do zatwierdzenia Staroście Nowodworskiemu.
 7.  Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Nowodworskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.
 8.  Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:
 • ocena merytoryczna i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu
 • o otwartym konkursie ofert,
 • sporządzenie zestawienia dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego z propozycją wybranych ofert oraz projektu Uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji wybranym oferentom bądź unieważnieniu konkursu w przypadku niespełnienia wymogów przez żadną ze złożonych ofert,
 • opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.

 

Dodatkowe informacje są udzielane w Wydziale Administarcyjno - Organizacyjnym, pok. 8 lub pok.211 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przyul. Ignacego Paderewskiego 1B, bądź telefonicznie pod nr: 22 765 32 37 lub 22 765 32 08.

 

 Starosta Nowodworski

/-/ Magdalena Biernacka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka Starosta Nowodworski, WAO
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-10-11 14:05

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie

Decyzja Nr 145/2018 dot. mienia gromadzkiego we wsi Malczyn, gm. Nasielsk

Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn. zm.) orzekam, że nieruchomość oznaczona numerem działki nr 60, o łącznej powierzchni 1,97ha, położona we wsi Malczyn, gm. Nasielsk, stanowi mienie gromadzkie.

Informacja Starosty Nowodworskiego

W związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716), Starosta Nowodworski informuje w tym przedmiocie.

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Jaskółowo, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działki nr nr 98, 114, 202, 268/1 o łącznej powierzchni 22,45ha

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963r. (Dz.U.2016, poz. 703) zawiadamia o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Jaskółowo, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. Wskazana grupa osób uprawnionych do udziału we wspólnocie może składać stosowne wnioski wraz z dokumentami, które zgodnie z art. 8c ust 6 pkt. 2, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy Steinbacher Isoterm Sp. z o.o. z/s w Cząstkowie Mazowieckim

IDENTYFIKACJA POTENCJALNYCH HISTORYCZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIERZCHNI ZIEMI

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.), Starosta Nowodworski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Informacja dla spólek wodnych o możliwości składania wniosków o dotację.

INFORMACJA

o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań  związanych  z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zlokalizowanych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz  o wysokości środków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu powiatu nowodworskiego  dla spółek wodnych  w 2018 roku Zarząd Powiatu  Nowodworskiego, zgodnie z § 3 ust.1  Uchwały Nr  XXXVIII/263/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego  z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla spółek wodnych, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania   (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2018 r.  poz. 4723)  

i n f o r m u j e o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zlokalizowanych na terenie Powiatu Nowodworskiego.  

W roku bieżącym w budżecie Powiatu Nowodworskiego zwiększono kwotę dotacji dla spółek wodnych. Środki finansowe przeznaczone na dotację wynoszą na dzień dzisiejszy 50 000 zł.

Wnioski w sprawie przyznania środków należy składać w terminie do dnia 11 października 2018 r.

Starosta  Nowodworski

Magdalena Biernacka

 

 

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2018-09-28 15:30
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-09 15:54

OBWIESZCZENIE Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim dot. obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 283 w m. Mogowo przy ul. Długiej 28 gm. Nasielsk

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Dworze Mazowieckim informuję, że Energetyczne Centrum S.A. w dniu 11.09.2018 r. zaprzestało sprzedaży energii elektrycznej.

W związku z tym,  dotychczasowi klienci Centrum Energetycznego S. A. powinni jak najszybciej podpisać nowe umowy z wybranym przedsiębiorstwem energetycznym.

Brak zawartej umowy z nowym dostawcą energii elektrycznej spowoduje, że prąd będzie dostarczany bezumownie, przez Sprzedawcę  Rezerwowego, co wiąże z się z wyższymi  opłatami za energię elektryczną.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Mikołajczyk - Tyszka Powiatowy Rzecznik Konsumenta
   data wytworzenia: 2018-09-17
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-09-24 10:54

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. wyjazd turystyczno – integracyjny „Miasto Królewskie-Sandomierz” przez Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe w Nowym Dworze Mazowieckim. Mając na względzie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę: w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl, na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl, w siedzibie jednostki samorządu, adres siedziby: ul. Paderewskiego 1B, 05‑100 Nowy Dwór Mazowiecki oraz dodatkowo na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, adres strony: www.pcpr.nowodworski.pl

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 124 ust.1 oraz art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 2057 o powierzchni 0,16 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek, poprzez udzielenie spółce PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo oraz założenie i przeprowadzenie na części w/w nieruchomości jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo.

Zgodnie z posiadanymi informacjami, współwłaściciel działki nr ewid. 2057 Pan Józef Pająk nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

STAROSTA

/-/ Magdalena Biernacka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka - STAROSTA
 • opublikował: Agata Piekut
  data publikacji: 2018-09-20 12:44

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 124 ust.1 oraz art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 1407 o powierzchni 0,0604 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek poprzez udzielenie spółce PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo oraz założenie i przeprowadzenie na części w/w nieruchomości jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów właściciel przedmiotowej nieruchomości jest nieustalony, brak jest księgi wieczystej, zbioru dokumentów na podstawie których można ustalić osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe - co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

STAROSTA

/-/ Magdalena Biernacka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka - STAROSTA
 • opublikował: Agata Piekut
  data publikacji: 2018-09-20 12:41

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 124 ust.1 oraz art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 72 o powierzchni 1,40 ha, poł. w obrębie 0012 Kikoły, gm. Pomiechówek poprzez udzielenie spółce PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo oraz założenie i przeprowadzenie na części w/w nieruchomości jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów właściciel przedmiotowej nieruchomości jest nieustalony, brak jest księgi wieczystej, zbioru dokumentów na podstawie których można ustalić osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe - co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

STAROSTA

/-/ Magdalena Biernacka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka - STAROSTA
 • opublikował: Agata Piekut
  data publikacji: 2018-09-20 12:38

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 124 ust.1 oraz art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 1475 o powierzchni 0,0781 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek oraz numerem działki  1476 o powierzchni 0,0124 ha poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek poprzez udzielenie spółce PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo oraz założenie i przeprowadzenie na części w/w nieruchomości jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo.

Zgodnie z posiadanymi informacjami, współwłaściciel działek nr ewid. 1475 i 1476 Pan Waldemar Jan Bany nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

STAROSTA

/-/ Magdalena Biernacka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka - STAROSTA
 • opublikował: Agata Piekut
  data publikacji: 2018-09-20 12:35

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 124 ust.1 oraz art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 2188 o powierzchni 0,1757 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek oraz numerem działki  2209 o powierzchni 0,0283 ha poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek poprzez udzielenie spółce PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo oraz założenie i przeprowadzenie na części w/w nieruchomości jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo.

Zgodnie z posiadanymi informacjami, współwłaściciel działek nr ewid. 2188 i 2209 Pan Leszek Biliński nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

STAROSTA

/-/ Magdalena Biernacka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka - STAROSTA
 • opublikował: Agata Piekut
  data publikacji: 2018-09-20 12:31

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 124 ust.1 oraz art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 293 o powierzchni 0,94 ha, poł. w obrębie 0008 Czarnowo, gm. Pomiechówek poprzez udzielenie spółce PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo oraz założenie i przeprowadzenie na części w/w nieruchomości jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo.

Zgodnie z posiadanymi informacjami, właściciel działki nr ewid. 293 Pani Teresa Wierczyńska nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

STAROSTA

/-/ Magdalena Biernacka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka - STAROSTA
 • opublikował: Agata Piekut
  data publikacji: 2018-09-20 12:25

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 124 ust.1 oraz art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm. ) p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 2072 o powierzchni 0,0849 ha, poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek poprzez udzielenie spółce PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo oraz założenie i przeprowadzenie na części w/w nieruchomości jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów właściciel przedmiotowej nieruchomości jest nieustalony, brak jest księgi wieczystej, zbioru dokumentów na podstawie których można ustalić osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe - co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22 ) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

STAROSTA

/-/ Magdalena Biernacka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka - STAROSTA
 • opublikował: Agata Piekut
  data publikacji: 2018-09-20 12:19

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Warszawie publikujemy zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy PERN S.A w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego.

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 240170W (ul. Kręta) w miejscowościach Jesionka i Małocice gm. Czosnów na działkach ewidencyjnych lub ich częściach

Regionalny Konkurs Grantowy "Równać Szanse"

Szanowni Państwo, w imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”.

Obwieszczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

W załączeniu publikujemy Obwieszczenie PINB o wydaniu dnia 24.08.2018 r. decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim nr 133/2018 nakazującej właścicielom budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr ew. 283 w m. Mogowo przy ul. Długiej 28, gm. Nasielsk wykonanie następujących czynności...

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Szanowni Państwo na prośbę Krajowej Izby Kominiarzy w załączeniu publikujemy Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019. Zachęcamy do wspólnego działania w akcji społecznej dla podniesienia świadomości w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia takich tragicznych zdarzeń.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: KRAJOWA IZBA KOMINIARZY
   data wytworzenia: 2018-09-06
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-09-06 13:08

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.Dz. U. 2017r. poz.1496 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Czosnów w dniu 03.09.2018 r. została wydana Decyzja 434/2018 znak: AB.6740.377.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w m. Kaliszki w Czosnowie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Fundacji Zdrowia
i Honorowego Krwiodawstwa - LEGION na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. Kampania edukacyjno-informacyjna o Honorowym Dawstwie Krwi oraz wdrożenie systemu SYRENA LEGIONU – System Reagowania Na Apele o krew w Powiecie Nowodworskim.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Rusza konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”

Osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów. Dlatego MSWiA ogłosiło konkurs „aktywny senior to bezpieczny senior”, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.

Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.

Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody – kamera cyfrowa, aparat cyfrowy i miniwieża. Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „aktywny senior to bezpieczny senior”) lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2 ) w godz. 8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28 września 2018 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Profilaktyki Departament Porządku Publicznego MSWiA pod nr tel. 22 60 147 05 lub 22 60 147 63, a także adresami e-mail: anna.rodek@mswia.gov.pl lub anna.jazwinska@mswia.gov.pl.

Regulamin konkursu dostępny jest w załączniku, na dole strony.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: www.mazowieckie.pl
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-08-31 13:46

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Psucin, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działki nr nr 170/1, 496, 556 o łącznej powierzchni 5,97ha

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963r. (Dz.U.2016, poz. 703) zawiadamia, o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Psucin, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. Wskazana grupa osób uprawnionych do udziału we wspólnocie może składać stosowne wnioski wraz z dokumentami, które zgodnie z art. 8c ust 6 pkt. 2, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w okresie 01.10.2018 r. do 30.09.2021 r.

zadania publicznego polegającego na prowadzeniu trzech placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego SKAFANDER na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Festiwal Muzyki Wielopokoleniowej „Pępek”.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Informacja o sprzedaży samochodu osobowego marki Fiat Grande Punto

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż została zakończona procedura związana z przetargiem pn.:

„Sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat, model: Grande Punto, wersja:1363cm3, rok produkcji: 2008”

Samochód został sprzedany za kwotę: 8 729,00 zł (słownie złotych osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć).           

 

                                                                       WICESTAROSTA

                                                                       /-/Paweł Calak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Calak Wicestarosta Nowodworski, WAO
  data wytworzenia: 2018-08-27
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2018-08-27 13:38

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą ul. Ignacego Paderewskiego 1B, tel. (22) 765 32 00, fax (22) 765 32 01 ogłasza przetarg na „Sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat, model: Grande Punto, wersja: 1368 cm³ , rok produkcji: 2008”.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Calak Wicestarosta Nowodworski, WAO
   data wytworzenia: 2018-08-06
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-08-06 15:57

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Uwaga na sinice! Wg Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na rzece Narwi na kąpielisku przy Targowisku miejskim ze względu na zakwity glonów wprowadzono zakaz kąpieli. Natomiast kąpielisko przy WOPR w Nowym Dworze Mazowieckim zostało dopuszczone do kąpieli.

 • Treść komunikatu Nr 1 do pobrania
 • Treść komunikatu Nr 2 do pobrania
 • autor lub odpowiedzialny za treść: PSSE Nowy Dwór Mazowiecki
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-08-06 08:09

Decyzja Nr 135/2018 o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Jaskółowo, gmina Nasielsk

Na podstawie art. 8a ust.7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn. zm.)  orzekam o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Jaskółowo, gmina Nasielsk, w skład której wchodzą nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 98, 114, 202, 268/1 o łącznej powierzchni 22,45ha.

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Błogosławie, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działka nr 83 o powierzchni 0,31ha

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963r. (Dz.U.2016, poz. 703) zawiadamia, o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Błogosławie, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. Wskazana grupa osób uprawnionych do udziału we wspólnocie może składać stosowne wnioski wraz z dokumentami, które zgodnie z art. 8c ust 6 pkt. 2, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Czosnów (złożony 12.07.2018r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w m. Kaliszki w gminie Czosnów.

 • opublikował: Kamil Krajewski
  data publikacji: 2018-07-20 12:05
 • opublikował: Kamil Krajewski
  data publikacji: 2018-07-20 12:05

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia pt. „Piąteczka dla każdego”.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

dla gminy Zakroczym powiat nowodworski.

Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B  pok. 208 (II piętro) w terminie od 13.08.2018 r. do 03.09.2018 r. (15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych gminy Zakroczym powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

dla miasta Zakroczym powiat nowodworski.

 

Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B  pok. 208 (II piętro) w terminie od 13.08.2018 r. do 03.09.2018 r. (15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych miasta Zakroczym powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

dla gminy Leoncin powiat nowodworski

Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B  pok. 208 (II piętro) w terminie od 13.08.2018 r. do 03.09.2018 r. (15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych gminy Leoncin powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

dla gminy Czosnów powiat nowodworski

Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B  pok. 208 (II piętro) w terminie od 13.08.2018 r. do 03.09.2018 r. (15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych gminy Czosnów powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

Projekt „Włącz swoją szansę

Projekt „Włącz swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Kto może wziąć udział w projekcie?

-Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

-Osoby bezrobotne i bierne zawodowo,

-Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej),

-Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,

-Osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

-Osoby z niepełno sprawnościami,

-Osoby korzystające z PO PŻ,

-Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby z niskim wykształceniem, osoby korzystające z PO PŻ, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

-Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów,

- Poradnictwo psychologiczne,

- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia grupowe),

- Szkolenia zawodowe,

-Staże zawodowe

-Pośrednictwo pracy.

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 516zł brutto, 3 miesięczny staż zawodowy będzie płatny w wysokości 1289,83 zł os. brutto/miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.
By zgłosić swój udział, wypełnij dokumenty zgłoszeniowe: -formularz zgłoszeniowy, którym można pobrać na stronie www.wlaczswojaszanse.semius.pl i wyślij je pocztą na adres: Semius Sp. z. o. o. ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa lub wypełnić i wysłać na adres mailowy: wlaczswojaszanse@semius.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Oliwia Imielowska Firma Semius Sp.z.o.o
  data wytworzenia: 2018-07-17
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-07-18 10:46

Każda gmina może otrzymać środki na szkolenia informatyczne dla mieszkańców!

Wszystkie gminy z województwa mazowieckiego mogą otrzymać pieniądze na przeprowadzenie darmowych szkoleń informatycznych dla mieszkańców. Projekt jest całkowicie finansowany ze środków funduszy europejskich przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) i nie wymaga wkładu własnego ze strony samorządów.

Wielu Polaków, w tym osoby starsze, niepełnosprawni, czy mieszkańcy małych miejscowości, nie radzi sobie z nowymi technologiami – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji. - We współczesnym świecie bez umiejętności informatycznych nie możemy w pełni korzystać z dostępu do informacji, wiedzy i kultury. Naszym celem jest likwidacja tych dysproporcji. Chcemy, żeby wszyscy obywatele mieli dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnie z nich korzystali. Szkolenia, które za darmo mogą przeprowadzić gminy są szansą na zdobycie tak potrzebnych umiejętności i wejście pewnym krokiem do ery cyfrowej.

Warunkiem udziału jest przygotowanie przez gminę projektu szkoleń do 150 tys. złotych i złożenie wniosku przez stronę internetową www.fpgp.eu, prowadzoną przez Fundację Promocji Gmin Polskich, jednego z operatorów w tym regionie.

- Naprawdę warto wziąć udział w tym projekcie. Gminy mogą dać swoim mieszkańcom wspaniały prezent: darmowe szkolenia, blisko miejsca zamieszkania, umiejętności użyteczne w życiu codziennym oraz sprzęt, który po projekcie będzie mógł zasilić infrastrukturę szkół - podkreśla Wojciech Szajnar, zastępca dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Projekt umożliwia poznanie i oswojenie nowoczesnych technologii. Uczestnicy otrzymają narzędzia, które nauczą ich m.in. poszukiwania informacji w internecie, komunikacji online, obsługi oprogramowania, korzystania z e-usług. Szkolenia przekażą też wiedzę w wielu obszarach tematycznych, np. Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

- Zapraszam wszystkich samorządowców do kontaktu z nami – pomożemy Wam w złożeniu wniosku oraz w jego realizacji. Na organizację szkoleń gmina otrzyma 100% dofinansowania. Pokryjemy wydatki na sprzęt komputerowy, na wynagrodzenia instruktorów oraz na organizację spotkań, w tym catering i wynajem sali. Nie zapominamy również o konieczności odpowiedniej promocji wśród mieszkańców - powiedziała Katarzyna Ustrycka, kierownik projektu w Fundacji Promocji Gmin Polskich.

Więcej informacji o trwających naborach na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Judyta Rozbicka - Prokopowicz Starszy Administrator Pełnomocnik Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Biuro Wojewody Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-07-13 11:08

Decyzja Nr 128/2018 o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Psucin, gmina Nasielsk

Na podstawie art. 8a ust.7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn. zm.) orzekam o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Psucin, gmina Nasielsk, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 170/1, 496, 556 o łącznej  powierzchni 5,97ha.

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Smoły, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działka nr 32 o powierzchni 0,33ha

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963r. (Dz.U.2016, poz. 703) z a w i a d a m i a, o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Smoły, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. Wskazana grupa osób uprawnionych do udziału we wspólnocie może składać stosowne wnioski wraz z dokumentami, które zgodnie z art. 8c ust 6 pkt. 2, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Informacja o sprzedaży samochodu osobowego marki Fiat Grande Punto

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą ul. Ignacego Paderewskiego 1B, tel. (22) 765 32 00, fax (22) 765 32 01 ogłasza przetarg na „Sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat, model: Grande Punto, wersja: 1368 cm³ , rok produkcji: 2008”.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka Starosta Nowodworski, WAO
   data wytworzenia: 2018-06-27
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-07-02 14:18
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2018-07-02 14:42

ROZPORZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowodworskiego, płońskiego i pułtuskiego

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera
   data wytworzenia: 2018-06-25
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-06-27 14:05
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2018-06-27 15:27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.  poz. 1257 z późn. zm. ) oraz art. 118a ust. 2 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) Starosta Nowodworski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 116/2018 z dnia 20.06.2018r., znak: GNK. 6821.2.26.2017.BW(7) w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 13/2 o powierzchni 0,0348 ha, poł. w obrębie 0005 01-05 Zakroczym miasto, gm. Zakroczym, w celu wykonania przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na w/w nieruchomości czynności związanych z lokalizacją przyłącza kablowego niskiego napięcia zasilającego planowany obiekt budowlany na działce nr ewid. 18.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia za moim pośrednictwem odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu  20.06.2018r.

Z up. STAROSTY

/-/ Wojciech Łęgowski

GEODETA POWIATOWY

 • autor lub odpowiedzialny za treść: W.Łęgowski Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Agata Piekut
  data publikacji: 2018-06-25 10:16
 • zmodyfikował: Agata Piekut
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-25 10:15

Informacja Starosty Nowodworskiego o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Pomiechówek powiat nowodworski

Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B  pok. 208 ( II piętro ) w terminie od 16.07.2018 r. do 03.08.2018 r.   (15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych gminy Pomiechówek powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka
   data wytworzenia: 2018-06-20
  • opublikował: Agata Piekut
   data publikacji: 2018-06-21 15:45

Informacja Starosty Nowodworskiego o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów ewidencyjnych w gminie Nasielsk powiat nowodworski.

 Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku, ul. Elektronowa 3  pok. 19  w terminie od 16.07.2018 r. do 03.08.2018 r. (15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych obrębów ewidencyjnych: Borkowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Chlebiotki, Chrcynno, Czajki, Dąbrowa, Dębinki, Głodowo Wielkie, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Jaskółowo, Kątne, Konary, Kosewo, Krogule, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki Żabiczki, Lorcin, Lubomin, Malczyn, Mazewo Dworskie A, Mazewo Dworskie B, Mazewo Włościańskie, Miękoszyn, Miękoszynek, Młodzianowo, Mogowo, Mokrzyce Dworskie, Mokrzyce Włościańskie, Morgi, Pieścirogi Nowe, Nuna, Paulinowo, Pianowo Bargły, Pianowo Daczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Psucin, Ruszkowo, Siennica, Słustowo, Pieścirogi Stare, Studzianki, Toruń Dworski, Toruń Włościański, Wągrodno, Winniki, Zaborze, Żabiczyn w gminie Nasielsk powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka
   data wytworzenia: 2018-06-20
  • opublikował: Agata Piekut
   data publikacji: 2018-06-21 15:38

Informacja Starosty Nowodworskiego o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego dla miasta Nasielsk powiat nowodworski

Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku, ul. Elektronowa 3  pok. 19 w terminie od 16.07.2018 r. do 03.08.2018 r. (15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Miasta Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka
   data wytworzenia: 2018-06-20
  • opublikował: Agata Piekut
   data publikacji: 2018-06-21 15:17

Informacja Starosty Nowodworskiego o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki powiat nowodworski.

Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B  pok. 208 ( II piętro ) w terminie od 16.07.2018 r. do 03.08.2018 r.   (15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka
   data wytworzenia: 2018-06-20
  • opublikował: Agata Piekut
   data publikacji: 2018-06-21 15:07

Konkurs „Dbaj o swoje przedszkole”

Na wniosek organizatora publikujemy informację dot. ogólnopolskiego konkursu skierowany do przedszkoli publicznych i niepublicznych „Dbaj o swoje przedszkole”.

Celem konkursu jest zachęcenie najmłodszych do pomocy rodzicom i opiekunom w codziennych porządkach. Dzieci, które sprzątają po sobie i pomagają w tej czynności rówieśnikom, charakteryzują się większą empatią, rozumieją potrzeby innych, dzięki czemu potrafią budować silne relacje międzyludzkie. Jeżeli pozwolimy im opowiedzieć, w jaki sposób utrzymują porządek w swoim przedszkolu, zmotywujemy je do dalszej pracy. Nareszcie będą mogły pochwalić się swoimi dokonaniami!

Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać maksymalnie 90-sekundowy film z wypowiedziami dzieci o tym, jak dbają o porządek w swoim przedszkolu. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie jeden filmik.

Konkurs trwa do 6 czerwca 2018 roku.

Suma nagród to 8000 zł.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu jest dostępny na stronie: https://www.swiatworkow.pl/konkurs/
Regulamin dostępnym pod adresem: https://www.swiatworkow.pl/konkurs/regulamin/

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Ruszewski
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-06-01 12:26

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta UKS „Sparta” Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Sportowo i zdrowo z UKS Sparta NDM”.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Decyzja nr 105/2018 o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Smoły, gm. Zakroczym

Na podstawie art. 8a ust.7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1257. z późn. zm.) orzekam o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Smoły, gmina Zakroczym, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 32 o powierzchni 0,33ha.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2018-05-28 17:01

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zobowiązującej o udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 118a ust. 2, art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) Starosta Nowodworski z a w i a d a m i a  o wydaniu decyzji Nr 100/2018 z dnia 14.05.2018r., znak: GNK. 6821.2.23.2017.BW(15) w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym 0016 Jaskółowo, gm. Nasielsk, stanowiącej działkę nr 288/2 o pow. 1,00 ha w celu wykonania przez ENERGA – OPERATOR SA czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej nN-0,4 KV w Jaskółowie zasilanej ze stacji S7-1006.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia za moim pośrednictwem odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 22.05.2018r.

 

Z up. STAROSTY

/-/ Wojciech Łęgowski

GEODETA POWIATOWY

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: W.Łęgowski Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Agata Piekut
  data publikacji: 2018-05-23 12:43
 • zmodyfikował: Agata Piekut
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 12:41

Kolejna edycja konkursu Grunt na Medal

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu Grunt na Medal 2018 promującego polskie oferty inwestycyjne – tereny niezabudowane przeznaczone pod inwestycje.

Materiały dostępne są również na stronie http://coie.armsa.pl/Grunt,na,medal,2018,1016.html .

Zgłoszenia, będących w posiadaniu JST lub osób prywatnych / instytucji, co najmniej dwuhektarowych działek proszę przesyłać najpóźniej do 4.06.2018. do Pana Tomasza Wolff na adres t.wolff@armsa.pl  w razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny z Panem Tomaszem (22/5664785).

Zachęcam do zgłaszania się do konkursu!

 • opublikował: Kamil Krajewski
  data publikacji: 2018-05-22 09:25
 • zmodyfikował: Kamil Krajewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-22 09:25
 • Pismo Marszałka
  • opublikował: Kamil Krajewski
   data publikacji: 2018-05-22 09:21
 • opublikował: Kamil Krajewski
  data publikacji: 2018-05-22 09:25

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zlokalizowanych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu powiatu nowodworskiego dla spółek wodnych w 2018 roku

INFORMACJA

o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań  związanych   z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zlokalizowanych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz  o wysokości środków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu powiatu nowodworskiego  dla spółek wodnych  w 2018 roku.

Zarząd Powiatu  Nowodworskiego, zgodnie z § 3 § 1  Uchwały Nr  XXXVIII/263/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego  z dnia 15 marca  2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania   (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2018 r.  poz. 4723)  

i n f o r m u j e

o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zlokalizowanych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

W roku bieżącym w budżecie Powiatu Nowodworskiego na pomoc finansową   przeznaczono kwotę 50 000 zł. (słownie pięćdziesiąt tysięcy  złotych ).

Wnioski w sprawie przyznania środków  należy składać w terminie do dnia 30 maja  2018 r.  

 

 

             Starosta Nowodworski

/-/ Magdalena Biernacka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2018-05-17 09:39
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-01 11:26

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia pt. „Półmaraton Trzech Rzek”.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Miękoszyn, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działka nr 53 o powierzchni 12,27ha

Starosta Nowodworski na podstawie art. 8c ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963r. (Dz.U.2016, poz. 703) z a w i a d a m i a, o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Miękoszyn, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. Wskazana grupa osób uprawnionych do udziału we wspólnocie może składać stosowne wnioski wraz z dokumentami, które zgodnie z art. 8c ust 6 pkt. 2, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zaręby, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działka nr 35/1 o powierzchni 0,30ha

Starosta Nowodworski na podstawie art. 8c ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963r. (Dz.U.2016, poz. 703) z a w i a d a m i a, o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zaręby, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. Wskazana grupa osób uprawnionych do udziału we wspólnocie może składać stosowne wnioski wraz z dokumentami, które zgodnie z art. 8c ust 6 pkt. 2, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Siennica, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działki nr nr 26, 28 i 75 o łącznej powierzchni 0,4276ha

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963r. (Dz.U.2016, poz. 703) z a w i a d a m i a, o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Siennica, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. Wskazana grupa osób uprawnionych do udziału we wspólnocie może składać stosowne wnioski wraz z dokumentami, które zgodnie z art. 8c ust 6 pkt. 2, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – na realizację zadania publicznego pt. „wycieczka –promowanie aktywności osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie Seniorów i Niepełnosprawnych Gminy Leoncin „Czas”, rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych określona w § 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Wycieczka – promowanie aktywności osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie Seniorów i Niepełnosprawnych Gminy Leoncin „Czas”. Mając na względzie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 2. na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 3. w siedzibie jednostki samorządu, adres siedziby: ul. Paderewskiego 1B, 05‑100 Nowy Dwór Mazowiecki

oraz dodatkowo

 1. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, adres strony:

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Zgłoszenie powinno nastąpić na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Wypełnione formularze można składać:

 1. drogą elektroniczną na mail: sekretariat@pcprndm.pl,
 2. osobiście w siedzibie PCPR przy ul. Chemików 6, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w pokoju 103,
 3. listownie na adres PCPR ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, A.Daniszewska PCPR, Stowarzyszenie Seniorów i Niepełnosprawnych Gminy Leoncin „Czas”
  data wytworzenia: 2018-04-16
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-04-19 09:06

Dodatkowy termin składania wniosków o przyznanie dotacji celowej

Dodatkowy termin składania wniosków o przyznanie dotacji celowej  z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zarząd Powiatu Nowodworskiego ustalił dodatkowy termin  składania wniosków o przyznanie dotacji celowej   z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wpływów uzyskanych  z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych. Uchwała Nr 430/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w zakładce Uchwały Rady i Zarządu .

Wnioski można składać do dnia 30 kwietnia 2018 r.  

Starosta Nowodworski

/-/ Magdalena Biernacka

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka, Bogumiła Kulesza Kierownik Wydziału Środowiska
  data wytworzenia: 2018-04-10
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-04-16 15:49
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-20 09:55

Konkurs Innowator Mazowsza

Konkurs Innowator Mazowsza to już 10 lat na Mazowszu.

Pracujesz naukowo, założyłeś niedawno firmę, jesteś innowacyjny – idealnie pasujesz do naszego Konkursu! Aplikuj do naszego Konkursu! Złóż aplikację do Innowatora Mazowsza!

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu.

Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości. Konkurs skierowany jest do dwóch grup: mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe.

Adresowany jest także do młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.

O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach:

Młoda Innowacyjna Firma  i Innowacyjny Młody Naukowiec.

 Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

 

- w kategorii Młoda Innowacyjna Firma

 

I miejsce: 25.000 zł brutto,

II miejsce: 15.000 zł brutto,

III miejsce: 10.000 zł. brutto;

 

 - w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec

 

I miejsce: 15.000 zł brutto,

II miejsce: 12.500 zł brutto,

III miejsce: 10.000 zł. brutto

 

Konkurs „Innowator Mazowsza” objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Termin składania wniosków upływa 27. 04. 2018 r. (sekretariat czynny do godz. 16.00).
Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, regulaminu oraz wzory formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie: http://www.innowacyjni.mazovia.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w Konkursie.

Nie zwlekaj i jak najszybciej złóż aplikację konkursową!

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Dul-Pałaszewska Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-03-22 11:30
 • Innowator Mazowsza konkurs

DECYZJA Nr 63/2018 dot. wspólnoty gruntowej wsi Zaręby gm. Zakroczym

Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) orzekam o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zaręby, gmina Zakroczym, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 35/1 o powierzchni 0,30ha.

DECYZJA Nr 64/2018 dot. wspólnoty gruntowej wsi Siennica gm. Pomiechówek

Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) orzekam o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Siennica, gmina Nasielsk, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 26, 28 i 75 o łącznej  powierzchni 0,4276ha.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta UKS „Sparta” Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Sportowo i zdrowo z UKS Sparta NDM”.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail h.gorska@nowodworski.pl, składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w punkcie podawczym lub przesłać listownie na adres jw.

Powiadomienie o działalności podlegającej ocenie oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Siembida Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
   data wytworzenia: 2018-02-28
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-03-02 09:36

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2018-02-27 15:33

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124 oraz art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o, zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 13/2 o powierzchni 0,0348 ha, poł. w obrębie 0005 01-05 Zakroczym miasto, gm. Zakroczym, w celu wykonania na w/w nieruchomości czynności związanych z lokalizacją przyłącza kablowego niskiego napięcia zasilającego planowany obiekt budowlany na działce nr ewid. 18.

Zgodnie z posiadanymi informacjami, właściciel działki nr ewid. 13/2 jest nieustalony, co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości w myśl art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

STAROSTA

/-/ Magdalena Biernacka

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka, GN
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-02-26 12:14

Zawiadomienie

Starosta Nowodworski na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) z a w i a d a m i a, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej powierzchnię wspólnoty gruntowej wsi Psucin, gm. Nasielsk zebrano i rozpatrzono cały materiał dowodowy.

 

Decyzja nr 43/2018 o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Miękoszyn, gmina Nasielsk

Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257. z późn. zm.)
o r z e k a m o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Miękoszyn, gmina Nasielsk, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 53 o powierzchni 12,27 ha.

Zawiadomienie

W związku ze zmianą przepisów dot. składania wniosków o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim uprzejmie zawiadamia, iż zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1987 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) wniosek o udzielnie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca 2018 roku.

Informacja dla przedsiębiorców

Na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w załączeniu publikujemy informację dla przedsięborców o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Smoliński Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
   data wytworzenia: 2018-02-09
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-02-19 14:12

Decyzja Nr 26/2018 dot. wspólnoty gruntowej wsi Psucin, gm. Nasielsk

Starosta Nowodworski ustala, że nieruchomość położona w obrębie 0049-Psucin, gm. Nasielsk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr  nr 170/1, 496, 556 o łącznej powierzchni 5,97ha, stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Psucin, gm. Nasielsk.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Łęgowski Geodeta Powiatowy
   data wytworzenia: 2018-02-13
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-02-13 10:16
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2018-02-14 10:17

Konsultacje społeczne dot. sporządzenie uchwały Sejmiku w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2018-02-13 13:47

Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza

W związku z przekroczeniem poziomu III stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze m. st. Warszawa (obowiązuje dla całego woj. mazowieckiego) Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Informacja

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że zawarł umowę dotyczącą odbioru padłych dzików z firmą Eko-Trans, tel. kontaktowy dyspozytorni 503-796-080.

W związku z powyższym padłe dziki, od których pobrano próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń, mogą być zgłaszane do przedmiotowego podmiotu w celu utylizacji. O takim zgłoszeniu należy poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim na adres poczty elektronicznej nowydwormaz@piwet.net.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: dr n. wet.Maciej Wierzchoń
  data wytworzenia: 2018-02-06
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-02-12 14:10
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-12 14:11

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Już tylko kilkanaście dni mają mikroprzedsiębiorcy na przesłanie pierwszego JPK_VAT. To dobry moment, by jak najszybciej założyć Profil Zaufany – bezpłatne narzędzie, dzięki któremu szybko i bez problemów wypełnią ten obowiązek.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Więcej o JPK. Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni  bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!

Załóż Profil Zaufany już dziś!
Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.

Jak to zrobić zobacz na www.nowodworski.pl/aktualności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: źródło www.mazowieckie.pl
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-02-08 15:25
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-08 15:27

Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na obszarze powiatów legionowskiego, łosickiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego oraz miasta stołecznego Warszawy

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Aleksandra Zawadka Administrator Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
   data wytworzenia: 2018-02-08
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-02-08 14:48
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2018-02-08 14:51

Zawiadomienie

Starosta Nowodworski na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej powierzchnię wspólnoty gruntowej wsi Psucin, gm. Nasielsk zebrano i rozpatrzono cały materiał dowodowy.

Zarządzenie Burmistrza Nasielska w sprawie ogłoszenia stanu alarmu powodziowego

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW informuje, iż od godz. 00:00 dnia 30.01.2018 r. do godz. 12:00 dnia 30.01.2018 r. o silnym wietrze. Szczegóły w załączniku.

 

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: WCZK MUW Piotr Najda, dyżurny synoptyk IMGW-PIB Mateusz Barczyk
   data wytworzenia: 2018-01-29
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-01-29 15:48

Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza

W związku z przekroczeniem poziomu III stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Rybicki Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   data wytworzenia: 2018-01-26
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-01-26 11:06

Zmiana siedziby PINB

Informujemy, iż nastąpiła zmiana siedziby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim.  Szczegóły w załączniku.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Matuszewska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   data wytworzenia: 2018-01-23
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-01-23 15:55

ROZPORZĄDZENIE Nr 2 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 17 stycznia 2018 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów legionowskiego, nowodworskiego, wołomińskiego, warszawskiego zachodniego i sochaczewskiego

DECYZJA Nr 232/2017 dot. wspólnoty gruntowej wsi Smoły

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 8a ust. 4, 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016r., poz.703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), ustalono, że nieruchomość  położona w obrębie 0009-Smoły, gm. Zakroczym, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 32 o powierzchni 0,33ha, stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Smoły.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Łęgowski Geodeta Powiatowy
   data wytworzenia: 2017-12-27
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-01-12 14:47
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2018-01-12 14:48

Prognoza pogody na najbliższą dobę

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego informuje o przewidywanych gołoledziach na terenie województwa mazowieckiego.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: WCZK MUW Jerzy Rybicki; Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Jakub Gawron
   data wytworzenia: 2018-01-11
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-01-11 08:42

DECYZJA Nr 231/2017 dot. wspólnoty gruntowej wsi Błogosławie

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 8a ust. 4, 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1257),
u s t a l a m: że nieruchomość położona w obrębie 0001-Błogosławie, gm. Zakroczym, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 83 o powierzchni 0,31ha, stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Błogosławie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Łęgowski Geodeta Powiatowy
   data wytworzenia: 2017-12-27
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-01-10 08:16
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2018-01-12 14:49

Informacja ARMiR

Na prośbę Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Nowym Dworze Mazowieckim z/s w Pomiechówku publikujemy informację dot. składnia wniosków o płatności obszarowe na rok 2018.

 • Kampania informacyjna systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Kampania informacyjna DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Celem Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której takowa sytuacja się przytrafiła. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży.

Zastrzegać utracone dokumenty powinniśmy wszyscy – niezależnie od tego, czy jesteśmy już klientami jakiegoś banku, czy też nigdy z usług bankowych nie korzystaliśmy.

Kampania obejmuje promocję Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamości. Informujemy o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.

Kradzież lub zgubienie portfela wiąże się z utratą dokumentów i kart płatniczych. Najważniejsze, by nie zostały one wykorzystane bez naszej wiedzy. Ratunkiem dla zasobów konta jest szybki telefon pod numer 828 828 828, a w przypadku dowodu osobistego czy prawa jazdy – kontakt z bankiem.

W Polsce co roku ginie ponad milion kart płat­niczych. Gdyby ich właściciele natychmiast po zauważeniu ubytku zastrzegli kartę, nie ponieśliby strat finansowych. Powodem bra­ku szybkiej reakcji często bywa nieznajomość odpowiedniego numeru telefonu do banku. Numer alarmowy 828 828 828 ułatwia bły­skawiczne działanie. Prosty do zapamiętania , dostępny przez całą dobę z każdego rodzaju telefonu i z każdego zakątka świata. Wykona­no na niego już blisko ćwierć miliona połączeń od jego uruchomienia w 2014 r.

Dzwoń, nie czekaj

To nie jest zwykła infolinia. Została oparta na nowoczesnej technologii, która rozpozna­je podaną przez dzwoniącego nazwę banku, z którego pochodziła utracona karta. Następ­nie uzyskujemy połączenie z konsultantem tego banku, który zastrzega kartę. Więcej in­formacji: www.zastrzegam.pl

 

 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: http://dokumentyzastrzezone.pl
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-12-22 11:39
 • Kampania informacyjna systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
 • Zapamiętaj numer
  ZAPAMIĘTAJ NUMER

Rozporządzenie Nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dn. 14.12.2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego i jego strefie ochronnej zwierząt łownych

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Matuszewska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   data wytworzenia: 2017-12-01
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2017-12-04 09:43

Badania rolne

Na wniosek Urzędu Statystycznego w Warszawie publikujemy informację, że w dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone badania:

- badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej;

- badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.stat.gov.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bzymek Urząd Statystyczny
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-12-04 09:26

Mazowiecki Informator dla rodziców i opiekunów dziecka z niepełnosprawnością

Na prośbę Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia publikujemy Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.

Treść informatora znajduje się pod linkiem: https://www.nowodworski.pl/684,informacje-rozne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Halina Krajkowska
  data wytworzenia: 2017-11-24
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-12-04 09:10
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-04 09:09

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 tj.)  oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 tj.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek (złożony 30.10.2017r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wczasowej w Pomiechówku w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i poszerzenia jezdni istniejącej.

Zimowe utrzymanie dróg

Nadchodzi sezon zimowy, co oznacza niekiedy ujemną temperaturą oraz opady, które mogą utrudnić bezpieczne przemieszczanie się pojazdami. W związku z tym zamieszczamy listę telefonów, pod którymi można zgłaszać problemy na drogach powiatowych.

Dyżur pełnią pracownicy wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim:

- w dni robocze w godzinach pracy urzędu Starostwa (poniedziałek w godz. 9-17, wtorek-piątek w godz. 8-16): (22) 765-32-24,

- po godzinach pracy i w dni wolne: 784-676-436 lub 668-616-028.

Czynności z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych wykonuje:

- na terenie gminy Zakroczym i część gminy Pomiechówek – Firma „TIP - TOP” Władysław Szulc,

- na terenie gminy Nasielsk i część gminy Pomiechówek – firma P.P.H.U. „ANETKA” Aneta Cieślińska,

- na terenie gminy Leoncin i gminy Czosnów – firma ESTYP s.c. Kamila Kowalik, Ewa Stypik-Skiba.

Prosimy o kontakt wyłącznie w sprawach dotyczących dróg, których zarządcą jest Powiat Nowodworski.

Przypominamy również o możliwości zgłaszania dostrzeżonych nieprawidłowości na drogach powiatowych przez Internet za pomocą geoportalu na naszej stronie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-11-27 09:06

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sparta” na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. „Aktywnie i Zdrowo z UKS Sparta NDM”.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail h.gorska@nowodworski.pl, składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w punkcie podawczym lub przesłać listownie na adres jw.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka - STAROSTA
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-23 14:25
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Uczniowski Klub Sportowy "Sparta"
   data wytworzenia: 2017-11-20
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-11-23 14:23
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2017-11-23 14:24

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Stowarzyszenia – Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludzi pt. „Warsztaty pierwszej pomocy i bezpieczeństwa”.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail h.gorska@nowodworski.pl, składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w punkcie podawczym lub przesłać listownie na adres jw.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka - STAROSTA
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-23 14:20
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim
   data wytworzenia: 2017-11-13
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-11-23 14:16

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j.Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o, zamiarze zobowiązania właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie  prawnym, oznaczonej numerem działki 288/2 o powierzchni 1,00 ha poł. w obrębie 0016 Jaskółowo, gm. Nasielsk do jej udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej nN-0,4kV w Jaskółowie zasilanej ze stacji S7-1006.

Bezpłatne warsztaty dla osób niepełnosprawnych

Fundacja "A kuku" przyjmuje zgłoszenia do Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tacy Sami".

Do udziału w bezpłatnych zajęciach zapraszamy osoby niepełnosprawne z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego i całego powiatu nowodworskiego.

Warsztaty Terapii Zajęciowej skupiają się na rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja odbywa się poprzez terapię w pięcioosobowych grupach, w różnych pracowniach, pod okiem wykwalifikowanych terapeutów.

Kto może zostać uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej?

Aby zostać uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej należy spełniać poniższe warunki:
1. wiek między 18 a 60 lat (kobiety) i 18–65 lat (mężczyźni),
2. posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
3. posiadać wskazania do terapii (taki punkt powinien znaleźć się w orzeczeniu o niepełnosprawności).

Oprócz profesjonalnej rehabilitacji uczestnikom bezpłatnie gwarantujemy:
- wyjścia do kin i teatrów,
- ciekawe wycieczki,
- darmowy posiłek w ramach pracowni kulinarnej,
-​ trening ekonomiczny (comiesięczne kieszonkowe dla każdego uczestnika)
...oraz wiele innych atrakcji.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Fundacja Pomocy Dzieciom "A kuku"
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-11-15 15:20
 • Plakat fundacji

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację  o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Ważne! Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidulany numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

Szybciej i taniej

W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie wypełniał tylko jeden. Poniesie też niższe koszty. Uniknie także popełnienia wielu błędów, bo nie będzie podawał w przelewie, tak jak obecnie, danych identyfikacyjnych m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a także  okresu i typu wpłaty.

Natychmiastowe rozliczenie   

Dzięki temu, że płatnik będzie miał swój numer rachunku składkowego, ZUS od razu zaksięguje wpłaty na jego koncie. Będą one automatycznie powiązane z jego kontem (kontem płatnika składek).

Proporcjonalny podział

Płatnik nie będzie podawał w przelewie, jakie składki opłaca i za jaki okres. ZUS każdą wpłatę  podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na postawie składek za ostatni miesiąc, które płatnik wpisał do deklaracji rozliczeniowej albo które wpisał ZUS, jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania.

Ważne!

Jeśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. Dzięki temu nie będą rosły odsetki za zwłokę.

Długi a ubezpieczenie chorobowe

Płatnik, który ma długi składkowe, nie będzie mógł w 2018 r. opłacić tylko bieżących składek na ubezpieczenia społeczne (w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), aby korzystać  ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (np. z zasiłku chorobowego).

Jego wpłata pokryje najpierw zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Poza tym wpłata będzie rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie składki.

Jeśli przedsiębiorca nie może spłacić całego zadłużenia a chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać z niego w razie potrzeby świadczenia, to powinien skorzystać z układu ratalnego. Gdy go podpisze ZUS rozliczy jego wpłatę zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Taka umowa zapewni mu objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. W zawarciu układu pomogą doradcy ZUS. Z ich pomocy można skorzystać w każdym oddziale Zakładu. Płatnik, który podpisze układ ratalny  będzie spłacał raty na indywidualny numer rachunku składkowego odrębnym przelewem (w terminie wyznaczonym dla kolejnych rat). Będzie mógł również opłacić ratę i bieżącą składkę jedną wpłatą, jeśli zrobi to przed terminem wyznaczonym dla obu tych należności.

Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: http://www.zus.pl/eskladka
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-11-07 12:22
 • e-składka

Ostrzeżenie

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-11-07 09:28

Informacja dla mikroprzedsiębiorców

Na  prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim w załączeniu publikujemy informację dla mikroprzedsiębiorców dot. o stosowaniu jednolitych plików kontrolnych tzw. JPK_VAT.

 • Ulotka
 • ulotka
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-11-07 09:20

Bezpłatne badania słuchu dla dzieci

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w Programie badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.

Mogą z niego skorzystać dzieci uczęszczające do pierwszych klas szkół podstawowych województwa mazowieckiego z wyłączeniem uczniów szkół m.st. Warszawy (dla których przewidziano inny projekt – „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy”, finansowanego z budżetu miasta).

Dzieci, które zakwalifikują się do projektu, będą miały wykonane bezpłatne badania przesiewowe słuchu, w tym: wstępne badanie lekarskie oraz progowe badanie audiometryczne słuchu dla przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości: 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W szczególnych przypadkach badanie będzie rozszerzone o częstotliwości półoktawowe (3000 i 6000 Hz) oraz testy oceniające centralne procesy słuchowe (badanie dźwiękami LINGA-dźwięki mowy) dobrany stosownie do rozwoju dziecka. Ponadto rodzice/opiekunowie badanych oraz personel medyczny będą objęci działaniami edukacyjnymi (dot. podstawowych objawów najczęściej występujących problemów ze słuchem oraz o krótko- i dalekosiężnych skutków nieleczonych schorzeń narządu słuchu).

Do programu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe oraz jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego.

Realizatorem programu jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Wszelkie pytania dotyczące uczestnictwa w przedsięwzięciu można kierować do koordynatorów:

Sylwia Socko, email: s.socko@ifps.org.pl, tel.: (22) 276 95 54,

Agata Domańska, email: a.domanska@ifps.org.pl, tel.: (22) 356 03 85.

Program jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Walkiewicz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-11-06 10:09

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia pt. „Bieg Obrońców Modlina”.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail h.gorska@nowodworski.pl, składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w punkcie podawczym lub przesłać listownie na adres jw.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka - STAROSTA
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2017-11-03 14:34
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Hanna Górska
   data publikacji: 2017-11-03 14:34

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka Starosta Nowodworski, GNK
   data wytworzenia: 2017-10-26
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2017-11-03 09:26

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZAPROSZENIE do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie nowodworskim w 2018 roku.
Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) Starosta Nowodworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu nowodworskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego w 2018 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.
1. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać w terminie do dnia 10.11.2017r., na adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki, składać osobiście w pok. nr 106 (Sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@nowodworski.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej”.
Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia dostępny na stronie www.nowodworski.pl w zakładce „NGO organizacje pozarządowe” lub w wersji papierowej w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, pok. nr 106, I piętro.
Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
1) muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
2) nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
3) nie mogą podlegać wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności,
4) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej,
5) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,
6) akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
7) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.992).
2. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej:
1) niekompletne,
2) złożone w innej formie niż wskazana w pkt. 1,
3) złożone po terminie określonym w pkt. 1.
3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Lista kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej zostanie przedłożona do zatwierdzenia Staroście Nowodworskiemu.
6. Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Nowodworskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.
7. Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:
1) ocena merytoryczna i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
2) sporządzenie zestawienia dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego z propozycją wybranych ofert oraz projektu Uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji wybranym oferentom bądź unieważnieniu konkursu w przypadku niespełnienia wymogów przez żadną ze złożonych ofert,
3) opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.
8. Dodatkowe informacje są udzielane w Wydziale Administarcyjno - Organizacyjnym, pok. 211 lub pok.8 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, bądź telefonicznie pod nr: 22 765 32 08 lub 22 765 32 37.


Starosta Nowodworski
/-/ Magdalena Biernacka

Prognoza pogody dla Mazowsza od 20.10 - do 22.10.2017 r.

Ważność: od godz. 07:30 dnia 20.10.2017 do godz. 07:30 dnia 21.10.2017

W dzień zachmurzenie umiarkowane. Początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 m. Na południu województwa lokalnie mgła może utrzymywać się do południa. Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach północnych województwa słabe opady deszczu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 21.10.2017 do godz. 07:30 dnia 22.10.2017

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-wschodni.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Katarzyna Ścisłowska; WCZK MUW Piotr Kaniuka
   data wytworzenia: 2017-10-20
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2017-10-20 09:47

8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października w Warszawie

Jak realizować działania wzmacniające rozwój miast, gmin i całego regionu? O czym pamiętać realizując projekty biznesowe? W jaki sposób tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego? O tym będzie 8. Forum Rozwoju Mazowsza organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – już 25-26 października na Stadionie Legii w Warszawie. Tegoroczna edycja to 10 debat, kilkadziesiąt prezentacji i warsztatów, podczas których swoimi doświadczeniami podzieli się ponad 80 ekspertów reprezentujących administrację, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Udział w forum jest bezpłatny, wymagane jest jednak dokonanie zgłoszenia przez stronę www.forumrozwojumazowsza.eu.

Ósmej już edycji Forum Rozwoju Mazowsza przyświecać będą trzy hasła – współpraca, rozwój i wdrażanie, bez czego trudno mówić o wzmacnianiu konkurencyjności gospodarki. Będzie to kilkanaście godzin poświęconych dyskusji i wymianie doświadczeń w zakresie realizacji projektów samorządowych, biznesowych, a także rozwijających kapitał ludzki i społeczny Mazowsza. Forum to nie tylko trendy i kierunki rozwoju, ale przede wszystkim przykłady dobrych praktyk i praktycznych rozwiązań możliwych do wykorzystania w codziennej pracy.

Podczas pierwszego dnia zastanowimy się, w jaki sposób integrować usługi na poziomie miast i całych regionów z korzyścią dla mieszkańców, ale też samorządów i biznesu. Zgłębimy tajniki współpracy z wykonawcami i partnerami projektowymi. Podzielimy się doświadczeniami w zakresie zwiększania innowacyjności biznesu oraz współpracy firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z korporacjami. Forum to także koncentracja na rozwoju rynku zatrudnienia i animowaniu lokalnych społeczności, bez czego trudno wyobrazić sobie miasto przyjazne dla mieszkańców. Będzie to też czas na przegląd aktualnych i planowanych konkursów o unijne dofinansowanie.

Drugiego dnia samorządy pokażą, jak tworzyć warunki sprzyjające powstawaniu nowych miejsc pracy. Wskażemy rozwiązania sprzyjające zwiększaniu jakości życia mieszkańców w efekcie współpracy różnych podmiotów. Nie zabraknie także głosów eksperckich w obszarze finansowania projektów biznesowych i tworzenia ekosystemu wsparcia innowacyjności.

Partnerzy wydarzenia i przestrzeń wystawiennicza

Oprócz debat i prezentacji na uczestników wydarzenia czeka cała przestrzeń wystawiennicza współtworzona przez ponad 50 podmiotów reprezentujących samorządy, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, a także sektor naukowy i pozarządowy. Będzie to miejsce zarówno bardzo praktycznych warsztatów, jak i indywidualnych rozmów, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów na przyszłość.

Spotkajmy się podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października w Warszawie. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, konieczne jest jednak dokonanie rejestracji. Do dyspozycji uczestników będzie również bezpłatny parking.

Organizator wydarzenia:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Patronaty honorowe:

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji  

Partnerzy wydarzenia:

Miasto Płock, Miasto Radom, Miasto Siedlce, Miasto Warszawa, Warszawa Targówek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, CEZAMAT, techBrainers, Kampus+,  Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Agencja Rozwoju Mazowsza SA, Fundacja UNIMOS, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Leona Koźmińskiego, Investment Service Center, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa SIMP, EuroInversia, Fundacja Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Pracownia Gier Szkoleniowych, Sharpeo, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Kancelaria Liderio, Instytut Biologii Doświadczalnej Nenckiego PAN, Linetech, Ergo Design, Rebelia Media, Stowarzyszenie 4 Krajobrazy, Barter Klub.

 

Forum jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-10-20 09:49
 • Plakat Forum Rozwoju Mazowsza
 • informacja

Ostrzeżenie

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Getlich Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-10-19 09:03

Stanowisko Nr 7/2017 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28.09.2017 r.

Na prośbę Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku publikujemy stanowisko nr 7/2017 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego podjęte podczas XXVII sesji Rady Powiatu.

Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 6 pkt 9 i art. 113 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2147 z późn. zm.) Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wywłaszczenia na rzecz Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim na północ od Lasu Dębinka, oznaczonej jako działka nr ewid. 15 obręb 0041 10-02 o pow. 0,0374 ha.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Światowy Dzień Seniora”  – organizowanie lokalnych imprez kulturalnych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim. Mając na względzie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 1.  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 2. na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 3. w siedzibie jednostki samorządu, adres siedziby: ul. Paderewskiego 1B, 05‑100 Nowy Dwór Mazowiecki

oraz dodatkowo

 1. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, adres strony: www.pcpr.nowodworski.pl

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Zgłoszenie powinno nastąpić na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Wypełnione formularze można składać:

 1. drogą elektroniczną na mail: sekretariat@pcprndm.pl,
 2. osobiście w siedzibie PCPR przy ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w pokoju 315,
 3. listownie na adres PCPR ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz oferty realizacji zadania do poprania https://www.nowodworski.pl/650,male-granty

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-09-29 08:28
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 08:28

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz minister środowiska Jan Szyszko zaapelowali o wspieranie inicjatyw Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) organizowanego co roku w dniach 16 - 22 września. Wspólny list został skierowany do przedstawicieli władz lokalnych, które mogą przygotować kampanie zachęcające do korzystania z transportu zbiorowego i promujące transport multimodalny.

Kampania ETZT promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny (czyli łączenie różnych gałęzi transportu). Tematem przewodnim ETZT w roku 2017 jest hasło „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”.

Rozwój polskich miast i gmin oraz poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców – to główne powody, dla których ministrowie zachęcają samorządy do aktywnego włączenia się w obchody ETZT oraz propagowania zrównoważonego transportu. Udział w ETZT to także szansa na promowanie swoich miejscowości, ciekawych pomysłów i inicjatyw, które rozwijają lokalny transport.

Miasta i gminy mogą zarejestrować się na stronie www.mobilityweek.eu oraz skorzystać z materiałów promocyjnych, przygotowanych przez europejski sekretariat kampanii. Samorządy mogą zadeklarować organizację jednego, dwóch albo trzech typów działań:

 • Działanie trwałe — dla miejscowości, które w ramach ETZT planują zainaugurować działanie, mające długotrwały efekt, np. obniżenie cen biletów w publicznych środkach transportu, otwarcie nowej linii tramwajowej, otwarcie nowej ścieżki rowerowej, wyznaczenie nowej strefy dla pieszych, uruchomienie miejskiego systemu rowerów publicznych, ustawienie stojaków rowerowych,
 • Tydzień działań — dla miejscowości, które planują zorganizować różnego rodzaju wydarzenia promujące zrównoważony transport w trakcie całego tygodnia 16 - 22 września, np. festyny, pikniki rowerowe, happeningi, dyskusje, czasowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego,
 • Dzień bez Samochodu — dla miejscowości, które planują zorganizować 22 września Dzień bez Samochodu, np. jednodniowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego, dzień darmowej komunikacji miejskiej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Marią Perkuszewską, Naczelnik Wydziału Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej tel. 22 630 12 09, email: maria.perkuszewska@mib.gov.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Informacja została przekazana przez Radosław Sobczyk Zastępca Kierownika Oddziału Transportu i Organizacji Wydział Infrastruktury MUW Warszawa
  data wytworzenia: 2017-09-18
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-09-20 09:40

Zmiana Ostrzeżenia Nr 67 wydanego dnia 17.09.2017 o godz. 06:54

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Katarzyna Ścisłowska; WCZK MUW Piotr Kaniuka
   data wytworzenia: 2017-09-18
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2017-09-18 15:14

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego od 18.09 do 19.09.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Katarzyna Ścisłowska; WCZK MUW Piotr Kaniuka
   data wytworzenia: 2017-09-18
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2017-09-18 15:03

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Szanowni Państwo, na prośbę Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy publikujemy Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018. Zachęcamy do wspólnego działania w akcji społecznej dla podniesienia świadomości w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia tragicznych zdarzeń.

 

Ostrzeżenie meteo nr 64 wraz z komunikatem meteorologicznym

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Jakub Gawron; WCZK MUW Piotr Kaniuka
   data wytworzenia: 2017-09-04
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2017-09-05 09:13
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2017-09-05 09:13
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Szymon Ogórek; WCZK MUW Piotr Staniewski
   data wytworzenia: 2017-09-05
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2017-09-05 09:15

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego od 04.09.do 05.09

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Mariusz Cebula, WCZK MUW Jerzy Rybicki
   data wytworzenia: 2017-09-04
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2017-09-04 15:16

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Nasielska w dniu 29.08.2017r. została wydana Decyzja 427/2017 znak: AB.6740.403.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Kędzierzawice – Pniewo na odcinku od km 2+270,40 do km 7+851,55, oraz o umorzeniu postępowania w części dotyczącej działek nr ew. 191, 192, 194 obręb 0001 Nasielsk, gmina Nasielsk na wniosek Burmistrza Nasielska z dnia 03.08.2017 r.

Informacja Starosty Nowodworskiego o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Kędzierzawice gm. Nasielsk powiat nowodworski

Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zmianami) Starosta Nowodworski informuje, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 pokój nr 19 w terminie od 18.09.2017 r. do 06.10.2017 r. (15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu: KĘDZIERZAWICE, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego od 18.08.do 20.08

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyżurny synoptyk: Jakub Gawron; WCZK MUW Piotr Kaniuka
  data wytworzenia: 2017-08-18
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-08-18 10:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U.
z 2017 poz.1121) zawiadamia się, że na wniosek Domex 2 Sp. J. E. Żułtak, D.Żułtak A. Celińska Stanisławowo 10C, gm. Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działkach nr ewid. 114/4 i 115/1 obręb 11-05 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz na wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych i roztopowych do ziemi pochodzących z terenu tych działek.

Nabór wniosków do programu Pracownie Orange

Na prośbę Fundacji Orange publikujemy informację o rozpoczętym naborze wniosków do programu Pracownie Orange. Termin składania wniosków trwa do 8 września 2017 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.pracownieorange.pl. Więcej informacji można znaleźć tutaj lub w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt rekrutacja@pracownieorange.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 518 541 846.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Krupa Prezes Zarządu Fundacji Orange
  data wytworzenia: 2017-07-20
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-08-17 10:16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ), zawiadamia się, że na wniosek INTERWAK Sp. z o.o. w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu działki nr 57/27 obręb Leoncin.

Patroni naszych ulic. Dekomunizacja w Warszawie i okolicach – Spotkanie dyskusyjne – Warszawa, 21 sierpnia 2017

Na prośbę Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie publikujemy informację o spotkaniu nt. "Patroni naszych ulic. Dekomunizacja w Warszawie i okolicach". Podczas spotkania omówione zostaną zasady dekomunizacji, będącej wynikiem wejścia w życie ww. ustawy. Przedstawione zostaną również kryteria, według których typowane są nazwy podlegające rygorowi dekomunizacji. Szczegóły w załączeniu.

Decyzja o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Falbogi Borowe, gm. Pomiechówek

DECYZJA Nr 174/2017

 Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 8a ust. 5, art. 9 oraz art. 28 i 29 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

u s t a l a m:

 • wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Falbogi Borowe, gm. Pomiechówek oraz wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów na dzień wejścia w życie ustawy, tj. 5 lipca 1963r., stanowiący załącznik do niniejszej decyzji,
 • wykaz osób aktualnie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Falbogi Borowe, gm. Pomiechówek, ujęty w powyższym załączniku

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Łęgowski Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2017-08-08
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-08-09 12:08
 • Logo Poland Bike

VIII Kolarski Memoriał Królaka w Warszawie

VIII Memoriał Stanisława Królaka, od pięciu lat organizowany w sercu Warszawy na Starym Mieście, ponownie okazał się prawdziwym świętem kolarstwa. Około tysiąca uczestników dopingowały na trasie tłumy kibiców, w tym m.in. Ewa Królak-Bończak, córka Stanisława Królaka, warszawiaka, pierwszego polskiego zwycięzcy Wyścigu Pokoju z 1956 roku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy działającego poprzez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, przekazany postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1631/P/NN/17 z dnia 5 lipca 2017r. znak NN-404/W/194-EP/17
i uzupełniony pismem z dnia 20 lipca 2017r. znak UD-II-WDI.7013.3.2017.PPO(16PPO) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę Rowu Brzezińskiego polegająca na budowie przepustu pod projektowaną ulicą 18 KL (odcinek ul. Ostródzka – ul. Astrowa) w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 tj.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Nasielska (złożony 25.07.2017r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Kędzierzawice – Pniewo na odcinku od km 2+270,40 do km 7+851,55.

II edycja konkursu EKO MODEL

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. 

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest często koniecznością w obliczu braku możliwości podłączenia do miejskiej kanalizacji. Przygotowany model powinien mieć jak najbardziej poglądowy charakter i pomóc wyobrazić sobie taką domową oczyszczalnię w sąsiedztwie własnego domu. W związku z tym w modelu przesłanym na konkurs muszą zostać zachowane  właściwe proporcje konstrukcji instalacji w stosunku do wielkości budynku, do którego należy. Trzeba także zwrócić uwagę na inne elementy otoczenia gospodarstwa domowego (mała architektura, zieleń, itp.), aby nie przeszkadzały one w usytuowaniu nowej instalacji. 

Zależy nam na modelach, które nie tylko przedstawiają klarowną koncepcję idei takiej oczyszczalni, ale mają również wartość estetyczną. 

W pierwszej edycji otrzymaliśmy bardzo ciekawe prace w różnych wymiarach. Tym razem prosimy o nadsyłanie prac nie mniejszych niż 50 cm x 50 cm i nie większych niż 100 cm x 50 cm. 

Jury będzie także brać pod uwagę czytelność koncepcji zagospodarowania terenu wokół domu. Liczymy na to, że zgłaszane modele  będą wykonane z dużą starannością. 

Do zdobycia jest szereg wartościowych nagród, o które warto zawalczyć. Chcemy, aby wysiłek włożony w stworzenie prac został doceniony przez jak najszersze grono osób, więc nagrodzone makiety zostaną opisane danymi autora i szeroko eksponowane w celach edukacyjnych. 

Rejestracja trwa do 30 września, prace można przesyłać do 30 listopada 2017 roku.

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: www.ekomodel.fundacjabos.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: BOŚ Fundacja
  data wytworzenia: 2017-06-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-21 13:15
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-21 13:48
 • XIII Festiwal Muzyczny „W Krainie Chopina"

XIII Festiwal Muzyczny „W Krainie Chopina

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam na kolejny koncert XIII Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina.
W najbliższą niedzielę - 23 lipca, o godzinie 19.00 koncert odbędzie się w sali balowej pałacu Lasotów w Zielonkach k. Starych Babic. Ten XIX wieczny zabytek z charakterystyczną okrągłą wieżą, odbudowany z wielkim pietyzmem przez obecnego właściciela Zenona Lasotę, jest otoczony parkiem, w którym rosną wiekowe drzewa uznane za pomniki przyrody.
W takiej oto scenerii usłyszymy dwóch wspaniałych muzyków: altowiolistę - Radosława Jarockiego, oraz akordeonistę Dawida Rydza. Artyści mają w swoim dorobku artystycznym po kilkadziesiąt nagród na konkursach Ogólnopolskich i Międzynarodowych. W duecie występują od 2015 roku i są już laureatami II nagrody międzynarodowego konkursu w Klinghental, który jest najstarszym konkursem akordeonowym i jednym z najbardziej prestiżowych, a także I nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu. Zespół wykonuje muzykę dawną, oraz najnowszą. Obecnie przygotowuje się do nagrania swojej pierwszej płyty.


Wstęp wolny.

Mariusz Dżyga
Dyrektor Festiwalu.

Więcej informacji o festiwalu znajdą Państwo na oficjalnej stronie: www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl, oraz na facebooku.


NIEDZIELA 23 LIPCA GODZINA 19.00 - ZIELONKI k.STARYCH BABIC
PAŁAC LASOTÓW
KONCERT

wykonawcy:
Radosław Jarocki - altówka
Dawid Rydz - akordeon

Koncert pod patronatem Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka

organizatorzy:
Pałac Lasotów
Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Dżyga Dyrektor Festiwalu
  data wytworzenia: 2017-07-20
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-07-20 14:35
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-20 14:38

Rozporządzenie nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów nowodworskiego, płońskiego i sochaczewskiego

Decyzja o ustaleniu nieruchomości w m. Zaręby gm. Zakroczym

DECYZJA Nr 163/2017

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 8a ust. 4, 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) – w drodze postępowania wszczętego z urzędu

u s t a l a m:

że nieruchomość położona w obrębie 0019-Zaręby, gm. Zakroczym, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 35/1 o powierzchni 0,30ha, stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Zaręby.

Decyzja o ustaleniu nieruchomości w m. Siennica gm. Nasielsk

DECYZJA Nr 162/2017

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 8a ust. 4, 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz.703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1257) – w drodze postępowania wszczętego z urzędu u s t a l a m:

że nieruchomość położona w obrębie 0051 - Siennica, gm. Nasielsk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 26, 28 i 75 o łącznej powierzchni 0,4276ha, stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Siennica.

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 10.07.2017 do godz. 07:30 dnia 11.07.2017

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na zachodzie i południu województwa okresami wzrost zachmurzenia do dużego i tam przelotne opady deszczu, możliwe również burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

 W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w pierwszej połowie nocy możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 11.07.2017 do godz. 07:30 dnia 12.07.2017

 W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami na południu i wschodzie województwa także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

 W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy i wschodzie województwa przelotne opady deszczu, na południu możliwe burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyżurny synoptyk: Michał Ogrodnik WCZK MUW Piotr Staniewski
   data wytworzenia: 2017-07-10
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2017-07-10 11:30

Ostrzeżenie meteo

OSTRZEŻENIE Nr 35

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 29.06.2017 do godz. 19:00 dnia 29.06.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie
do 30 mm, oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Obowiązuje do godz.18:00 dnia 29.06.2017 OSTRZEŻENIE nr 32 na UPAŁ/1 wydane
o godz.12:03 dnia 27.06.2017.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta złożona przez Koło Polskiego Związku Niewidomych w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych –  Wyjazd turystyczno – integracyjny „Szlakiem Bursztynu”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail h.gorska@nowodworski.pl, składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w punkcie podawczym lub przesłać listownie na adres jw.

Pełna treść ogłoszenia oraz oferty realizacji zadania do poprania https://www.nowodworski.pl/650,male-granty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka
  data wytworzenia: 2017-06-09
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2017-06-09 14:23
 • zmodyfikował: Hanna Górska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 14:26

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Czosnów w dniu 07.06.2017 r. została wydana Decyzja 277/2017 znak: AB.6740.252.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej (ul. Kolejowa, ul. Kwiatowa) w miejscowości Izabelin-Dziekanówek, gmina Czosnów.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zobowiązującej właścicieli nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych do ich udostępnienia

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 118a ust. 2, art. 124 ust. 6 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) Starosta Nowodworski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 132/2017 z dnia 22.05.2017r., znak: GNK. 6821.2.19.2016.BW(12) zobowiązującej właścicieli nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych do ich udostępnienia PGE Dystrybucji S.A. w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontem istniejących urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej – dot. działek nr ewid. 104/2 o pow. 2,58 ha poł. w obrębie 0024 Stara Dąbrowa gm. Leoncin, 157 o pow. 0,33 ha poł. w obrębie 0024 Stara Dąbrowa gm. Leoncin, 229 o pow. 0,60 ha poł. w obrębie 0024 Stara Dąbrowa gm. Leoncin, 161 o pow. 1,28 ha poł. w obrębie 0005 Górki gm. Leoncin, 206 o pow. 3,48 ha poł. w obrębie 0005 Górki gm. Leoncin, 239 o pow. 6,67 ha poł. w obrębie 0005 Górki gm. Leoncin, 106/6 o pow. 0,92 ha poł. w obrębie 0012 Dąbrówka, gm. Czosnów.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia za moim pośrednictwem odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. STAROSTY

Wojciech Łęgowski

GEODETA POWIATOWY

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 22.05.2017r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: W.Łęgowski Geodeta Powiatowy, GNK
  data wytworzenia: 2017-05-22
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-05-29 15:59
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 15:59

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Czosnów w dniu 22.05.2017 r. została wydana Decyzja 235/2017 znak: AB.6740.108.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 240124W (ul. Gruszkowa) w Czosnowie.

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.)  oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Czosnów (złożony 09.05.2017r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej (ul. Kolejowa, ul. Kwiatowa) w miejscowości Izabelin-Dziekanówek, gmina Czosnów.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – na realizację zadania publicznego pt. „wycieczka – promowanie aktywności osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie Seniorów i Niepełnosprawnych Gminy Leoncin „Czas”, rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych określona w § 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.  

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjazna Wspólnota na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „wycieczka – promowanie aktywności osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie Seniorów i Niepełnosprawnych Gminy Leoncin „Czas”. Mając na względzie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 1.  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 2. na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 3. w siedzibie jednostki samorządu, adres siedziby: ul. Paderewskiego 1B, 05‑100 Nowy Dwór Mazowiecki
  oraz dodatkowo
 4. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, adres strony: www.pcpr.nowodworski.pl

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Zgłoszenie powinno nastąpić na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Wypełnione formularze można składać:

 1. drogą elektroniczną na mail: sekretariat@pcprndm.pl,
 2. osobiście w siedzibie PCPR przy ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w pokoju 315,
 3. listownie na adres PCPR ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, PCPR
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-05-05 15:12
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, PCPR
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-05-09 10:33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U.
z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pani Ewy Chutkowskiej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działce nr 17 w miejscowości Dąbrowa gmina Nasielsk.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r. poz.469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Model Opakowania Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 1 23-400 Biłgoraj, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do istniejącego na działce nr 15/1 zbiornika chłonnego - wód opadowych i roztopowych z terenu hal produkcyjno-magazynowych i powierzchni manewrowej przy rampie załadowczej zakładu Model Opakowania Sp. z o.o. w Czosnowie (działka nr ewid. 18/16 i 15/1).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 23 z póż. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowanego przez Pana Bartłomieja Małetkę , przekazany postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 910/P/NN/17 z dnia 13 kwietnia 2017r. znak NN-404/W/108 -EP/17, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowska (dł. 3340 m) wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i 4114W oraz kładka przez rz. Utratę w miejscowości Podkampinos gm. Kampinos.

Informacja dla rolników

DRODZY ROLNICY,

W ZWIĄZKU Z TYM, IŻ NIE PLANOWANE JEST WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE BIURA POWIATOWE AGENCJI  RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA OD 4 MAJA DO 19 MAJA BĘDĄ PRACOWAŁY OD GODZINY 6:00 DO 20:00

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Budzeń Kierownik Biura Powiatowego BP 131 w Nowym Dworze Mazowieckim z/s w Pomiechówku
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-04-26 15:22

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przyznaniu dotacji celowej z budżetu powiatu

Ogłoszenie

o przyznaniu  dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań  związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zlokalizowanych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu powiatu nowodworskiego  dla spółek wodnych w 2017 roku.

Zgodnie z § 5  Uchwały Nr XXIV/162/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania   w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 726)  

Zarząd Powiatu  Nowodworskiego podaje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 28 marca 2017r. podjął decyzję o przyznaniu  dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód   i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zlokalizowanych na terenie Powiatu Nowodworskiego Gminnej Spółce Wodnej Nasielsk reprezentowanej przez kierownika Związku Spółek Wodnych w Nowym Dworze Mazowieckim. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 22 300 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych) z przeznaczeniem na zadanie pn. odtworzenie rowu Nr 1 w km 4+800 -6+161 na terenie miejscowości Czajki gm. Nasielsk.

Starosta Nowodworski

/-/ Magdalena Biernacka

                                                                                                                                                                       

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2017-04-14 12:52
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-26 15:18

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.)  oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Czosnów (złożony 09.03.2017r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 240124W (ul. Gruszkowa) w Czosnowie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kędzierzawice gmina Nasielsk

DECYZJA Nr 1 zatwierdzająca z urzędu projekt zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów w m. Cieksyn

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Barbara Michalczuk Kierownik Zespołi ds. Ewidencji Gruntów i Budynków - filia Nasielsk
   data wytworzenia: 2017-02-27
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2017-03-01 11:43

Informacja Zarządu Powiatu Nowodworskiego o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2017-02-17 10:08
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-17 10:07

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Starosta Nowodworski na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o zamiarze zobowiązania właścicieli nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych, oznaczonych nr działek:

dz. nr 104/2 poł. w obrębie 0024 Stara Dąbrowa, gm. Leoncin;

dz. nr 157 poł. w obrębie 0024 Stara Dąbrowa, gm. Leoncin;

dz. nr 229 poł. w obrębie 0024 Stara Dąbrowa, gm. Leoncin;

dz. nr 161 poł. w obrębie 0005 Górki, gm. Leoncin;

dz. nr 206 poł. w obrębie 0005 Górki, gm. Leoncin;

dz. nr 239 poł. w obrębie 0005 Górki, gm. Leoncin;

dz. nr 106/6 poł. w obrębie 0012 Dąbrówka, gm. Czosnów

do ich udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontem istniejących urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej.

Powyższe nieruchomości posiadają nieuregulowany stan prawny. Zgodnie z posiadanymi informacjami, współwłaścicielami przedmiotowych nieruchomości są osoby zmarłe, co oznacza, że powyższe nieruchomości są nieruchomościami o nieuregulowanych stanach prawnych w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

 Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości w myśl art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

                                                                                                        Z up. STAROSTY

                                                                                                      Wojciech Łęgowski

                                                                                                GEODETA POWIATOWY

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Łęgowski Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-02-13 14:15
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-13 15:13

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 06.02.2017 do godz. 07:30 dnia 07.02.2017

W dzień zachmurzenie całkowite z lokalnymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie całkowite. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -10°C do -7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego:
uchwały nr 196/16 z 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,
dotyczącej również sporządzenia projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy, stanowiącego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym wnioski w postaci graficznej, należy składać do:

Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1

00-301 Warszawa

lub na adres e-mail: zmianaplanu@mbpr.pl

w terminie do 31 lipca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię albo nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Kozubek MBPR w Warszawie
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-02-02 10:46

Alert poziom I

W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2017 r. poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego publikujemy Alert poziom I.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Getlich Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  data wytworzenia: 2017-01-27
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-02-02 09:10

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017r.

* w załączeniu Regulamin Konkursu i Zgłoszenie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sipika PT KRUS Nowy Dwór Mazowiecki
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-01-25 09:16

Opłaty środowiskowe - komunikat

W związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za kolejny okres rozliczeniowy, tj. rok 2016, Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie udostępnienia komunikat dla przedsiębiorców stanowiący załącznik do niniejszego pisma.

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Grajda Dyrektor Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-01-25 09:05

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2017-01-11 14:49

Apel do hodowców drobiu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Komisja powołana Uchwałą Nr 259/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 8 grudnia 2016r. informuję, że w wyniku wyboru ofert na najem powierzchni użytkowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 21.12.2016r. złożono 2 oferty.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Zawiadomienie o wyłożeniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Bagna Orońskie PLH140023 oraz Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej PLH140045.

Porozumienie dot. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku

Zgodnie z Porozumieniem  zawartym w dniu 23 listopada 2016 r. Powiat Nowodworski przekazuje z dniem 1 września 2017r. Gminie Pomiechówek zadanie własne, polegające na prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Nowodworskiego
  data wytworzenia: 2016-11-23
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-12-21 11:34

Pociąg „Dragon” - weekendowe połączenie stolicy z Krakowem

Od 11 grudnia 2016 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy, weekendowy pociąg „Dragon” z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, oprócz Warszawy Centralnej, Warszawy Zachodniej, Opoczna oraz Włoszczowej, który zatrzymuje się na dwóch dodatkowych stacjach: w Grodzisku Mazowieckim i Miechowie.

Pociąg „Dragon”, złożony z klimatyzowanych, piętrowych wagonów kursuje w soboty i niedziele. Wagony są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także posiadają przewijaki dla niemowląt. W pociągach można nieodpłatnie przewieźć psa lub rower. Dużym atutem połączenia Kolei Mazowieckich jest czas przejazdu oraz konkurencyjne ceny biletów.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z oferty Kolei Mazowieckich. Szczegółowe informacje dotyczące pociągu „Dragon” można znaleźć na stronie internetowej: www.dragon.mazowieckie.com.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Promocji "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
  data wytworzenia: 2016-12-15
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-12-20 14:14

Studiuj w PWSZ w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie jako jedyna w naszym regionie uczelnia publiczna prowadzi bezpłatne studia stacjonarne przygotowując absolwentów inżynierów lub licencjatów do pracy lub dalszego studiowania na studiach magisterskich.  Od momentu powstania Uczelnia rozwija się systematycznie oraz wzbogaca swoją ofertę edukacyjną z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.W Uczelni funkcjonuje  skuteczny system stypendialny, stypendia socjalne, stypendia za osiągnięcia wynikające z dorobku studenta w różnych dziedzinach. Przyznajemy także zapomogi oraz pomagamy osobom niepełnosprawnym. Osobom zamiejscowym oferujemy miejsca w  Domu Studenta. Badanie losów absolwentów prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem ZUS wykazało, że zdecydowana większość absolwentów naszej uczelni znajduje zatrudnienie. W przypadku pielęgniarstwa i kierunków technicznych jest zbliżone do 100 %. Nic więc dziwnego, że PWSZ w Ciechanowie jest postrzegana jako uczelnia nowoczesna, elastycznie reagująca na zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy, sprawnie współdziałająca z otoczeniem pracodawców, administracją samorządową, środowiskiem edukacyjnym oraz odpowiadająca na oczekiwania mieszkańców północnego Mazowsza. Więcej na stronie www.pwszciechanow.edu.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Niesiobędzki Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich PWSZ w Ciechanowie
  data wytworzenia: 2016-11-16
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-12-20 14:03
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-20 14:02

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU WYBORU OFERT

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU WYBORU OFERT

na wynajem powierzchni użytkowej 5,7m² na prowadzenie działalności gospodarczej – ubezpieczeniowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Nowodworskiego
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-12-13 14:48

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) na terenie obrębów ewidencyjnych w gminie Pomiechówek

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1B, pokój nr 121 w terminie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. (21 dni), w godzinach od 8.00 do 16.00 (poniedziałki od 8.00 do 17.00) zostanie wyłożona do publicznego wglądu Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Pomiechówek wraz z projektami planów.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1B, pokój nr 121 w terminie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. (21 dni), w godzinach od 8.00 do 16.00 ( poniedziałki 8.00 – 17.00) zostanie wyłożona do publicznego wglądu Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki wraz z projektami planów.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) na terenie obrębów ewidencyjnych w mieście i gminie Zakroczym.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1B, pokój nr 121 w terminie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. (21 dni), w godzinach od 8.00 do 16.00 ( poniedziałki 8.00 – 17.00) zostanie wyłożona do publicznego wglądu Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) na terenie obrębów ewidencyjnych w mieście i gminie Zakroczym wraz z projektami planów.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r. poz.469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Spółki Akcyjnej Kuchnie Świata, 01-708 Warszawa ul. Słodowiec 10 m 10 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych do ziemi z terenu Zakładu Kuchnie Świata S.A. Łomna ul. Gdańska 34 gmina Czosnów.

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r.  poz. 23 z późn. zm .) oraz art. 118a ust. 2, art. 124 ust. 6 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774  z późn. zm. ) Starosta Nowodworski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 117/2016 z dnia 07.11.2016r., znak: GNK. 6821.2.11.2016.BW(10) w sprawie udostępnienia  nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym  0001 Miasto Nasielsk, gm. Nasielsk, stanowiącej działkę nr 1771 o pow. 0,2289  ha   w celu wykonania przez ENERGA – OPERATOR SA czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Pułtusk – Nasielsk.

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Nasielska w dniu 21.11.2016r. została wydana Decyzja 463/2016 znak: AB.6740.419.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Psucin i Miękoszyn na odcinku od km 0+000 do km 0+102,59.

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Nasielska w dniu 21.11.2016r. została wydana Decyzja 464/2016 znak: AB.6740.420.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Toruń Dworski i Miękoszyn na odcinku od km 0+000 do km 0+770,21.

Szkolenia z obszaru Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z obszaru Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ich celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wzrost kompetencji pracowników w zakresie PPP.

Szkolenia są realizowane przez Pracodawców RP wspólnie Kancelarią M. Mazurek i Partnerzy w ramach projektu „PPP dla MMŚP”, dofinansowanego z funduszy unijnych. Więcej informacji na www.ppp.pracodawcyrp.pl.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafa Baniak Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; Marian Mazurek Partner Zarządający Kancelaria M.Mazurek i Partnerzy
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-11-08 13:04
 • Logo projektu

Wyjątkowa szansa: wolontariat sukcesu dla nastolatków!

Polacy bardzo chcą dzielić się jedzeniem z potrzebującymi. Dlatego tak bardzo potrzeba wolontariuszy, którzy w tym pomogą. Banki Żywności proponują młodym ludziom wyjątkowe doświadczenie, które uczy skuteczności: udział w prowadzeniu Świątecznej Zbiórki Żywności w dniach 25-27 listopada. – To od Was zależy, ile zbierzemy jedzenia. Czekają na nie osoby, które bez Waszej pomocy nie będą miały radosnych świąt. Tak wiele więc zależy od wolontariuszy – podkreśla Anna Kołnierzak z Federacji Polskich Banków Żywności, która przez lata sama była wolontariuszką.

Każdy kto chciałby wziąć udział w tej ogólnopolskiej akcji, która będzie prowadzona na terenie tysięcy sklepów, w których Polacy robią zakupy, może zgłosić się do 7 listopada do najbliższego Banku Żywności. Namiary poszczególnych Banków Żywności znajdziecie na www.bankizywnosci.pl w zakładce „kontakt”. – Wolontariat Banków Żywności to marka sama w sobie. Po pierwsze daje umiejętność osiągania sukcesu, bo walczymy o to, by w trzy dni zebrać jak najwięcej jedzenia, na które czekają osoby potrzebujące. Po drugie uczy, jak mieć pozytywny wpływ na otoczenie. To świetna szkoła zarządzania i skuteczności. A jeśli już mówimy o „szkole”, to właśnie szkoły bardzo doceniają taką aktywność uczniów – zaznacza Anna Kołnierzak.

Banki Żywności to sieć pomocowa, która obejmuje całą Polskę. Banki tworzą system, dzięki któremu Polacy mogą dzielić się tym co kupują z osobami potrzebującymi. Chodzi także o to, by żywność się nie marnowała i dlatego Banki dbają o to, by całe pełnowartościowe jedzenie zostało wykorzystane. – To obecnie jedno z najważniejszych wyzwań na świecie – tłumaczą eksperci Banków Żywności.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Federacji Polskich Banków Żywności
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-11-07 15:40
 • Świąteczna Zbiórka Żywności
 • Świąteczna Zbiórka Żywności

Apel do hodowców trzody chlewnej

 • Treść Apelu
 • Plakat informacyjny
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-11-07 10:34

Zawiadomienie o wszczęciu gleboznawczej klasyfikacji użytków rolnych

Na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r., poz. 1246), niniejszym zawiadamiam o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków na gruntach, na których prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie Cieksyn gmina Nasielsk wykonywaną przez LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Spółka z o.o. , ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Barbara Michalczuk Kierownik Zespołi ds. Ewidencji Gruntów i Budynków - filia Nasielsk
  data wytworzenia: 2016-11-03
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-11-03 15:25

Zawiadomienie o wszczęciu gleboznawczej klasyfikacji użytków rolnych

Na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), niniejszym zawiadamiam o wszczęciu postępowania z urzędu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków na gruntach, na których prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budyków położonych w obrębie Cieksyn gmina Nasielsk wykonywaną przez firmę LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Projektowe Sp. z o.o., ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Barbara Michalczuk Kierownik Zespołi ds. Ewidencji Gruntów i Budynków - filia Nasielsk
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-11-03 15:21

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r.  poz. 23 z późn. zm . ) oraz art. 118a ust. 2, art. 124 ust. 6 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774  z późn. zm. ) Starosta Nowodworski z a w i a d a m i a  o wydaniu decyzji Nr 115/2016 z dnia 24.10.2016r., znak: GNK. 6821.2.12.2016.BW(8) w sprawie udostępnienia  nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym  0001 Miasto Nasielsk, gm. Nasielsk, stanowiącej działkę nr 1762 o pow. 0,1030  ha   w celu wykonania przez ENERGA – OPERATOR SA czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Pułtusk – Nasielsk.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia za moim pośrednictwem odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                                                                       Z up. STAROSTY

                                                                                                              Wojciech Łęgowski

                                                                                                           GEODETA POWIATOWY

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Łęgowski Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-10-31 09:09

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Nasielska w dniu 24.10.2016r. została wydana Decyzja 416/2016 znak: AB.6740.383.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Kędzierzawice – Pniewo na odcinku od km 2+270,40 do km 7+857,55.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego przez organizację pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Więcej tutaj

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Nowodworskiego
  data wytworzenia: 2016-10-20
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-10-20 16:06

Zawiadomienie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.)  oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Nasielska (złożony 16.09.2016r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Toruń Dworski i Miękoszyn na odcinku od km 0+000 do km 0+770,21.

Zawiadomienie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.)  oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Nasielska (złożony 16.09.2016r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Psucin i Miękoszyn na odcinku od km 0+000 do km 0+102,59.

Program „Zdrowo jem, więcej wiem”

Zapraszamy zerówki oraz klasy I-III ze szkół podstawowych do udziału w siódmej edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. 

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Przewidziano liczne nagrody dla nauczycieli, dzieci oraz szkół o łącznej wartości 30 000 złotych.

Patronat honorowy nad projektem objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Rejestracji można dokonać do 10 października 2016 roku. Więcej informacji na stronie: http://zdrowojem.fundacjabos.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Gierej Prezes Fundacji Banku Ochrony środowiska
  data wytworzenia: 2016-09-01
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-10-03 14:35
 • logo konkursu

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ziombski Prezes Krajowej Izby Kominiarzy
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-09-20 14:55
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-20 14:54

Festiwal Muzyczny „W Krainie Chopina”

Na prośbę organizatorów publikujemy zaproszenie na koncerty w Sannikach i Błoniu.

Dzień bez samochodu

Na prośbę Członka Zarządu Kolei Mazowieckich Dariusza Grajdy publikujemy informację o bezpłatnych przejazdach pociągami w dniu 22 września br.

„22 września, dwunasty rok z rzędu, będziemy obchodzić w Polsce „Dzień bez samochodu”, który jest punktem kulminacyjnym Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Celem trwającej w tym czasie kampanii jest m.in. popieranie ekologicznych środków transportu, a szczególnie zachęcanie podróżnych do korzystania z publicznych środków transportu zbiorowego.

Koleje Mazowieckie aktywnie uczestniczą w wielu inicjatywach związanych z upowszechnianiem komunikacji przyjaznej środowisku naturalnemu. „Dzień bez samochodu” to doskonała okazja, szczególnie dla kierowców, do pozostawienia swoich aut na parkingu i skorzystania z innych środków transportu. Szczególnie zachęcam do korzystania z pociągów uruchamianych przez Koleje Mazowieckie. Wszystkie przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich uruchamianymi 22 września będą bezpłatne.

Wszelkie informacje dotyczące połączeń Kolei Mazowieckich można znaleźć na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl lub uzyskać pod numerem infolinii (22) 364 44 44.

Życzę Państwu przyjemnej podróży”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Koleje Mazowieckie
  data wytworzenia: 2016-09-08
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-09-12 14:33
 • Europejski Dzień Bez Samochodu plakat

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Nasielska (złożony 31.08.2016r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Kędzierzawice – Pniewo na odcinku od km 2+270,40 do km 7+857,55.

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie afrykańskiego pomoru świń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-08-29 12:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-29 12:49

Mazowieckie Barwy Wolontariatu - konkurs

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. Szczegóły na plakacie i w załączonych materiałach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Malarczyk Biuro Dialogu Obywatelskiego Departament Organizacji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-08-29 12:09

Apel Głównego Lekarza Weterynarii

W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka. Publikujemy apel do rolników z wytycznymi jak postępować aby ochronić swoje gospodarstwa przed ASF.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Główny Inspektorat Weterynarii
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-08-24 08:42

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r. poz.469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Model Opakowania Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 1 23-400 Biłgoraj, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – studni chłonnych oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu parkingu zakładu Model Opakowania Sp. z o.o. w Czosnowie (działka nr ewid. 31) do ziemi.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Nasielsk reprezentowanej przez Panią Halinę Szydlik - właściciela PRACOWNI PROJEKTOWEJ „EKOPROJEKT” w Ciechanowie, ul. Nadrzeczna 39 (pełnomocnictwo z dnia 24 września 2015 r. znak KP.0052.36.2015) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rzeki Nasielna w km 15+095 w Nasielsku rurociągiem kanalizacji sanitarnej.

Bezpłatne szkolenie "Bliżej rynku pracy"

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zwróciła się z prośbą o dystrybucję ogłoszenia na temat rekrutacji do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez PFRON.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Starosta Nowodworski,

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm. )

p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości nie zabudowanej, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 Miasto Nasielsk, gm. Nasielsk, stanowiącej działkę nr 1771 o obszarze 0,2289 ha, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Pułtusk – Nasielsk, polegających na wymianie przewodów istniejącej linii napowietrznej wraz z dowieszeniem kabla ADSS.

Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów, jako właściciel działki nr ewid. 1771 poł. w obrębie 0001 – Miasto Nasielsk, gm. Nasielsk widnieje zmarła Pani Karolina Kosewska i dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów, co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Igancego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich, jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

                                                                                                                    STAROSTA

                                                                                                             Magdalena Biernacka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Biernacka starosta, GNK
  data wytworzenia: 2016-08-01
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-08-04 10:24

INFORMACJA Starosty Nowodworskiego

INFORMACJA

Starosty Nowodworskiego

z dnia 08.07.2016 r.

o utworzeniu bazy danych GESUT dla obszaru obejmującego gminę Czosnów, gminę Leoncin, gminę Pomiechówek, gminę Zakroczym oraz Miasto Zakroczym powiat nowodworski , województwo mazowieckie.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 4 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2015 roku, poz.520), Starosta Powiatu Nowodworskiego informuje o utworzeniu  bazy  danych  geodezyjnej  ewidencji sieci uzbrojenia  terenu (GESUT)  dla  obszaru  obejmującego  gminę Czosnów, gminę Leoncin, gminę Pomiechówek, gminę Zakroczym oraz Miasto Zakroczym powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

                                                                                                       STAROSTA

                                                                                                  Magdalena Biernacka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Biernacka starosta, GN
  data wytworzenia: 2016-07-08
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-08-02 12:44

INFORMACJA Starosty Nowodworskiego

INFORMACJA

Starosty Nowodworskiego

z dnia 08.07.2016 r.

o utworzeniu bazy danych BDOT500 dla obszaru obejmującego gminę Czosnów, gminę Leoncin, gminę Pomiechówek, gminę Zakroczym oraz Miasto Zakroczym powiat nowodworski , województwo mazowieckie.


Na podstawie  § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 2028) Starosta Powiatu Nowodworskiego informuje o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1– 5000 (BDOT500) dla obszaru obejmującego  gminę Czosnów, gminę Leoncin, gminę Pomiechówek, gminę Zakroczym oraz Miasto Zakroczym powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

                                                                                                       STAROSTA

                                                                                                  Magdalena Biernacka

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Biernacka starosta, GN
  data wytworzenia: 2016-07-08
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-08-02 12:44
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-02 12:45

Wybieramy Królową Mleka 2017

Na prośbę organizatorów publikujemy informację o rozpoczęciu kolejnej, czwartej już edycji wyborów Królowej Mleka.

VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego publikujemy informację o ogłoszeniu VIII edycji Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.

Zapraszamy młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznymi i wezmą udział w rywalizacji o nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Partnerów Konkursu.

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Czosnów w dniu 29.07.2016r. została wydana Decyzja 267/2016 znak: AB.6740.274.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2420W na odcinku od ul. Warszawskiej w Czosnowie do granicy z Gminą Łomianki (km 6+208.34) polegająca na budowie dróg rowerowych.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.)  oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Czosnów (złożony 29.06.2016r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2420W na odcinku od ul. Warszawskiej w Czosnowie do granicy z Gminą Łomianki (km 6+208.34) polegająca na budowie dróg rowerowych.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – na realizację zadania publicznego pt. „Sentymentalna podróż po świecie rehabilitacji zawodowej i społecznej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na przestrzeni 10 lat”, rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych określona w § 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie reprezentowanego przez Pana Jerzego Żelech ( pełnomocnictwo z dnia 27 lipca 2015r. ), w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku w km 32+358 z drogą wojewódzką nr 632 w km 34+190 w m. Nasielsk gmina Nasielsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących ze przebudowywanego skrzyżowania istniejącym wylotem do rzeki Nasielnej.

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości nie zabudowanej, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 Miasto Nasielsk,gm. Nasielsk, stanowiącej działkę nr 1762 o obszarze 0,1030 ha, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Pułtusk – Nasielsk, polegających na wymianie przewodów istniejącej linii napowietrznej wraz z dowieszeniem kabla ADSS.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie reprezentowanego przez Pana Kamila Wieczorka (upoważnienie z dnia 14 stycznia 2016 r. znak WetlandsKPN-03-/2016) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę Kanału Kacapskiego polegającą na przebudowie przepustu – umocnienie wlotu i wylotu (dz. nr ewid. 133 i 134 obręb Cisowe gmina Leoncin) oraz na przebudowę grobli polegającą na przebudowie przepustu – umocnienie wlotu i wylotu (dz. nr ewid. 133 i 135 obręb Cisowe).

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 118a ust. 2, art. 124 ust. 6 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774  z późn. zm. ) Starosta Nowodworski z a w i a d a m i a  o wydaniu decyzji  Nr 73/2016 z dnia 03.06.2016r., znak: GNK. 6821.2.5.2016.BW(7) w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na Gminy Nasielsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę i przebudowę rowów przydrożnych w związku z rozbudową drogi gminnej 240301W Kędzierzawice – Pniewo na odcinku od km 2+270, 40 do km 7+851,55 .

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)  oraz  art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne    (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 z póź. zm.)  zawiadamia się, że na wniosek  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie reprezentowanego przez Pana Jerzego Żelech ( pełnomocnictwo z dnia 27 lipca 2015r. )  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowów  przydrożnych  w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku w km 34+820   z droga wojewódzką nr 632 w km 34+190 w m. Pniewo gmina Nasielsk .

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Nasielska w dniu 31.05.2016r. została wydana Decyzja 154/2016 znak: AB.6740.73.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Polskiej Organizacji Wojskowej z ulicą Tadeusza Kościuszki w Nasielsku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Miasta Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowanego przez Panią Dorotę Szymańską przedstawiciela STERBUD S.C. w Ostrołęce, ul. I Armii Wojska Polskiego 21 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi na działce nr 23/20 oraz działkach nr 8/5 i 23/18 obręb 8-09 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu projektowanej drogi na odcinku od ul. I. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ogłoszenie o naborze w Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza kolejny nabów na trzy bezpłatne miejsca na studia I stopnia na kierunkach Informatyka lub Zarządzanie Informacją w Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (dawniej Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszwie). Oferta skierowana jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Województwa Mazowieckiego Szczegółowe warunki naboru określa regulamin dostępny poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Krusiewicz Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Uzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  data wytworzenia: 2016-05-05
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-05-12 08:50
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-12 08:44

Projekt „Rozmawiajmy o uchodźcach”

Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty oraz z Fundacją Centrum im. Profesora Bronisława Geremka zaprasza do włączenia się w projekt „Rozmawiajmy o uchodźcach”. Program jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli i nauczycielek, którzy mierzą się na co dzień w swoich klasach z pytaniami młodzieży, dotyczącymi uchodźców i procesów migracyjnych  oraz szukają sposobów na to, by otwarcie poruszać te tematy.

Jak rozmawiać?

Projekt jest oparty na scenariuszu dwóch lekcji, które pomagają nauczycielom i nauczycielkom przeprowadzić z młodzieżą rozmowę opartą na faktach w atmosferze wzajemnego szacunku. Zależy nam na tym, aby kształtować u młodych ludzi umiejętność słuchania się, wyrażania własnego zdania i argumentowania w oparciu o rzetelne źródła informacji. W propozycji  CEO jest przestrzeń na podzielenie się swoimi obawami, pomysłami, a także na refleksję nad tym, czym jest dobra rozmowa i jak ją prowadzić – także w szkole. Wesprzyjmy młodzież w poszukiwaniu swojej obywatelskiej tożsamości i rozważaniach na temat postaw i wartości, jakimi kieruje się w życiu!

W jaki sposób szkoła może włączyć się w projekt „Rozmawiajmy o uchodźcach”?

Zapraszamy na stronę internetową: www.ceo.org.pl/migracje, gdzie znajdują się liczne scenariusze zajęć, które można realizować zarówno na lekcjach przedmiotowych w ramach podstawy programowej, jak i na zajęciach pozalekcyjnych czy w ramach projektów uczniowskich. Do pobrania są także materiały merytoryczne i metodyczne z zakresu edukacji globalnej i międzykulturowej. 

Zachęcamy do zrealizowania szkołach scenariusza dwóch lekcji pt. „Rozmowa o uchodźcach w Polsce” i dzielenia się wrażeniami z przebiegu zajęć. Relację można wysłać mailowo na adres: migracje@ceo.org.pl. 

Zapraszamy do zapisania się na newsletter programu edukacji globalnej CEO, w którym polecamy wartościowe materiały edukacyjne oraz informujemy o aktualnościach projektu. Link do newslettera: http://eepurl.com/_iYPv. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kielak Centrum Edukacji Obywatelskiej
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-04-25 08:34

LOTTO Poland Bike Marathon: Twierdza Modlin do zdobycia

LOTTO Poland Bike Marathon wraca do legendarnej Twierdzy Modlin. W niedzielę 24 kwietnia, cykl wyścigów amatorów na rowerach górskich, organizowany przez Grzegorza Wajsa, zawita ósmy raz z rzędu do Nowego Dworu Mazowieckiego, oddalonego od Warszawy o zaledwie 34 km. Ta miejscowość, jako jedna z nielicznych, znajduje się na mapie Poland Bike od samego początku.

Informacja Starosty Nowodworskiego

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej PROJEKTU OPERATU OPISOWO - KARTOGRAFICZNEGO dla obrębu Lelewo gmina Nasielsk powiat nowodworski.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski, GNF
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-04-06 08:28
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski, GNF
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-04-06 08:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Państwa Urszuli i Zbigniewa Ptaszyńskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (stawu ) na działce nr 69 w miejscowości Górki gmina Leoncin .

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r. poz.469) zawiadamia się, że na wniosek Sinevia Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. I. Paderewskiego 6 reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Woźniak (pełnomocnictwo Nr 88/2016 z dnia 6 maja 2016 r. ) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – skrzynek rozsączających (działka nr 56/14 obręb 8-09 Nowy Dwór Mazowiecki) oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi pochodzących z terenu przedmiotowej działki.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inter Cars S.A., w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Konrada Nowakowskiego (pełnomocnictwo z dnia 30 września 2014 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 361/3 w miejscowości Cząstków Polski gmina Czosnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.), zawiadamia się, że na wniosek AUTO MAX s.c. Marcin Zalewski Roman Frej , 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 60C zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji będących własnością innych podmiotów - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Gen. Berlinga 100 - ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (fosfor ogólny, ołów, azot amonowy, azot azotynowy, węglowodory ropopochodne) pochodzących z terenu myjni samochodowej zlokalizowanej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Czarneckiego 27.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Gminy Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. likwidację rowu przydrożnego drogi krajowej nr 62 w km od 194+162 do 194+245,8 w miejscowości Stanisławowo gmina Pomiechówek.

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.)  oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Gminy Nasielsk (złożony 10.03.2016r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Polskiej Organizacji Wojskowej z ulicą Tadeusza Kościuszki w Nasielsku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.)zawiadamia się, że na wniosek Państwa Grażyny i Macieja Kucharskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 82/7 w miejscowości Wygoda Smoszewska gmina Zakroczym.

Informacja Wydziału Polityki Społecznej MUW dot. świadczenia 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Stanowisko Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie podziału administracyjnego województwa mazowieckiego

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Starosta Nowodworski, p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości nie zabudowanej, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0026 Lorcin, gm. Nasielsk, stanowiącej działkę nr 211/1 o obszarze 0,16 ha, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie czynności związanych z remontem istniejącej sieci elektroenergetycznej – odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4kV na przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków na gruntach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: B.Michalczuk Filia Nasielsk
  data wytworzenia: 2016-02-19
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-02-29 08:18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek LOTOS PALIWA Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk reprezentowanej przez Pana Michała Brutkowskiego prowadzącego działalność pod nazwa ARCHIGRAF Michał Brutkowski 02-786 Warszawa, ul. Jana Rosoła 58 lok.113 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 71/11 obręb 8-01 w Nowym Dworze Mazowieckim służących do wprowadzania wód opadowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu działki nr 71/11 obręb 8-01 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 .) zawiadamia się, że na wniosek firmy Rosiński Packaging Sp. z o.o. S.KA. w Bielsku Białej, ul. Regera 125 reprezentowanej przez Pana Damiana Kruszona (pełnomocnictwo z dnia 11 marca 2016r. .) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (studni chłonnych) oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu nowoprojektowanej hali produkcyjnej, znajdującej się na terenie działek ewidencyjnych nr 88/5, 77/10, 89/1, 89/2, 90/3, 77/11, 91/2, 91/1, 92/7, 93/2, 77/18, 93/1, 94/7, 77/12, 95/2, 95/1, 69/5, 71/3, 80/3, 82/2, 85/2, 84/5, 86/5, 87, 77/27, 75/3, 73/3, 78/3, 77/29, 69/2, , 67/3, 65/2, 65/5, 63/3 obręb 14-05 w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z rozbudową zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Leasing Real Estate sp. z o.o. w Warszawie reprezentowanej przez Panią Annę Kulę Żochowską (pełnomocnictwo z dnia 24 sierpnia 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu działek o nr ewid. 153/5 i 153/6 położonych w miejscowości Palmiry gmina Czosnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Leasing Real Estate sp. z o.o. w Warszawie reprezentowanej przez Panią Annę Kulę Żochowską (pełnomocnictwo z dnia 24 sierpnia 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr (dz. nr 153/5 ) w miejscowości Palmiry gmina Czosnów.

Komunikat dot. opłat środowiskowych

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
   data wytworzenia: 2016-02-17
  • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
   data publikacji: 2016-02-24 13:30
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2016-02-24 13:30

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Artystyczno – Społeczne Skafander na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki i krajoznawstwa oraz ekologii – „Czysta i kolorowa wieś”. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Dariusza Zielskiego reprezentowanego przez Pana Wojciecha Cicheckiego (upoważnienie z dnia 17 stycznia 2016 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (stawu ) na działce nr 91/2 obręb Kazuń Nowy gmina Czosnów .

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Blyweert Aluminium Sp. z o.o. w Czosnowie, ul. Duńska 4 reprezentowanej przez Panią Stanisławę Mielańczuk ( pełnomocnictwo z dnia 15 grudnia 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji będących własnością innych podmiotów - Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie - ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (fosfor ogólny, bor, tytan, fluorki) pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego Blyweert Aluminium Sp. z o.o. w Czosnowie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Państwa Marianny i Dariusza Scencelek, Pana Łukasza Salich, Pana Kamila Majsterek, Państwa Ireny i Henryka Kowalczyk, reprezentowanych przez Pana Piotra Scencelka (upoważnienie z dnia 15 września 2015 r.) przekazany postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 2610/P/NN/15 z dnia 4 grudnia 2015 r. znak MNN-404/W/348-MM/15 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu melioracyjnego U-5/29 polegającego na wykonaniu dwóch przepustów w m. Stare Faszczyce gmina Błonie (działki nr ewid. 139, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 140/5, 140/6).

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 – 5, art. 46 pkt 2 oraz art. 54 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nowodworskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 roku” Nadrzędnym celem Programu Ochrony Środowiska jest: Zrównoważony rozwój Powiatu Nowodworskiego oraz wzrost jego atrakcyjności poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego i stymulację sytuacji społeczno – gospodarczej.

Usuwanie pojazdów z dróg

 Drogi kierowco

Jeżeli Twój pojazd został usunięty z drogi na parking strzeżony, nie czekaj aż kwota rachunku za jego usunięcie i przechowanie przekroczy wartość pojazdu. Odbierz go i pokryj należność, póki rachunek nie sięga tysięcy złotych! Więcej informacji kliknij

 • autor lub odpowiedzialny za treść: I.Felczak Wydział KT
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-12-31 11:24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r. poz.469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Model Opakowania Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 1 23-400 Biłgoraj, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu parkingu zakładu Model Opakowania Sp. z o.o. w Czosnowie do ziemi.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: R.Rudzka Wydział ŚR
   data wytworzenia: 2015-12-10
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2015-12-31 11:36
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2015-12-31 11:36

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie reprezentowanego przez Pana Kamila Wieczorka (upoważnienie z dnia 24 sierpnia 2015 r. znak WetlandsKPN-14-1/2015) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę grobli polegającą na jej podwyższeniu oraz przebudowie przepustu (dz. nr ewid. 80 i 149 w m. Nowe Budy gmina Leoncin) oraz przebudowę grobli na działce nr ewid. 80 na wysokości działek nr 124, 125 i 48 obręb Nowe Budy gmina Leoncin.