Ścieżka nawigacyjna

 • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Wiejska w gminie Nasielsk

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Nasielska ul. Elektronowa 3,  05-190 Nasielsk w dniu 22.01.2020 r. została wydana decyzja nr 36/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Wiejska w gminie Nasielsk na działkach ewidencyjnych lub ich częściach.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, AB
   data wytworzenia: 2020-01-23
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2020-01-27 09:48

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego w sprawie rozbudowy drogi gminnej ul. Kolejowa w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1a,  05-180 Pomiechówek w dniu 13.01.2020 r. została wydana decyzja Nr 10/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Kolejowej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w Pomiechówku na działkach ewidencyjnych lub ich częściach.
 

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, AB
   data wytworzenia: 2020-01-13
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2020-01-23 11:25

Komunikat Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska - zmiany w BDO

Informacja o zmianach w BDO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmuje m.in.:

 • odpady takie jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne;
 • część wytwórców odpadów opakowaniowych, w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych;
 • część grup odpadów niebezpiecznych, np. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone; 
 • odpady powstałe w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. 

Ponadto przepisy nowego rozporządzenia zmieniają ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. Pełny tekst dostępny jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2531/1

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2020-01-20 17:13

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Nasielska ul. Elektronowa 3,  05-190 Nasielsk w dniu 09.01.2020 r. została wydana decyzja nr 7/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych: ul. Łączna, ul. Przechodnia, ul. Podmiejska w Nasielsku na działkach ewidencyjnych lub ich częściach.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, AB
   data wytworzenia: 2020-01-14
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2020-01-17 10:41

Zawiadomienie o czynnościach podejmowanych w postępowaniu administracyjnym

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową, oznaczoną działką ewidencyjną nr 284/4 o pow. 0,0121 ha, wydzieloną na potrzeby inwestycji drogowej z nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 284/3, położonej w obrębie 0029 – Wola Pasikońska, gm. Kampinos, przejętą na własność przez Powiat Warszawski Zachodni na podstawie Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 10/2019 z dnia 09.01.2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 3805W w miejscowości Wola Pasikońska w gminie Kampinos oraz Postanowienia Nr 15/2019 z dnia 11.06.2019r., prostującego ww. decyzję, zebrano i rozpatrzono cały materiał dowodowy.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Górecka Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami
   data wytworzenia: 2019-12-23
  • opublikował: Agata Piekut
   data publikacji: 2019-12-30 10:06

Informacja o obowiązku rejestracji w BDO

Od 1. stycznia 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Uruchomiony zostanie kolejny moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), tj. ewidencji odpadów, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Umożliwią one kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, a także zapewnią podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych i ewidencyjnych.

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Podmioty, które do końca 2019 r. nie uzyskają wpisu do Rejestru-BDO mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności, gdyż od 1. stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta w Bazie BDO.

Szczegółowe informacje na temat BDO oraz film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów dostępne są na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-12-11 11:34
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 11:29

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w 2020 roku

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Podsędek Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-11-28 00:00
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 11:49

Zaproszenie do udziału w projekcie

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy publikujemy zaproszenie do udziału w projekcie "Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty tworzące i prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach bezpłatnych szkoleń. Każdy z uczestników szkoleń może dodatkowo wziąć udział w wyjeździe studyjnym, podczas którego pozna różne rozwiązania organizacyjne zwiedzając kilka placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Szczegóły w załączonych materiałach. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Pazyna Sekretariat Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2019-11-06 15:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Pazyna Sekretariat Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
   data wytworzenia: 2019-11-06
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-11-06 15:28
 • Plakat promujący projekt

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Pazyna Sekretariat Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
   data wytworzenia: 2019-11-06
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-11-06 15:33
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2019-11-06 15:37

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przyjęciu Uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem ....

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Ludwik Rakowski
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-10-25 14:39
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-25 14:49

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 179339
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-27 09:54

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1623507
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-27 09:54

Stopka strony