Ścieżka nawigacyjna

 • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

Decyzja Starosty Nowodworskiego Nr 26/2020 dot. mienia gromadzkiego we wsi Jackowo Włościańskie gm. Nasielsk

Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2096 z późn. zm.) orzekam że nieruchomości oznaczone numerami działek nr nr 75 i 115 o łącznej powierzchni 0,54ha, położone we wsi Jackowo Włościańskie, gm. Nasielsk, stanowi mienie gromadzkie.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Łęgowski Geodeta Powiatowy
   data wytworzenia: 2020-02-20
  • opublikował: Agata Piekut
   data publikacji: 2020-02-24 12:57

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku na działkach ewidencyjnych lub ich częściach

Zwięszkona prędkość pociągów

Szanowni Państwo, na prośbę PKP Polskich Linii Kolejowych S.A Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy informujemy o podniesieniu maksymalnej prędkości dla pociągów pasażerskich i autobusów szynowych do 100km/h na odcinku Nasielsk – Płońsk (w km 1.800 – 7.210). Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na w/w odcinku, a także na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii D w tych miejscach:

- w km 1.890 w ciągu drogi gminnej nr 240326W (Pieścirogi Stare),

- w km 3.243 w ciągu drogi gminnej nr 240749W (Mokrzyce Włościańskie),

- w km 4.817 w ciągu drogi powiatowej nr 2427W (Nasielsk-Malczyn-Ruszkowo),

- w km 6.931 w ciągu drogi powiatowej nr 240309W (Wiktorowo).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zastępca Dyrektora Tomasz Kaźmierczak, PKP Polskie Linie Kolejowe
  data wytworzenia: 2020-02-12
 • opublikował: Maciej Bocian
  data publikacji: 2020-02-20 09:11

Aplikacja mobilna Alarm112

11 lutego obchodzony był Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. W ubiegłym roku w 17 Centrach Powiadamiania Ratunkowego pracujących na terenie całego kraju odebrano 22 mln zgłoszeń! Na Mazowszu CPR w Warszawie i Radomiu odebrały ponad 3,2 mln zgłoszeń.

W tym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

Alarm112 możliwe jest  poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. 

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych. 

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji. 

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.


Pobierz aplikację mobilną Alarm112

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Szymański Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-02-12 10:01

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 4 lutego 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Karpińska - Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
  data wytworzenia: 2020-02-04
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2020-02-11 14:47

XII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość".

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2020 r.

Druga edycja projektu "Aktywny Absolwent"

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych kontynuuje nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.
Projekt jest skierowany do osób z całej Polski, które spełniają łącznie poniższe warunki:

posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2020 roku

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje za pośrednictwem ankieterów statystycznych, na terenie województwa mazowieckiego, badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.

Każdy ankieter posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do prowadzenia badań. Tożsamość ankietera można dodatkowo potwierdzić w naszym urzędzie dzwoniąc pod numer 22 464 22 39 (w godz. 7:30-15:30) — Marcin Piątek lub pod numer 22 464 23 25 (w godz. 7:30-15:30) - Elżbieta Lipińska. Szczegóły na stronie internetowej http://warszawa.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/.

Więcej informacji o badaniach ankietowych pod adresem: https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/

Gorąco zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych. Poprzez aktywny udział mamy wpływ na nasze życie i otoczenie. Zbierane dane są poufne i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591 z późn. zm.).

KALENDARIUM STATYSTYCZNYCH BADAŃ ANKIETOWYCH W 2020 R.

BADANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych (realizowane przez cały rok, co miesiąc w innych wylosowanych gospodarstwach domowych)

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (realizowane przez cały rok, co miesiąc w innych wylosowanych gospodarstwach domowych)

Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych (realizowane przez cały rok, co miesiąc w innych wylosowanych gospodarstwach domowych)

Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach (termin: styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (termin: kwiecień – maj)

Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (termin: kwiecień – czerwiec)

BADANIA GOSPODARSTW ROLNYCH

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (termin: styczeń, lipiec)

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (termin: czerwiec, grudzień)

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (termin: czerwiec, grudzień)

Powszechny Spis Rolny PSR 2020 (termin: wrzesień, październik, listopad)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Wrocławska Starszy specjalista Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-01-30 14:47
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-30 14:51
 • Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2020 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z dnia 21 stycznia 2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Chęć - z up. Zastępca Dyrektora
  data wytworzenia: 2020-01-21
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2020-01-29 08:06
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-29 08:11

Komunikat Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska - zmiany w BDO

Informacja o zmianach w BDO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmuje m.in.:

 • odpady takie jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne;
 • część wytwórców odpadów opakowaniowych, w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych;
 • część grup odpadów niebezpiecznych, np. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone; 
 • odpady powstałe w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. 

Ponadto przepisy nowego rozporządzenia zmieniają ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. Pełny tekst dostępny jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2531/1

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2020-01-20 17:13

Informacja o obowiązku rejestracji w BDO

Od 1. stycznia 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Uruchomiony zostanie kolejny moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), tj. ewidencji odpadów, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Umożliwią one kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, a także zapewnią podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych i ewidencyjnych.

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Podmioty, które do końca 2019 r. nie uzyskają wpisu do Rejestru-BDO mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności, gdyż od 1. stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta w Bazie BDO.

Szczegółowe informacje na temat BDO oraz film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów dostępne są na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-12-11 11:34
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 11:29

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Podsędek Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-11-28 00:00
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 11:49

Zaproszenie do udziału w projekcie

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy publikujemy zaproszenie do udziału w projekcie "Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty tworzące i prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach bezpłatnych szkoleń. Każdy z uczestników szkoleń może dodatkowo wziąć udział w wyjeździe studyjnym, podczas którego pozna różne rozwiązania organizacyjne zwiedzając kilka placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Szczegóły w załączonych materiałach. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Pazyna Sekretariat Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2019-11-06 15:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Pazyna Sekretariat Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
   data wytworzenia: 2019-11-06
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-11-06 15:28
 • Plakat promujący projekt

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Pazyna Sekretariat Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
   data wytworzenia: 2019-11-06
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-11-06 15:33
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2019-11-06 15:37

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w 2020r.”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, WAO
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: Sylwia Olszewska WAO
  data publikacji: 2019-10-31 12:58

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przyjęciu Uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem ....

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Ludwik Rakowski
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-10-25 14:39
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-25 14:49

ZAPROSZENIE do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nowodworskiego w 2020 roku.

Na podstawie art.15 ust. 2a i ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2019r. poz. 688), Starosta Nowodworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu nowodworskiego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego w 2020 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

 1. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać
  w terminie do dnia 03.10.2019r., na adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim,
ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki
,
składać osobiście w pok. nr 106  (Sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@nowodworski.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej”.

Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia dostępny na stronie www.nowodworski.pl w zakładce „NGO organizacje pozarządowe” lub w wersji papierowej w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, pok. nr 106, I piętro.

Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 1. muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
 2. nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
 3. nie mogą podlegać wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności,
 4. posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej,
 5. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,
 6. akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
 7. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1000)
 1. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej:
 1. niekompletne,
 2. złożone w innej formie niż wskazana w pkt. 1,
 3. złożone po terminie określonym w pkt. 1.
 1.  Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 2.  Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3.  Lista kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej zostanie przedłożona do zatwierdzenia Staroście Nowodworskiemu.
 4.  Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Nowodworskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.
 5.  Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:
 1. ocena merytoryczna i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu
  o otwartym konkursie ofert,
 2. sporządzenie zestawienia dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego z propozycją wybranych ofert oraz projektu Uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji wybranym oferentom bądź unieważnieniu konkursu w przypadku niespełnienia wymogów przez żadną ze złożonych ofert,
 3. opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.
 1.  Dodatkowe informacje są udzielane w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym, pok. 8 lub pok.211 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy
  ul. Ignacego Paderewskiego 1B, bądź telefonicznie pod nr: 22 765 32 37 lub 22 765 32 08.

 

Starosta Nowodworski

 /-/Krzysztof Kapusta

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, WAO
   data wytworzenia: 2019-09-13
  • opublikował: Sylwia Olszewska WAO
   data publikacji: 2019-09-13 12:34

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w 2019r.”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, WAO
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Sylwia Olszewska WAO
  data publikacji: 2018-10-18 15:41

ZAPROSZENIE do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie nowodworskim w 2019 roku

Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Starosta Nowodworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert składanych w otwartym konkursie ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu nowodworskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu nowodworskiego w 2019 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać w terminie do dnia 31.10.2018 r., na adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim,
ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki
,
składać osobiście w pok. nr 106  (Sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@nowodworski.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej”.

Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia dostępny na stronie www.nowodworski.pl w zakładce „NGO organizacje pozarządowe” lub w wersji papierowej w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, pok. nr 106, I piętro.

Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 1. muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
 2. nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
 3. nie mogą podlegać wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności,
 4. posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej,
 5. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,
 6. akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
 7. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1000).

Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej:

 1. niekompletne,
 2. złożone w innej formie niż wskazana w pkt. 1,
 3. złożone po terminie określonym w pkt. 1.
 4.  Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 5.  Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 6.  Lista kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej zostanie przedłożona do zatwierdzenia Staroście Nowodworskiemu.
 7.  Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Nowodworskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.
 8.  Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:
 • ocena merytoryczna i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu
 • o otwartym konkursie ofert,
 • sporządzenie zestawienia dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego z propozycją wybranych ofert oraz projektu Uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji wybranym oferentom bądź unieważnieniu konkursu w przypadku niespełnienia wymogów przez żadną ze złożonych ofert,
 • opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.

 

Dodatkowe informacje są udzielane w Wydziale Administarcyjno - Organizacyjnym, pok. 8 lub pok.211 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przyul. Ignacego Paderewskiego 1B, bądź telefonicznie pod nr: 22 765 32 37 lub 22 765 32 08.

 

 Starosta Nowodworski

/-/ Magdalena Biernacka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka Starosta Nowodworski, WAO
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-10-11 14:05

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 180905
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-24 12:59

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1659339
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 12:59

Stopka strony