Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektorniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 9 listopada 2022r. - postępowanie administracyjne w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PROFIL Sp. z o.o. na szczególne korzystanie z wód - wproweadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla srodowiska wodnego (dz.416/5 obręb 61 Okunin, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4 obręb 8-03 Nowy Dwór Mazowiecki) do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów tj. ZWiK Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem - Michał Kawka - Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
  data wytworzenia: 2022-11-09
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2022-11-25 12:01

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 7 listopada 2022r. - pozwolenie wodnoprawne na likwidację urządzeń wodnych oraz wykonanie nowego rurociągu drenarskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 6/23, 6/125 obręb Nowy Modlin gmina Pomiechówek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Katarzyna Karpińska Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
  data wytworzenia: 2022-11-07
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2022-11-25 11:46
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-25 11:51

Utrudnienia w obsłudze

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że z powodu prac modernizacyjnych teletechnicznych w dniach od 23 listopada do 02 grudnia 2022 roku wystąpią utrudnienia w obsłudze w niektórych wydziałach. Utrudniony będzie również kontakt telefoniczny.

Obsługa na Punkcie Podawczym oraz w Kasie będzie odbywała się bez zakłóceń.

Harmonogram prac modernizacyjnych:

 • 23.11. Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków.
 • 24.11. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Komunikacji i Transportu (tylko firmy Leasingowe).
 • 25.11. Wydział Architektury i Budownictwa oraz sekretariat Starosty Nowodworskiego.
 • 28.11. Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych.
 • 29.11. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • 30.11. Wydział Obsługi Szkół i Edukacji, Geolog Powiatowy i Zespół Promocji i Spraw Społecznych.
 • 01.12. Wydział Komunikacji (1 okienko prawa jazdy, 1 okienko rejestracji pojazdów będzie czynne).

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. Mimo utrudnień technicznych nasi pracownicy będą do Państwa dyspozycji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Administracyjno - Organizacyjny
  data wytworzenia: 2022-11-22
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-11-25 10:05

Nabór organizacji do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021–2027

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (dalej zwany KM FEM21-27).

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego, działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

ogłasza

nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (dalej zwany KM FEM21-27). 

 1. Nazwa programu: Fundusze dla Mazowsza 2021–2027 (FEM21-27)
 1. Obszary tematyczne:
 • cztery organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem;
 • dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska;
 • dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji (organizacje te obejmują inny obszar działalności niż organizacje, o której w punkcie 3);
 • dwie organizacje pozarządowe wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 • dwie federacje organizacji pozarządowych.
 1. Nabór obejmuje wybór 28 organizacji pozarządowych do składu KM FEM21-27, w tym 14 będących członkami i 14 będących stałymi zastępcami członków KM FEM21-27.

Kandydaci na członków i stałych zastępców członków KM FEM21-27 powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • posiadać wyższe wykształcenie,
 • posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji FEM 2021-2027,
 • brać aktywny udział i angażować się w konsultowanie programu FEM 2021-2027,
 • posiadać znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego,
 • dysponować czasem niezbędnym do prac w Komitecie, posiadać tzw. kompetencji miękkich: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac Komitetu od środowisk, które członkowie Komitetu reprezentują.
 1. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1.
 2. Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka KM FEM21-27 od 15 do 24 listopada 2022 roku do końca dnia. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2.
 3. Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEM21-27, podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, należy przesłać w formie dostępnej, w formacie .pdf, na adres poczty elektronicznej: dialog@mazovia.pl, w tytule maila należy wpisać – Zgłoszenie do KM FEM21-27.
 • Zgłoszenia przesłane po terminie, w formie skanu, zgłoszenia nieczytelne, posiadające niewypełnione pola lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.
 1. Po opublikowaniu przez komisję wyborczą listy zgłoszonych kandydatur, które pozytywnie przeszły weryfikację, organizacje, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów. Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie .pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: dialog@mazovia.pl, w tytule maila należy wpisać – Protest _ Zgłoszenie do KM FEM21-27.
 2. Zasady głosowania podmiotów wskazanych w § 2 ust. 8 oraz § 3 ust. 3 Ordynacji odbywają się na zasadach ogólnych.

Załączniki do ogłoszenia o naborze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • opublikował: Parycja Łempicka
  data publikacji: 2022-11-18 10:36

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego o wydaniu decyzji w sprawie zwrotu nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 397/1, poł. w obrębie 0001 Miasto Nasielsk, gm. Nasielsk

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2025 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną typu A i B

UCHWAŁA NR 521/2022 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz świadczenie edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w roku 2023”

Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej jako działka nr ewid. 31/1 i 31/2 obręb 0042 11-01

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie znak WA.ZUZ.1.4210.216.2022.MW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na ścieki bytowe na działce o nr ew. 5/4 obręb 02-04, gmina Zakroczym, powiat nowodworski oraz na odprowadzanie do ww. zbiornika ścieków bytowych w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budynkiem i zapleczem socjalno-biurowym

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wojszczyce, gmina Zakroczym, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działki numer 53 i 58

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust. 2 i 3 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. (Dz. U. 2016, poz. 703 ze zm.) zawiadamia, o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wojszczyce, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. Wskazana grupa osób uprawnionych do udziału we wspólnocie może składać stosowne wnioski wraz z dokumentami, które zgodnie z art. 8c ust 6 pkt. 2, świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Ważne. Termin składania wniosków upływa 2 października 2023 r.

INFORMACJA o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zlokalizowanych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu powiatu nowodworskiego dla spółek wodnych w 2022 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Paweł Calak
  data wytworzenia: 2022-10-05
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2022-10-06 10:31

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 240629W ul. Odpadki w Zakroczymiu na odcinku od drogi powiatowej 3001W do działki 4/6 obręb 02-04 Zakroczym

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2022-08-23 15:56
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-30 15:41

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dębina, gmina Czosnów, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działki numer 152, 197/2, 265

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust. 2 i 3 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. (Dz. U. 2022, poz. 140 ze zm.) zawiadamia o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dębina, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. 

Termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2023 r.

Zmiana godzin pracy Starostwa

Od 4 lipca 2022 roku (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B będzie czynne w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługiwał będzie w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, WAO
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-06-21 15:25

Zmiana przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może okazać się zabójcze, ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów.

Aby poprawić jakość powietrza wprowadzono uchwałę antysmogową i wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień od 11 listopada 2017 r. Smog stale nie daje za wygraną. Od 2018 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał ponad 270 powiadomień o wystąpieniu dni smogowych oraz ryzyku ich wystąpienia. Dlatego uchwała antysmogowa została znowelizowana². Nowe przepisy weszły w życie 14 maja 2022 r.

Nowelizacja uchwały antysmogowej - ważne informacje

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2022-05-30 12:39

Tablice rejestracyjne - zmiana przepisów

Ostatnio wiele dzieje się w prawie drogowym. Kolejna zmiana przepisów dotyczy tablic rejestracyjnych. Od 31 stycznia 2022 roku będą one przypisane do konkretnego auta, czyli nie trzeba będzie ich wymieniać po zakupie pojazdu.

Stałe tablice rejestracyjne

Zmiana przepisów dotyczy stałych tablic rejestracyjnych. To duże udogodnienie dla kupujących samochód. Na wniosek właściciela można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny nabytego pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba jednak pamiętać o przerejestrowaniu samochodu, aby w dokumentach widniał nowy właściciel.

Czy każdy może zostawić tablice rejestracyjne?

Tablice rejestracyjne będą mogły być zachowane tylko wtedy, kiedy są czytelne, niepogniecione i nieuszkodzone. Nie można też zachować takich „blach”, które są niezgodne z obowiązującym wzorem, czyli np. na czarnym tle oraz „białych z flagą PL”.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

31 stycznia 2022 r. w życie obowiązuje również przepis, który pozwoli na czasowe wycofanie z ruchu pojazdów osobowych. Z takiej możliwości będą mogli jednak skorzystać tylko ci, których samochód wymaga generalnego remontu w związku z uszkodzeniem elementów nośnych konstrukcji.

Pojazd może być wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu jednak nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Obecnie czasowo można było wycofać z ruchu tylko samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Tomaszewska Wydział Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2022-02-02
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-02-03 11:40

Lista kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości na rok 2022

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Krzyczki Żabiczki, gmina Nasielsk, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działki numer 46/1 i 46/2

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust. 2 i 3 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. (Dz. U. 2016, poz. 703 ze zm.) zawiadamia o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Krzyczki Żabiczki, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. Wskazana grupa osób uprawnionych do udziału we wspólnocie może składać stosowne wnioski wraz z dokumentami, które zgodnie z art. 8c ust 6 pkt. 2, świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Termin składania wniosków upływa 3 lutego 2023 r.

Starosta Nowodworski informuje, że poszukuje lekarzy – członków składu orzekającego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Utrzymanie chodnika w zimie - kto jest za to odpowiedzialny?

Szanowni Państwo.

Zarządca dróg powiatowych, mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrażonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Wicestarosta Nowodworski

/-/ Paweł Calak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Calak Wicestarosta Nowodworski, IDP
  data wytworzenia: 2022-01-04
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-01-04 12:33

Likwidacja punktów kasowych w urzędach skarbowych woj. mazowieckiego

Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że z dniem 1 stycznia 2022r. w związku z wygaśnięciem umowy z firmą Monetia Sp. z o.o. zostaną zlikwidowane punkty kasowe.

Wpłat z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych można dokonać bezgotówkowo za pośrednictwem rachunku bankowego, albo w formie gotówkowej w placówkach bankowych, pocztowych i innych instytucjach płatniczych.

Równocześnie przypominamy, że podatnicy i płatnicy od 1 stycznia 2020 r. posiadają indywidualne mikrorachunki, na które należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu podatku PIT, CIT i VAT.

Rozliczając się elektronicznie za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy  można również skorzystać z automatycznego przekierowania do swojego banku i szybkich płatności on-line.

Numery rachunków bankowych do wpłat z tytułu innych podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim - Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim (kas.gov.pl).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Krasowska-Godlewska Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2021-12-28 15:15

Zmiany w taryfie przewozowej

Szanowni Państwo, na prośbę Dariusza Grajdy Członka Zarządu Kolei Mazowieckich Dyrektora Handlowego publikujemy informację dotyczącą wprowadzenia podwyżki cen biletów średnio o 5%. Zapraszamy do zapoznania się z treścią.

Zastrzeż swój dokument

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

 1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE- w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków- kliknij w link) https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/
 • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku ,dane natomiast zostaną automatycznie przekazane do pozostałych uczestników Systemu DZ.
 • Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numer +48 828 828 828 ( tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
 • Można skorzystać z konta na stronie blik.pl ( pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
 1. Powiadomienie Policji- pod warunkiem, że dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
 2. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu
 • Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają ( lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Centrum Prawa Bankowego i Informacji
  data wytworzenia: 2021-11-03
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2021-11-26 15:30

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w 2022 r."

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nowodworskiego w 2022 roku

PESEL dla cudzoziemca

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.

Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a dotychczas posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Jak zmiany wpłyną na sprawy podatkowe

Podatnicy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym: będą mogli użyć PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl. Oznacza to dla nich również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.

Dla płatników zmiany ustawowe pozwalają na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego jego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl.

Starosta Nowodworski informuje, że poszukuje lekarzy – członków składu orzekającego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Aplikacja mobilna Alarm112

11 lutego obchodzony był Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. W ubiegłym roku w 17 Centrach Powiadamiania Ratunkowego pracujących na terenie całego kraju odebrano 22 mln zgłoszeń! Na Mazowszu CPR w Warszawie i Radomiu odebrały ponad 3,2 mln zgłoszeń.

W tym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

Alarm112 możliwe jest  poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. 

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych. 

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji. 

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.


Pobierz aplikację mobilną Alarm112

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Szymański Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-02-12 10:01

Komunikat Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska - zmiany w BDO

Informacja o zmianach w BDO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmuje m.in.:

 • odpady takie jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne;
 • część wytwórców odpadów opakowaniowych, w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych;
 • część grup odpadów niebezpiecznych, np. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone; 
 • odpady powstałe w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. 

Ponadto przepisy nowego rozporządzenia zmieniają ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. Pełny tekst dostępny jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2531/1

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2020-01-20 17:13

Informacja o obowiązku rejestracji w BDO

Od 1. stycznia 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Uruchomiony zostanie kolejny moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), tj. ewidencji odpadów, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Umożliwią one kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, a także zapewnią podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych i ewidencyjnych.

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Podmioty, które do końca 2019 r. nie uzyskają wpisu do Rejestru-BDO mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności, gdyż od 1. stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta w Bazie BDO.

Szczegółowe informacje na temat BDO oraz film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów dostępne są na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-12-11 11:34
 • zmodyfikował: Maciej Bocian
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 08:49

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 266137
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-25 12:02:18